Решения от заседание на КФН на 02 април 2014 г.

На заседанието си от 02 април 2014 г. КФН реши:

  1. Одобри спазването на Насоките относно споразумения за сътрудничество и обмен на информация между компетентните органи и между компетентните органи и ESMA, и упълномощи представителя на КФН в ESMA да подпише Многостранния меморандум за разбирателство
  2. Одобри Първо допълнение на Документа с Въпроси и отговори по прилагането на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции (EMIR) и на техническите стандарти по неговото прилагане
  3. Одобри промените в устава на „Арко Тауърс” АДСИЦ, приети на извънредно общо събрание на акционерите
  4. Потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от „Феникс Капитал Холдинг” АД, в размер на 100 000 лева, разпределени в 1 000 броя и вписа „Феникс Капитал Холдинг” АД като публично дружество на КФН
  5. Не издава окончателна забрана за публикуване на внесеното коригирано търгово предложение от „Балтимор” ООД и „А Старт 2000” ЕООД за закупуване чрез инвестиционен посредник „БенчМарк Финанс” АД на акции на „Лавена” АД, гр. Шумен, от останалите акционери на дружеството
  6. Отнема (по искане на компанията) лиценза на „РНК Кепитъл” АД за извършване на дейност като инвестиционен посредник
  7. Отнема (по искане на компанията) лиценза на „Интерамерикан България” ЗЕАД за застраховки „Обща гражданска отговорност” и „Кредити”
  8. Констатира непълноти в представените документи на „ЗД Евроинс” АД за осъществяване на застрахователна дейност в Румъния при условията на правото на установяване
  9. Признава на Евгения Маринова пълна правоспособност на отговорен актюер