Управление „Надзор на инвестиционната дейност” към КФН започна проверка на дейността на Християн Пашков – изпълнителния директор на инвестиционния посредник „Реал финанс” АД

В Комисията за финансов надзор (КФН) наскоро са постъпили жалби от две юридически лица и две физически лица във връзка със злоупотреба с финансови средства от лицето Християн Пашков – изпълнителен директор на инвестиционен посредник „Реал финанс” АД. Жалбите са свързани с претенции на лицата, отнасящи се до невъзстановяване на парични средства, предоставени във връзка с Договори за доверително управление на портфейл от ценни книжа и Договори за брокерски и регистрационни услуги. Предвид на това КФН е започнала проверка на определени обстоятелства, свързани с дейността на лицето Християн Пашков – изпълнителен директор на инвестиционен посредник „Реал финанс” АД.
В средствата за масово осведомяване се появи информация относно злоупотреба на изпълнителния директор на варненския инвестиционен посредник, Християн Пашков, който е подвеждал хора с обещанието да инвестира парите им, което не е правил. По този повод Областната дирекция – МВР, гр. Варна, извършва проверка за криминални действия на Християн Пашков в качеството му на физическо лице. КФН обаче не може да отговаря за криминалния елемент в действията на същия, предвид което ще търси и оказва съдействие на разследващите органи.
На 23.02.2011 г. в КФН е постъпило писмо от „Холдинг Варна” АД – мажоритарен собственик на „Реал финанс” АД, за извършвана инвентаризация на активи и парични средства на дъщерното дружество – „Реал Финанс” АД, като в същото се изразява готовност за оказване на съдействие на контролните органи и такива, насочени към запазване интересите на трети добросъвестни лица, клиенти на инвестиционния посредник.
От наличната в КФН отчетна информация е видно, че към 31.01.2011 г. „Реал Финанс” АД отговаря на изискванията на Наредба № 35 за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници.
Информираме лицата, че биха могли да се обърнат към КФН в случай на сключени Договори за доверително управление на портфейл от ценни книжа и  за брокерски и регистрационни услуги с Християн Пашков, по които се считат ощетени и могат да сигнализират на тел. 02/94 04 999.

Димана Ранкова,
Зам. Председател на КФН 

Приложена е принудителна административна мярка спрямо “Пазарджик БТ” АД

Димана Ранкова, заместник председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”,задължи  "Пазарджик БТ” АД да не подлага на гласуване точка единствена от дневния ред на свиканото за 21.02.2011 г. извънредно общо събрание на акционерите на публичното дружество в частта й относно освобождаването от отговорност на Димитър  Стоянов. 

Решение №117 е публикувано в раздел „Административни документи”–„Решения”.

Таня Иванова е представител на „Бетатур” ООД в качеството му на член на СД на „ЗОК НАДЕЖДА” АД

Борислав Богоев, заместник председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, одобри Таня Иванова за представител на „Бетатур” ООД в качеството му на член на Съвета на директорите на „ЗОК НАДЕЖДА” АД, гр. София.
Решенията №122 е публикувано в раздел „Административни документи” – „Решения”.

Предварителни данни за застрахователния и презастрахователния пазар за 2010 г.

