Данни за застрахователния пазар и пазара по доброволно здравно осигуряване към края на деветмесечието на 2008 г.

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователите към края на деветмесечието на 2008 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН – www.fsc.bg, в раздел „е-библиотека”, “Статистика”, „Застрахователен пазар”. В същия раздел са публикувани и данни за първото презастрахователно дружество „Джи Пи Презастраховане” ЕАД.

Брутният премиен приход по общо застраховане за периода януари – септември на 2008 г. съгласно агрегирания отчет за доходите е 1 052 126 хил. лв., с което е реализиран ръст от 23,4% на годишна база. Премийният приход от директно общо застраховане е 1 035 557 хил. лв., при 845 583 хил. лв. за деветмесечието на 2007 г. Размерът на получените премии от активно  презастраховане се изчислява на 15 098 хил. лв., при 6 508 хил. лв. за същия период на 2007 г. Възникналите претенции по общо застраховане са в размер на 545 772 хил. лв., като ръстът на годишна база е 42%.
Размерът на брутните технически резерви (които представляват необходимите средства за изплащане на бъдещи обезщетения) нараства с 35% на годишна база и достига 1 082 368 хил. лв., като нарастването на промяната в резерва за предстоящи плащания е 93% спрямо същия период на миналата година.
Към края на деветмесечието на 2008 г. сумата на активите на застрахователите по общо застраховане е 1 504 848 хил. лв., като нарастването на годишна база е 24,9%.
Нетният технически резултат съгласно агрегирания отчет за доходите на дружествата, извършващи дейност по общо застраховане, възлиза на  9 938 хил. лв. при 34 144 хил. лв. за деветмесечието на 2007 г.
По застраховка „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” брутният технически резултат е отрицателен (- 69 194 хил. лв.). От 16 застрахователи, предлагащи този вид застраховка, 10 отчитат отрицателен брутен технически резултат.
На пазара по общо застраховане най-голям дял заемат автомобилните застраховки – „Автокаско” (47,8%) и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (21,7%) – общо 69,5% от брутния премиен приход, реализиран в сектора. Относителният дял на възникналите претенции по автомобилните застраховки е 85,1% от общия размер на възникналите претенции.
Най-голямо нарастване на премийния приход на годишна база се отчита по застраховки „Релсови превозни средства” (99,5%), „Гаранции” (38,2%), и „Разни финансови загуби” (35,3%).

Брутният премиен приход, реализиран от животозастрахователите към края на деветмесечието на 2008 г. съгласно агрегирания отчет за доходите, е 187 925 хил. лв., с което е реализиран ръст от 25% на годишна база. Премийният приход от директно животозастраховане възлиза на 187 255 хил. лв. Размерът на получените премии от активно презастраховане се изчислява на 670 хил. лв., при 1 031 хил. лв. за същия период на 2007 г. Изплатените суми и обезщетения от животозастрахователите са в размер на 51 316 хил. лв., като ръстът на годишна база е 35,8%.
 Размерът на брутните технически резерви нараства с 33,5% на годишна база и достига 441 236 хил. лв.
Към края на деветмесечието сумата на активите на застрахователите по животозастраховане е 895 874 хил. лв., като нарастването на годишна база е 24,6%.
Нетният технически резултат, постигнат от животозастрахователите,  възлиза на 3 990 хил. лв. при 10 037 хил. лв. за деветмесечието на 2007 г.
С най-висок относителен дял, както в премийния приход, така и в изплатените суми и обезщетения е застраховка „Живот” и рента, съответно със 73,8% и 73,3%. Най-голямо нарастване на премийния приход на годишна база се наблюдава при застраховки: „Злополука” – с 38,7%, „Живот” и рента – с 25,3% и „Живот”, свързана с инвестиционен фонд – с 23,6%.

Към края на деветмесечието на 2008 г. брутният премиен приход, реализиран от дружествата по доброволно здравно осигуряване, възлиза на 23 207 хил. лв. при 20 815 хил. лв. за същия период на 2007 г., или се наблюдава нарастване от 11,5% на годишна база.
Изплатените претенции по доброволно здравно осигуряване към 30.09.2008 г. са в размер на 15 032 хил. лв. при 11 200 хил. лв. към края на септември 2007 г., като ръстът на годишна база е 34,2%.
Размерът на здравноосигурителните резерви (които представляват необходимите средства за изплащане на бъдещи обезщетения) нараства с 37,3% на годишна база и достига 12 645 хил. лв.
За деветмесечието на 2008 г. техническият резултат на дружествата, извършващи дейност по доброволно здравно осигуряване, е отрицателен и възлиза на  (-3 899) хил. лв.
Сумата на активите в сектора по доброволно здравно осигуряване се увеличава през деветмесечието на 2008 г., като е отчетен ръст от 21,1% на годишна база. Към 30.09.2008 г. тя възлиза на 55 020 хил. лв. Собственият капитал в сектора се увеличава със 17,1% на годишна база и достига 34 095 хил. лв.
На пазара по доброволно здравно осигуряване най-голям дял заемат пакетите „Други здравноосигурителни пакети” и „Извънболнична медицинска помощ”, съответно 45,2% и 17,7% от брутния премиен приход, реализиран в сектора.
Най-голямо нарастване на премийния приход на годишна база има при здравноосигурителни пакети „Други здравноосигурителни пакети” (63,1%) и „Подобряване на здравето и предпазване от заболяване” (28%). По всички останали пакети се отчита отрицателен ръст в размера на премийния приход. Броят на здравноосигурените лица по действащи договори към края деветмесечието на 2008 г. възлиза на 380 561.