Решения от заседание на 30.01.2024 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „Финанс Директ“ АД, гр. София.

Емисията е в размер на 1 500 000 евро, разпределени в 1 500 броя обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, неконвертируеми, свободно прехвърляеми, необезпечени облигации, с номинална стойност на една облигация 1 000 евро, с фиксиран годишен лихвен процент в размер на 6,75%, платим на 6-месечен период, с дата на емитиране 04.05.2023 г. и дата на падеж 04.05.2028 г., с ISIN код BG2100011233.

Вписва посочената емисия облигации в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

2. Одобрява Васил Вълков за член на съвета на директорите на управляващо дружество „Тексим Асет Мениджмънт“ ЕАД.

3. Одобрява Бистра Маринкова за представител на „Инвест Кепитъл“ АД в качеството му на член на съвета на директорите на инвестиционен посредник „Кепитъл Инвест“ ЕАД.

4. Издава одобрение за преобразуване чрез вливане на „Добруджанска мебел“ АД, „Каумет“ АД, „Програмни продукти и системи“ АД, „Рален-Текс“ АД и „Рилски лен“ АД в „ТК-Имоти“ АД.

5. Отписва, по искане на заявителя, „Новас 2004“ ЕООД от регистъра на обвързаните агенти, воден от КФН.

Прехвърляне на застрахователния портфейл на Foyer Sante S.A. към Globality S.A.

КФН е предоставила съгласие за прехвърляне на застрахователния портфейл на Foyer Sante S.A. към Globality S.A., включващ застрахователни договори, по които Република България е държава членка, където е разположен рискът

Комисията за финансов надзор беше уведомена от компетентния орган на Великото херцогство Люксембург (Commissariat aux Assurances) за предстоящо прехвърляне на застрахователния портфейл на Foyer Sante S.A. към Globality S.A., включващ застрахователни договори, по които Република България е държава членка, където е разположен рискът. След преглед на представените документи, КФН взе решение за изпращане на писмо до националния компетентен орган на Велико херцогство Люксембург относно предоставянето на съгласие за прехвърляне на застрахователния портфейл на Foyer Sante S.A. към Globality S.A.

Решения от заседание на 25.01.2024 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява проспект за публично предлагане на емисия облигации, които ще бъдат издадени от „Доверие – обединен холдинг“ АД.

Емисията е в размер до 200 000 броя поименни, безналични, лихвоносни, необезпечени, свободнопрехвърляеми, конвертируеми облигации с ISIN код BG2100033237, с номинална и емисионна стойност на една облигация 100 лева, с плаващ лихвен процент, равен на сумата от 6-месечен EURIBOR, увеличен с надбавка от 2,00% годишно, но общо не по-малко от 2,00% годишно и не повече от 6,00% годишно, платим на 6-месечен период, с матуритет 5 (пет) години, считано от датата на издаване на емисията конвертируеми облигации.

Вписва посочената емисия конвертируеми, необезпечени облигации, предмет на публично предлагане, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

2. Отписва емисия облигации, издадена от „Холдинг Център“ АД, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, поради погасяване на задълженията на емитента по издадените облигации.

Емисията е в размер на 10 000 000 евро, разпределени в 10 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, лихвоносни, обезпечени и неконвертируеми облигации, с номинална стойност 1 000 евро всяка, с ISIN код ВG2100018154.

3. Одобрява „САЙБЪР ЛЕВЕЛ ИНС“ ООД, представлявано от управителя Павел Николов, за член на надзорния съвет на ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ „ЛЕВ ИНС“ АД.

4. Вписва „ЗБ ИНС БРОКЕР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

5. Изпраща писмо до ЗД „БУЛ ИНС” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с намерението на дружеството да извършва дейност на територията на Германия при условията на свобода на предоставяне на услуги.

6. Изпраща писмо до ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ „ЛЕВ ИНС“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на член на управителния съвет на дружеството.

7. Изпраща писмо до ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ „ЛЕВ ИНС“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на независим член на надзорния съвет на дружеството.

Срокът за заплащане на годишните такси, събирани от Комисията за финансов надзор за осъществяване на общ финансов надзор, е до 31 януари 2024 г.

Комисията за финансов надзор (КФН) напомня на всички поднадзорни лица, че крайният срок за заплащане в пълен размер на таксите за осъществяване на общ финансов надзор – обработка на задължителната текуща и периодична информация и за извършване на проверки за 2024 г., както и на непроменливата част от таксата по раздел II, т. I, ред 36 от Тарифа за таксите, събирани от КФН – Приложение към чл. 27, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), е до 31 януари на текущата година.
Размерът на годишните такси за осъществяване на общ финансов надзор е определен в раздел II на Тарифа за таксите, събирани от КФН– Приложение към чл. 27, ал. 1 от ЗКФН.

