КФН публикува обобщена информация за дейността на застрахователите със седалище в други държави-членки на Европейското икономическо пространство

Обобщена информация за дейността на застрахователите със седалище в други държави-членки на Европейското икономическо пространство, извършвали дейност на територията на България при условията на правото на установяване (чрез клон) и на свободата на предоставяне на услуги през 2012 година, са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „За потребителя”, подраздел „Статистически данни” – http://www.fsc.bg/Statisticheski-danni-bg-914.

Преди края на всяка година компетентните органи на държавите-членки на Европейското икономическо пространство (ЕИП) обменят статистическа информация по отношение на дейността на застрахователите, извършващи дейност при условията на правото на установяване (чрез клон) и свободата на предоставяне на услуги предходната година („Сиенски протокол”, част VI, т. 2).

През 2013 г. в КФН бе представена информация от компетентните органи на всички държави-членки на ЕС и ЕИП за дейността, извършвана на територията на Република България през 2012 г. от техни застрахователи.

Към 31.12.2012 г. броят на застрахователните дружества от държави-членки, за които е получено уведомление в КФН, че възнамеряват да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги, е 426, а дружествата, извършващи дейност при условията на правото на установяване (чрез клон), е 9.

По данни на компетентните надзорни органи, през 2012 г. застрахователните дружества от държави-членки, извършващи дейност на територията на България при условията на правото на установяване и на свободата на предоставяне на услуги, записват премиен приход в размер на 69 800 хил. евро, от които 50 501 хил. евро записани по общо застраховане и 19 299 хил. евро записани по животозастраховане.

Застрахователите, извършващи дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги, записват премии в размер на 22 036 хил. евро (43 099 хил. лв.), в. т.ч . 21 973 хил. евро (42 976 хил. лв.) по общо застраховане и 63 хил. евро (123 хил. лв.) по животозастраховане.

Реализираният от клоновете през 2012 г. брутен премиен приход, възлиза на 47 764 хил. евро. (93 418 хил. лв.), в т.ч. 28 528 хил. евро (55 796 хил. лв.) по общо застраховане и 19 236 хил. евро (37 622 хил. лв.) по животозастраховане.

Данни за застрахователните брокери към 31.12.2013 г.

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователните брокери, регистрирани в Република България към 31.12.2013 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН – www.fsc.bg, в раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”, „Застрахователни брокери”.

Приходите от комисиони на застрахователните брокери през 2013 г. възлизат на 157 841 хил. лв., в т. ч. 144 722 хил. лв. – при посредничеството за застрахователи със седалище в Р. България и 13 119 хил. лв. – при посредничеството за застрахователи от други държави.

Приходите от комисиони при посредничеството за застрахователи със седалище в България нарастват с 5 % спрямо същия период на миналата година. От тях 133 911 хил. лв. са приходи от комисиони в общото застраховане и 10 811 хил. лв. – в животозастраховането. На годишна база приходите от комисиони в общото застраховане нарастват с 6,9 %, а в животозастраховането отчитат ръст от 29,4 %. Комисионите на брокерите представляват 19,6 % от реализирания чрез тях премиен приход в общото застраховане и 11,9 % от реализирания чрез тях премиен приход в животозастраховането.

Премийният приход, реализиран чрез застрахователните брокери през 2013 г., е в размер на 851 486 хил. лв., от които 765 456 хил. лв. в полза на застрахователи със седалище в България и 86 030 хил. лв. в полза на застрахователи от други държави.

От реализирания от застрахователните брокери премиен приход в полза на застрахователи със седалище в България, 685 125 хил. лв. са реализирани в общото застраховане и 80 331 хил. лв. в животозастраховането. В сравнение с премиите за 2012 г., в края на 2013 г. се отчита увеличение с 5,3 % на премийния приход, реализиран чрез застрахователните брокери. В общото застраховане е отчетен ръст от 2,9 % на годишна база, а в животозастраховането годишното изменение се изчислява на 35,5 %.

В структурата на реализирания чрез застрахователни брокери премиен приход по общо застраховане най-голям дял заемат автомобилните застраховки – „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (46,5 %) и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства” (34,6 %), следвани от „Пожар и природни бедствия” (7,7 %) и „Други щети на имущество” (3,6 %). При животозастраховането, реализираният чрез застрахователните брокери премиен приход, е основно по застраховка „Живот” и рента (74,5 %).

В края на 2013 г. 34,8 % от реализирания премиен приход чрез застрахователни брокери в полза на застрахователи от други държави е за застрахователи от Франция и 29,1 % за застрахователи от Кипър.

Най-голям дял в структурата на премийния приход, реализиран чрез застрахователните брокери в полза на застрахователи от други държави, заемат застраховките „ГО, свързана с притежаването и използването на МПС” (36,5 %), „Разни финансови загуби” (22,4 %) и „Злополука” (22,1 %).

Одобрени са промените в правилниците на пенсионните фондове, управлявани от ПОД „Бъдеще” АД

Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, одобри изменения и допълнения в правилниците за организацията и дейността на УПФ “Бъдеще”, ППФ “Бъдеще” и ДПФ „Бъдеще”.

Може да намерите пълния текст на решения № 340-УПФ, № 341-ППФ и № 342-ДПФ в раздел Административни документи / Решения.

Решения от заседание на КФН на 25 март 2014 г.

На заседанието си от 25 март 2014 г. КФН реши:

  1. Удължава до 09.05.2014 г. срока за представяне на допълнителни документи и отстраняване на констатирани непълноти в производството за издаване на лиценз на „ПЛОВДИВ ПРОПЪРТИ ИНВЕСТ” АДСИЦ за извършване на дейност като акционерно дружество със специална инвестиционна цел.
  2. Приема позиция на КФН по предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно индекси, използвани като референтни показатели за целите на финансови инструменти и финансови договори.

