ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Комисията за финансов надзор (КФН) напомня на всички поднадзорни лица, че на основание чл. 27, ал.3 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), крайният срок за заплащане в пълен размер на годишната такса за осъществяване на общ финансов надзор по чл.27, ал.1, т. 9 от ЗКФН за 2016 г. е 31 януари 2016 г. Размерът на таксата е определен в Раздел ІІ от  Тарифата за таксите, събирани от Комисия за финансов надзор по Закона за Комисията за финансов надзор, приета с ПМС 126/10.05.2011г. (обн. ДВ бр.38/17.05.2011г.). При неплащане на таксата в определения срок за срока на забава се дължи лихва съгласно чл.27, ал. 5 от ЗКФН.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Комисията за финансов надзор (КФН) напомня на всички поднадзорни лица, че на основание чл. 27, ал.3 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), крайният срок за заплащане в пълен размер на годишната такса за осъществяване на общ финансов надзор по чл.27, ал.1, т. 9 от ЗКФН за 2016 г. е 31 януари 2016 г. Размерът на таксата е определен в Раздел ІІ от  Тарифата за таксите, събирани от Комисия за финансов надзор по Закона за Комисията за финансов надзор, приета с ПМС 126/10.05.2011г. (обн. ДВ бр.38/17.05.2011г.). При неплащане на таксата в определения срок за срока на забава се дължи лихва съгласно чл.27, ал. 5 от ЗКФН.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Комисията за финансов надзор напомня на всички поднадзорни лица, че на основание чл. 27, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор, крайният срок за внасяне в пълен размер на годишната такса за общ финансов надзор за 2015 г. е 31 януари 2015 г. Размерът на таксата е определен в Раздел ІІ от Тарифата за таксите, събирани от Комисия за финансов надзор по Закона за Комисията за финансов надзор, приета с ПМС 126/10.05.2011г. (обн. ДВ бр.38/17.05.2011г.). Върху невнесената в определения срок такса се дължи лихва за забава съгласно чл.27, ал. 5 от Закона за Комисията за финансов надзор. При неплащане на дължимите такси, Комисията и нейните органи могат да откажат предоставянето на административна услуга на поднадзорното лице до изпълнение на задължението му за заплащане на таксата, заедно с начислените лихви за забава и разноските по образуваното изпълнително производство, в случаите, предвидени в чл. 27, ал. 5 от ЗКФН.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Комисията за финансов надзор напомня на всички поднадзорни лица, че на основание чл. 27, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор, крайният срок за внасяне в пълен размер на годишната такса за общ финансов надзор за 2015 г. е 31 януари 2015 г. Размерът на таксата е определен в Раздел ІІ от Тарифата за таксите, събирани от Комисия за финансов надзор по Закона за Комисията за финансов надзор, приета с ПМС 126/10.05.2011г. (обн. ДВ бр.38/17.05.2011г.). Върху невнесената в определения срок такса се дължи лихва за забава съгласно чл.27, ал. 5 от Закона за Комисията за финансов надзор. При неплащане на дължимите такси, Комисията и нейните органи могат да откажат предоставянето на административна услуга на поднадзорното лице до изпълнение на задължението му за заплащане на таксата, заедно с начислените лихви за забава и разноските по образуваното изпълнително производство, в случаите, предвидени в чл. 27, ал. 5 от ЗКФН.