КФН публикува обобщена информация за дейността на застрахователите със седалище в други държави-членки на Европейското икономическо пространство

Обобщена информация за дейността на застрахователите със седалище в други държави-членки на Европейското икономическо пространство, извършвали дейност на територията на България при условията на правото на установяване (чрез клон) и на свободата на предоставяне на услуги през 2012 година, са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „За потребителя”, подраздел „Статистически данни” – http://www.fsc.bg/Statisticheski-danni-bg-914.

Преди края на всяка година компетентните органи на държавите-членки на Европейското икономическо пространство (ЕИП) обменят статистическа информация по отношение на дейността на застрахователите, извършващи дейност при условията на правото на установяване (чрез клон) и свободата на предоставяне на услуги предходната година („Сиенски протокол”, част VI, т. 2).

През 2013 г. в КФН бе представена информация от компетентните органи на всички държави-членки на ЕС и ЕИП за дейността, извършвана на територията на Република България през 2012 г. от техни застрахователи.

Към 31.12.2012 г. броят на застрахователните дружества от държави-членки, за които е получено уведомление в КФН, че възнамеряват да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги, е 426, а дружествата, извършващи дейност при условията на правото на установяване (чрез клон), е 9.

По данни на компетентните надзорни органи, през 2012 г. застрахователните дружества от държави-членки, извършващи дейност на територията на България при условията на правото на установяване и на свободата на предоставяне на услуги, записват премиен приход в размер на 69 800 хил. евро, от които 50 501 хил. евро записани по общо застраховане и 19 299 хил. евро записани по животозастраховане.

Застрахователите, извършващи дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги, записват премии в размер на 22 036 хил. евро (43 099 хил. лв.), в. т.ч . 21 973 хил. евро (42 976 хил. лв.) по общо застраховане и 63 хил. евро (123 хил. лв.) по животозастраховане.

Реализираният от клоновете през 2012 г. брутен премиен приход, възлиза на 47 764 хил. евро. (93 418 хил. лв.), в т.ч. 28 528 хил. евро (55 796 хил. лв.) по общо застраховане и 19 236 хил. евро (37 622 хил. лв.) по животозастраховане.