Постигнати инвестиционни резултати при управлението на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода 2009 – 2013 г.

До 31-ви март всяка година пенсионноосигурителните дружества са длъжни да оповестят постигнатите инвестиционни резултати (доходност и инвестиционен риск) на управляваните от тях пенсионни фондове. Информацията обхваща 5-годишен период и е със съдържание, определено в т. 23 на Изискванията към рекламните и писмените информационни материали на пенсионните фондове и на пенсионноосигурителните дружества (Изискванията).

В съответствие с възприетата ежегодна практика и т. 23 на Изискванията, Управление “Осигурителен надзор” на Комисията за финансов надзор обявява постигнатите инвестиционни резултати при управлението на пенсионните фондове за периода 2009 – 2013 г. Данните са публикувани в раздел “Статистика”, “Статистика и анализи на осигурителния пазар” за 2013 г.

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави-членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани

Към 28 февруари 2014 г. застрахователите от държави-членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор (КФН), че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България са 452. За месец февруари 11 застрахователни дружества от държави-членки са нотифицирали КФН за намерението си да извършват застрахователна дейност на територията на България.

Към  28 февруари 2014 г. застрахователните посредници от държави-членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България са 1744. През месец февруари 20 нови застрахователни посредници от държави-членки са нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност в България, а 6 са отказалите се.

През месец февруари общият брой на застрахователните дружествата със седалище на територията на Република България, заявили намерението си да извършват застрахователна дейност на територията на други държави-членки на ЕС, остава 10.

Към 31 януари общият брой на действащите застрахователни посредници със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на държави-членки на ЕС, е 26.     

Актуализираните списъци с нотификациите са публикувани на страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

ЕSMA публикува седма актуализация на Документа с въпроси и отговори по прилагането на ЕМIR

На 20 март 2014 г. Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) публикува допълнение към Документа с въпроси и отговори по прилагането на Регламента за извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции. Отново е актуализирана главно секцията с „Отчитане пред регистри на трансакции”.

Актуалната версия на документа на ESMA е публикувана и на страницата на КФН в раздел Регистри и справки/ Извънборсови деривати/ Допълнителна информация
http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/QA_VII_EMIR_Implementation.pdf

Решения от заседание на КФН от 19 март 2014 г.

На заседанието си от 19 март 2014 г. КФН реши:

  1. Издава окончателна забрана за публикуване на предложение на „Велде” ГмбХ, Австрия за закупуване чрез ИП „Булброкърс” ЕАД на акции на „Велде България” АД, гр. Троян от останалите акционери на дружеството;
  2. Издава окончателна забрана за публикуване на търговото предложение на „Сиесайеф” АД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Карол” АД на акции на „Пампорово” АД, к. к. Пампорово;
  3. Не издава окончателна забрана за публикуване на внесеното коригирано търгово предложение от „Сиесайеф” АД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Карол” АД на акции на „Деспред” АД, от останалите акционери на дружеството;
  4. Да изпрати уведомление за намерението на застрахователен брокер „Адмирал Иншурънс” ООД да извършва дейност при правото на установяване територията на Румъния.
  5. Да изпрати уведомление за намерението на застрахователен брокер „Колхида ЗБ” ООД да извършва дейност при условията на право на установяване и на свобода на предоставяне на услуги на териториите на Обединено Кралство Великобритания.
  6. Признава на Борис Петрунов частична правоспособност на отговорен актюер в областта на общото застраховане.

Владимир Савов се включи в Европейската конференция за защита на потребителите на финансови услуги

Членът на КФН Владимир Савов, в чиито ресор е и защитата на потребителите, участва в Европейската конференция за защита на потребителите на финансови услуги, проведена в Букурещ. В събитието, което стана платформа за обмен на опит и добри практики, се включиха също председателят на ЕИОПА Габриел Бернардино и други високопоставени представители на европейските и национални институции, асоциации и бизнеса.

В словото си по време на конференцията, Владимир Савов подчерта, че в КФН годишно постъпват над 900 жалби на потребители като близо 70% от тях са в областта на застраховането. Правомощията на финансовия регулатор са да налага санкции, когато има нарушение на закона от поднадзорните лица, но той не може директно да разреши потребителските казуси, които в крайна сметка трябва да стигнат до съда.

Комисията за финансов надзор е инициатор и участник в няколко инициативи за подобряване на възможностите за защита на потребителите като проекта със Световната банка за алтернативно разрешаване на споровете, междуинституционален проект за подобряване на законодателството в областта на защитата на потребителите и др.

Членът на КФН изтъкна също, че вече е създадена работна група за разработване на Национална стратегия за финансовото обучение, което е съществен елемент от защитата на потребителите.

В заключение Владимир Савов изрази увереност, че ефективната регулация над небанковия финансов сектор и активната работа за повишаване на финансовата грамотност на хората са правилните стъпки за превенция на нарушаването на правата на потребителите, което е и основна цел на КФН.

Видеозапис от изказването на Владимир Савов можете да гледате тук.

Решения от заседание на КФН от 14 март 2014 г.

На заседанието си от 14 март 2014 г. КФН реши:

  1. Удължава до 24.03.2014 г. срока за представяне на допълнителни документи и отстраняване на констатирани непълноти в производството за потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от „Топлофикация – ВТ” АД.
  2. Одобрява практика по прилагане на чл. 36, ал. 2, т. 5 от Кодекса за застраховането.