Решения от заседание на КФН от 19 ноември 2008 г.

На свое заседание от 19  ноември  2008 г. КФН взе следните решения:

1. Потвърди проспект на „България Платиниум Груп” ЕАД за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации. Емисията е размер на 3 000 000 евро, разпределени в 3 000 броя обикновени, неконвертируеми, обезпечени облигации с номинална стойност от 1000 евро всяка, с фиксиран лихвен процент от 8.70 % на годишна база, лихвени плащания на всеки 3 месеца. Срокът на облигационният заем е 45 месеца, считано от 22.08.2008 г.

2. Потвърди проспект на „БАКБ” АД за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия ипотечни облигации. Емисията е размер на 35 000 000 евро, разпределени в 3 500 броя обикновени обезпечени облигации с номинална и емисионна стойност от 10 000 евро всяка, с фиксиран лихвен процент от 7.25 % на годишна база, лихвени плащания на всеки 6 месеца. Срокът на облигационният заем е 36  месеца, считано от 29.07.2008 г.

3. Призна на Ивайло Пенев придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант.