Решения от заседание на КФН от 9 януари 2013 г.

На свое заседание от 9 януари  2013 г. КФН взе следните решения:

1. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации в размер на 12 000 000 (дванадесет милиона) евро, разпределени в 12 000 (дванадесет хиляди) броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободно-прехвърляеми и обезпечени облигации, с номинална стойност 1 000 евро всяка, издадени от „Виена Реал Естейт” ЕАД, гр. София. КФН вписва посочената емисия облигации в регисътра.

2. Прекратява производство за отнемане на лиценза на ИП „Популярна каса 95” АД за извършване на дейност като инвестиционен посредник.