По предварителни данни брутният премиен приход, реализиран от застрахователите със седалище в Република България през 2010 г., възлиза на 1 629 032 хил. лв., като се наблюдава спад от 3,1 % на годишна база.
Брутният премиен приход, реализиран от дружествата по общо застраховане, възлиза на 1  383 299 хил. лв., с което е реализиран спад от 5,2 % на годишна база.
На пазара по общо застраховане най-голям дял заемат автомобилните застраховки – „Автокаско” (36,2 %) и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (35,1 %) – общо 71,3 % от брутния премиен приход, реализиран в сектора.
Брутният премиен приход, реализиран от животозастрахователите през 2010 г., възлиза на 245 733 хил. лв., с което е реализиран ръст от 10,5 % на годишна база.
Най-голям дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователите, заема застраховка „Живот” и рента – 76,9 %. Застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд, заема дял от 5,1 % в структурата на портфейла на животозастрахователите.
Размерът на получените премии по активно презастраховане се изчислява на 1 420 487 хил. лв., като 17 780 хил. лв. са записани от застрахователите, извършващи дейност по общо застраховане и 1 402 706 хил. лв. от „Джи Пи Презастраховане” ЕАД.
Най-голям дял на пазара по активно презастраховане заемат автомобилните застраховки („Автокаско” и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС”) и имуществените застраховки („Пожар и природни бедствия” и „Други щети на имущество”), съответно от 45,2 % и 33,9 %.
Възникналите претенции по общо застраховане са в размер на 750 527 хил. лв., като намаляват с 1,4 % на годишна база.
Изплатените претенции от животозастрахователите са в размер на 98 739 хил. лв., като се отчита ръст от 8,3 % на годишна база.
Сумата на активите на застрахователите към края на 2010 г. нараства с 5,2 % на годишна база и възлиза на 2 931 755 хил. лв., като 63,9 % са на застрахователите по общо застраховане и 36,1 % на застрахователите по животозастраховане.
Сумата на активите на презастрахователя „Джи Пи Презастраховане” ЕАД в края на 2010 г. е 1 607 586 хил. лв. при 1 083 988 хил. лв. година по-рано. 
Общият размер на собствения капитал на застрахователите нараства с 1,4 % на годишна база и достига 980 433 хил. лв., в т.ч. 530 174 хил. лв. на застрахователите, извършващи дейност по общо застраховане, и 450 259 хил. лв. на животозастрахователите.
Размерът на брутните технически резерви, заделени от дружествата по общо застраховане, нараства с 8,0 % на годишна база и достига 1 374 175 хил. лв.
Размерът на брутните технически резерви, заделени от животозастрахователите към 31.12.2010 г., нараства с 13,2 % на годишна база и достига 572 086 хил. лв.
Дружествата в сектора по общо застраховане отчитат отрицателен технически резултат от (-42 494) хил. лв. при (-7 736) хил. лв. в края на 2009 г., съответно отрицателен финансов резултат от (-14 366) хил. лв. при 26 689 хил. лв. година по-рано.
Отчетеният от животозастрахователите технически резултат в края на 2010 г. е 14 619 хил. лв. при 11 921 хил. лв. в края на 2009 г., а финансовият резултат е 22 494 хил. лв. при 23 942 хил. лв. в края на 2009 г.

Решения от заседание на КФН от 24 февруари 2011 г.

На свое заседание от 24 февруари 2011 г. КФН взе следните решения:

1. Издава лиценз на „Аларик Секюритис” ООД, гр. София (в процес на учредяване) за извършване на дейност като инвестиционен посредник в рамките на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. Инвестиционният посредник ще може да извършва предвидените в чл. 5, ал. 2, т. 1 и 5 от ЗПФИ инвестиционни услуги и дейности и допълнителните услуги по чл. 5, ал.3, т. 3 и 5 от ЗПФИ без поемане на емисии и извършване на сделки с ценни книжа за собствена сметка. ИП „Аларик Секюритис” ООД е с капитал в размер 100 000 лева, разделени в 100 дяла с номинална стойност от 1000 лева всеки един и дружеството отговаря на законовото изискване на чл. 8, ал. 2 от ЗПФИ относно минималния размер на основния капитал на инвестиционен посредник, който не държи пари и финансови инструменти на клиенти.
Учредители на ИП „Аларик Секюритис” ООД са физическите лица Андон Панайотов с 20 % и Магдалина Александрова с 80 % от капитала на дружеството. Управители на дружеството са Андон Панайотов и  Радослав Иванов.

2. Потвърждава проспект за публично предлагане на емисия акции, която ще бъде издадена от „Еврохолд България” АД, гр. София, в резултат на увеличение капитала на дружеството. Емисията е в размер на 62 497 636 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции, с право на глас, с право на дивидент или ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията, с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка. Вписва посочената емисия акции във водения от КФН регистър.

3. Одобрява коригирано търгово предложение от „Блясък” ЕООД, гр. София за закупуване чрез инвестиционен посредник „Централна кооперативна банка” АД, гр. София на акции на „Велграф Асет Мениджмънт” АД, гр. София от останалите акционери на дружеството.
Предложената цена за една акция е 2,30 лв.

