Определена е минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 30.12.2013 г. до 30.12.2015 г.

Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, определи минимална доходност на годишна база в размер на 0,78 на сто при управлението на активите на универсалните пенсионни фондове (УПФ) за предходния 24-месечен период от 30.12.2013 г. до 30.12.2015 г. И за професионалните пенсионни фондове (ППФ) за същия период е определена минимална доходност на годишна база в размер на 0,78 на сто. Среднопретеглената доходност (модифицираната претеглена доходност) и за двата вида фондове за същия период, изчислена на годишна база, е 3,78 на сто.

Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност за посочения 24-месечен период над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фонд.
Пълният текст на решения № 35-УПФ и № 36-ППФ от 20.01.2016 г. може да намерите в раздел „Административни документи”. Данни за доходността за 24-месечния период (на годишна база) и определената минимална доходност може да намерите в раздел „Статистика”, ”Статистика и анализи на осигурителния пазар”.

Едновременно с обявяването на минималната доходност на задължителните пенсионни фондове КФН оповестява и данните за годишната доходност за 2015 г. на всички фондове за допълнително пенсионно осигуряване. Средната претеглена доходност (немодифицирана) за 2015 г. на универсалните пенсионни фондове е 1,47 на сто, на професионалните фондове е 1,78 на сто и на доброволните фондове е 1,68 на сто. Данни за годишната доходност на пенсионните фондове за 2015 г. може да намерите тук

Определена е минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 30.12.2013 г. до 30.12.2015 г.

Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, определи минимална доходност на годишна база в размер на 0,78 на сто при управлението на активите на универсалните пенсионни фондове (УПФ) за предходния 24-месечен период от 30.12.2013 г. до 30.12.2015 г. И за професионалните пенсионни фондове (ППФ) за същия период е определена минимална доходност на годишна база в размер на 0,78 на сто. Среднопретеглената доходност (модифицираната претеглена доходност) и за двата вида фондове за същия период, изчислена на годишна база, е 3,78 на сто.
Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност за посочения 24-месечен период над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фонд.
Пълният текст на решения № 35-УПФ и № 36-ППФ от 20.01.2016 г. може да намерите в раздел „Административни документи”. Данни за доходността за 24-месечния период (на годишна база) и определената минимална доходност може да намерите в раздел „Статистика”, ”Статистика и анализи на осигурителния пазар”.
Едновременно с обявяването на минималната доходност на задължителните пенсионни фондове КФН оповестява и данните за годишната доходност за 2015 г. на всички фондове за допълнително пенсионно осигуряване. Средната претеглена доходност (немодифицирана) за 2015 г. на универсалните пенсионни фондове е 1,47 на сто, на професионалните фондове е 1,78 на сто и на доброволните фондове е 1,68 на сто. Данни за годишната доходност на пенсионните фондове за 2015 г. може да намерите тук