КФН прие решение, че ще се съобразява с Насоките на EIOPA относно разглеждането на жалби от застрахователни предприятия

През ноември 2012 г. Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) публикува на интернет страницата си „Насоки относно разглеждането на жалби от застрахователни предприятия” (EIOPA-BoS-12/069). Съгласно процедурата, всички национални компетентни органи трябва в срок от два месеца да декларират дали ще се съобразят с Насоките или не. В тази връзка, на 3 януари 2013 г. Комисията за финансов надзор прие решение, с което декларира, че ще се съобрази с Насоките и ще ги включи в надзорните практики на КФН. Комисията уведоми EIOPA за приетото решение.

По същество Насоките включват текстове, отнасящи се до:
• гарантиране от страна на КФН, че застрахователните предприятия са въвели „политика за управление на жалбите“ и разполагат с функция по тяхното управление според критериите, определени в Насоките;
• изисквания за регистрация на жалбите от застрахователните предприятия;
• изисквания за предоставяне на информация на компетентните национални органи относно целия процес по разглеждането на жалбите;
• процедури за предоставяне на отговори на жалби и др.

Информация относно взетите решения на заседанието на КФН от 3 януари 2013 г. можете да намерите на следния адрес:
http://www.fsc.bg/Resheniya-ot-zasedanie-na-KFN-ot-3-yanuari-2013-g-news-3452-bg

Текстовете на Насоките на български и на английски език са публикувани на интернет страницата на КФН в рубрика „ЕС законодателство” на следните адреси:
http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/Nasoki-jalbi-ot-zastrahovateli-bg.pdf
http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/Guidelines-on-complaints-insurance_en.pdf

както и на интернет страницата на EIOPA:
https://eiopa.europa.eu/publications/eiopa-guidelines/index.html