Решения на КФН от заседание на 17 ноември 2008 г.

 На свое заседание от 17  ноември  2008 г. КФН взе следните решения:
1. Одобри търгово предложение от „Сигма консултинг” ООД, гр. Пловдив чрез инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз” АД, гр. София за закупуване на  акции на „Цигарена фабрика – Пловдив” АД, гр. Пловдив от останалите акционери на дружеството. Предложената цена на една акция е  36.60 лв.

2. Одобри проспект на „Сердика Пропъртис” АДСИЦ за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации. Емисията е размер на 30 000 000 евро, разпределени в 30 000 броя обикновени, неконвертируеми, необезпечени облигации с номинална и емисионна стойност от 1000 евро всяка, с фиксиран лихвен процент от 6.5% на годишна база, лихвени плащания на всеки 6 месеца. Срокът на облигационният заем е 60 месеца, считано от 14.05.2008 г., с падеж – 14.05.2013 г.

3. Вписа в публичния регистър емисия облигации на  „Индустриален холдинг България” АД с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е размер на 21 649 600 лв., разпределени в 216 496 броя обикновени, конвертируеми, необезпечени облигации с номинална и емисионна стойност от 100 лв. всяка, с фиксиран лихвен процент от 8% на годишна база, лихвени плащания на всеки 6 месеца, матуритет – 3 години.