Важна информация за дейността на инвестиционните посредници

Уведомяваме инвестиционните посредници (ИП), че Съгласно текста на чл. 25, параграф 3 от MiFID „Държавите- членки изискват от инвестиционните посредници, които изпълняват сделки с всякакви финансови инструменти, приети за търговия на регулиран пазар, да отчитат подробностите за тези сделки пред компетентния орган възможно най-бързо и не по-късно от края на следващия работен ден. Това задължение се прилага, независимо дали тези сделки са извършени или не на регулиран пазар. В съответствие с член 58 компетентните органи създават необходимите мерки за осигуряване получаването на тази информация и от компетентния орган на най-важния пазар по отношение на ликвидността на тези финансови инструменти.” Този текст е допълнен и от разпоредбата на чл. 13 от Регламент 1287/2006, в който е посочено каква точно информация трябва да разкриват посредниците във връзка чл. 25, параграф 3 от MiFID.

            Системата Transaction Reporting Exchange Mechanism (TREM) е създадена, за да улесни изпълнението на задължението на държавите членки, произтичащо от чл. 25, параграф 3, последно изречение от Директива 2004/39/ЕО (MiFID), както и чл. 14 параграф 1 от Регламент 1287/2006.

            Другата хипотеза, в която националният надзорен орган трябва да изпраща данни чрез TREM, е регламентирана в чл. 14, параграф 1, буква „б” от Регламент 1287/2006. Съгласно този текст в случай на сключени сделки от клон на посредник, лицензиран в друга държава, надзорният орган на пазара, на който е сключена сделката, трябва да препрати информацията на органа, лицензирал посредника.

В българското законодателство текстът на чл. 25, параграф 3 от MiFID e транспониран в чл. 38, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти. С оглед изпълнение задължението на КФН, във връзка с посочените разпоредби, инвестиционните посредници следва да разкриват информация за всички сключени сделки с финансови инструменти за предходният ден

Формата на утвърденият образец може да намерите в Раздел „Административни документи”,  Рубрика „Форми и образци”, „Капиталов Пазар”.