Следва да имате предвид, че върху невнесената в установения срок такса се дължи лихва в размер на законната лихва, съгласно раздел IV, т. X от Приложение към чл. 27, ал. 1 от ЗКФН. На основание чл. 27, ал. 5 от ЗКФН, при неплащане на дължимите такси, КФН и нейните органи могат да откажат предоставянето на административна услуга на поднадзорното лице до изпълнение на задължението му за заплащане на таксата, заедно с начислените лихви за забава и разноските по образуваното изпълнително производство.

Заплащането на таксите може да бъде извършено по следните начини:

  • в брой – на каса в сградата на КФН;
  • банков превод – по банковата сметка на КФН в БНБ:

IBAN:BG95BNBG96613000141501
BIC:BNBGBGSD;

  • по електронен път, чрез квалифициран електронен подпис – през електронния портал на КФН, достъпен на интернет адрес: https://eis.fsc.bg/.

За допълнителна информация относно дължимите такси и лихви, преди извършване на плащането, може да се свържете със звено „Събиране на приходи“ на тел. 02/94 04 691 и/или тел. 02/94 04 646.

Съобщение относно изтичането на срока на емитентите за представяне на публични уведомления за 4-то тримесечие на 2023 г.

Съобщение относно изтичането на срока за представяне на публични уведомления и отчети за изпълнение на задълженията съгласно условията на облигационната емисия за четвърто тримесечие на 2023 г. от страна на емитентите на ценни книжа

Комисията за финансов надзор (КФН) обръща внимание на емитентите, че крайният срок за оповестяване на публично уведомление за финансовото състояние за четвърто тримесечие на 2023 г. пред КФН и медия изтича на 30.01.2024 г.
Съгласно чл. 100 о1, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), емитентът е длъжен да разкрива на КФН публично уведомление в срок до 30 дни от края на съответното тримесечие. Публичното уведомление за финансовото състояние на дружеството се представя в КФН по реда на чл. 100т, ал. 4 от ЗППЦК, а именно чрез Единна информационна система (ЕИС). Публичното уведомление за финансовото състояние на дружеството се разкрива и на обществеността по начина, предвиден в чл. 100т, ал. 3 от ЗППЦК, а именно чрез избрана от дружеството информационна агенция или друга медия, в законоустановения срок, а именно в срок до 30.01.2024 г. включително.

Съгласно чл. 100е, ал. 1, т. 2 емитентът на облигациите е длъжен да предоставя на довереника на облигационерите до 30 дни от края на всяко тримесечие отчет за изпълнение на задълженията си съгласно условията на облигационната емисия, включително за изразходване на средствата от облигационния заем, за спазване на определените финансови показатели и за състоянието на обезпечението. Съгласно чл. 100е, ал. 2 емитентът предоставя отчета по ал. 1, т. 2 на комисията и на обществеността по реда на чл. 100т, ал. 3 и 4, както и на регулирания пазар на ценни книжа, на който облигациите са допуснати до търговия. Чл. 100б., ал.8  от ЗППЦК гласи, че в случаите, когато емитентът не е сключил договор с довереник на облигационерите, той е длъжен да представи на регулирания пазар, където се търгуват облигациите, и на комисията тримесечен отчет за спазване на условията по облигационния заем в срок до 30 дни от края на всяко тримесечие.

КФН обръща внимание, че отчетите на емитенти на облигации по чл.100е, ал.2 или по чл.100б, ал. 8  от ЗППЦК за четвърто тримесечие на 2023 г., които се изготвят на индивидуална база,  следва да бъдат представени в КФН, на обществеността и на регулиран пазар до 30.01.2024 г.

Решения от заседание на 23.01.2024 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Не издава забрана за увеличаване на прякото квалифицирано участие на Цанко Коловски от 34.96% на 50% от капитала на инвестиционен посредник „МК Брокерс“ АД, съответно на непрякото квалифицирано участие в капитала на управляващо дружество „Смарт Фънд Асет Мениджмънт“ ЕАД в същия размер.

2. Одобрява представения проект на анекс за изменение и допълнение на договор за възлагане на дейности, сключен между „Алтерон“ АДСИЦ, гр. Варна, и трето лице по смисъла на чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС.

3. Одобрява допълнително споразумение за изменение на договор за възлагане на дейности, сключен между „Премиер Фонд“ АДСИЦ, гр. Варна, и трето лице по смисъла на чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС.

4. Приема на първо гласуване проект на Наредба № 22 за условията и реда за вписване и отписване в регистъра на публичните дружества, другите емитенти на ценни книжа и емисиите ценни книжа.

Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок от публикуването му, до 22.02.2024 г. включително.

Данни за максималния размер на техническата лихва

На основание чл. 86, ал. 11 от Наредба № 53 от 23.12.2016 г. за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд, Комисията за финансов надзор публикува максимален размер на техническата лихва за изчисление на премиите и откупната стойност за периода от 1-ви януари 2024 г. до 31-ти март 2024 г. Данни за максималния размер на техническата лихва може да намерите в раздел ”Застрахователна дейност”, „Статистика”,  „Животозастраховане“.