4. Одобрява замяна на „Кредито Консулт” ЕООД с „Крам Комплекс Груп” ЕАД като обслужващо дружество по отношение на счетоводното обслужване на „Булгари Резерв Пропъртис” АДСИЦ, гр. София.

5. Издава на ЗД „Бул Инс” АД, гр. София, допълнителен лиценз за два нови вида застраховки – застраховка „Летателни апарати” и застраховка „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на летателни апарати”.

6.  „Ай Пи Ес Сървисиз” ООД, гр. Варна, уведоми КФН за намерението си да извършва дейност като застрахователен брокер при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на Германия и Кипър.

7. Признава на Милена Масленкова пълна правоспособност на отговорен актюер и прекратява производство за допускане до изпит за признаване на правоспособност на отговорен актюер на Радена Драгиева.

8. Прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 35 за капиталовата адекватност и ликвидност на инвестиционните посредници.
С Наредбата се транспонира член 1, точки 3, 4, 16 и 17 и приложение I, точка 1, точка 2, буква в), точка 3, и точка 5, буква б), подточка iii от Директива 2010/76/ЕС.
Основните изменения са свързани с въвеждането на изисквания относно възнагражденията на следните категории персонал на инвестиционните посредници:
1. висшия ръководен персонал;
2. служители, чиято дейност е свързана с поемане на рискове;
3. служители, изпълняващи контролни функции.
В тази връзка инвестиционните посредници трябва да разработят и прилагат политики за възнагражденията на посочените категории персонал. В тях трябва да са разписани начините, по които се определят тези възнаграждения. Въведени са и задължения за инвестиционните посредници за разкриване на информация относно приетата политика за възнагражденията. Наредбата ще бъде обнародвана в Държавен вестник.

Одобрени са нови членове на Съвета на директорите на ЗД „КД Живот” АД

Борислав Богоев, заместник председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, одобри Станислав Димитров за член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на ЗД „КД Живот” АД.
Одобрена е и Диляна Германова за независим член на Съвета на директорите на същото дружество и Милен Марков за член на СД и лице, оправомощено да управлява и представлява ЗД „КД Живот” АД.
Решенията №109, №110 и №115 са публикувани в раздел „Административни документи” – „Решения”.

КФН започва тематична проверка в ЦД

Във връзка с публикация от 21.02.2011 г. в информационния сайт Investor.bg за грешки в изчисленията на основния борсов индекс SOFIX за последните 6 месеца Комисията за финансов надзор стартира тематична проверка в „Централен депозитар” АД. Резултатите след нейното приключване ще бъдат своевременно оповестени пред инвестиционната общност.

Решения от заседание на КФН от 15 февруари 2011 г.

На свое заседание от 15 февруари  2011 г. КФН взе следните решения:

1. Отнема издадения лиценз на ИП „Капитал Инженер Проект” ООД, гр. Плевен,  за извършване на дейност като инвестиционен посредник по искане на самото дружество.

2. Разрешава на „Обединена Българска Банка” АД прекратяването на  ДФ „Оверон Престо” и  одобрява Атанас Видев за ликвидатор на договорния фонд.

Приложена е принудителна административна мярка спрямо „Енергони” АД

Димана Ранкова, заместник председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, задължи „Енергони” АД да не подлага на гласуване т.3  от дневния ред на свиканото за 11.02.2011 г., респективно за 28.02.2011 г.извънредно общо събрание на акционерите на публичното дружество. Т. 3 е свързана с вземане на решение за назначаване на нови членове на СД.

Решение №86 е публикувано в раздел „Административни документи”–„Решения”.

Решения от заседание на КФН от 9 февруари 2011 г.

На свое заседание от 9 февруари 20 11 г. КФН взе следните решения:

1. Потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар в Европейския съюз на емисия акции, издадени от „Монбат” АД, гр. София. Емисията е в размер на 39 000 000 лева, разпределени в 39 000 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции, с номинална стойност 1 лев всяка.

2. Потвърди проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени в резултат на увеличението на капитала на „Пълдин Лайън Груп” АДСИЦ, гр. София. Емисията е в размер на 650 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции, с право на глас, с право на дивидент и ликвидационен дял съразмерен с номиналната стойност на акцията, с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 3.60 лева. Вписва горепосочената емисия акции във водения от КФН регистър.