Решения от заседание на 18.01.2024 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява Бистра Маринкова за представител на „Инвест Кепитъл“ АД в качеството му на член на съвета на директорите на управляващо дружество „Инвест Кепитъл Асет Мениджмънт“ ЕАД.

2. Отписва емисия облигации, издадени от „Финанс Директ“ АД, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, поради погасяване на задълженията на емитента по издадените облигации.

Емисията е в размер на 1 300 000 евро, разпределени в 1 300 броя корпоративни, обикновени, лихвоносни, поименни, безналични, свободно прехвърляеми, неконвертируеми, необезпечени облигации, с номинална стойност 1 000 евро всяка, с ISIN код BG2100025175.

3. Определя минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 31.12.2021 г. до 29.12.2023 г. Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност за посочения 24-месечен период над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фонд. Пълният текст на решения № 29 – УПФ от 18.01.2024 г. и № 30 – ППФ от 18.01.2024 г. може да намерите в раздел „Административни документи”. Данни за доходността за 24-месечния период (на годишна база) и определената минимална доходност може да намерите в раздел „Осигурителна дейност“, “„Статистика”, ”Статистика и анализи”.

4. Издава на Застрахователно дружество „ИНСтинкт” ЕАД лиценз за разширяване на обхвата на лиценза на застрахователя с нов клас застраховка, съгласно Приложение № 1, раздел II, буква „А“ от Кодекса за застраховането:

 – т. 9 „Други вреди на имущество“: Всяка вреда или загуба, нанесена на имущество (различно от имуществото, включено в класове 3, 4, 5, 6 и 7) в резултат на градушка или измръзване, или всякакво друго събитие, като кражба, различно от събитията, посочени в клас 8.

5. Изпраща писмо до „Престиж Кепитъл Мениджмънт“ ЕООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване в регистъра на лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове.

Актуализация на списъците със застрахователи и застрахователни посредници

Актуализация на списъците със застрахователи и застрахователните посредници, заявили намерение да извършват трансгранична дейност във Вътрешния пазар на Европейския съюз

За периода от 01.12.2023 г. до 31.12.2023 г. в КФН са получени 13 (тринадесет) уведомления от компетентни органи на държави членки по отношение намерението на застрахователи и застрахователни посредници със седалище в други държави членки на ЕС, които извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги, в т.ч. уведомления за разширяване обхвата на извършваната дейност или предоставяне на информация за промяната на адреси, представители или други обстоятелства.

За периода е постъпило 1 (едно) уведомление за намерение на застраховател със седалище в държава членка на ЕС да извършва дейност на територията на Република България. През периода няма постъпили уведомления относно оттегляне на намерението на застрахователни дружества със седалище в държава членка на ЕС да  извършват трансгранична дейност на територията на Република България, при условията на свободата на предоставяне на услуги. Към края на м. декември 2023 г. броят на застрахователните дружества със седалище в други държави членки на ЕС и ЕИП, за които в КФН са постъпили уведомления за намерението им да извършват дейност на територията на България при условията на свободата на предоставяне на услуги, нараства на 430 (четиристотин и тридесет) дружества.

За периода от 01.12.2023 г. – 31.12.2023 г. в КФН са получени уведомления от компетентните надзорни органи на държави членки на ЕС относно намерението на 5 (пет) застрахователни посредници със седалище в държави членки на ЕС да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги, както и 1 (едно) уведомление относно преустановяване извършването на трансгранична дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България

В резултат на това, към края на м. декември 2023 г. броят на застрахователните посредници със седалище в държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват трансгранична дейност в България, се увеличава до 2 180 (две хиляди сто и осемдесет).

В същия период КФН не е изпращала уведомления относно намерението на местни застрахователи да извършват трансгранична дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги. Така общият брой на местните застрахователи, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки, се запазва на 20 (двадесет).

За периода 01.12.2023 г. – 31.12.2023 г. КФН не е изпращала уведомления до националните компетентни органи на ЕС относно намерението на местни застрахователни посредници да извършват трансгранична дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги. Така общият брой на местните застрахователни посредници, заявили намерение да извършват трансгранична дейност, се запазва на 67 (шестдесет и седем).

Актуализираните списъци с уведомленията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Годишни справки и отчети на застрахователните брокери

Пакетът от справки, отчети и приложения във връзка с представянето в Комисията за финансов надзор на годишни отчети от застрахователните брокери към 31.12.2023 г., на основание чл. 311, ал. 3, т. 1, във връзка с ал. 4 от Кодекса за застраховането, е обновен.

Във връзка с горното, попълването на горепосочените справки и отчети, и подаването им през електронния портал на КФН, трябва да започне след изтеглянето на задължителният актуализиран формат (версия 31.12.2023), публикуван на интернет страницата на КФН на адрес:

www.fsc.bg, раздел „Административни документи”, подраздел „Форми и образци”, „Застрахователен пазар”.

Задължението за подаване на информацията да се изпълнява само по електронен път чрез Единна информационна система (ЕИС) на КФН, на адрес https://eis.fsc.bg/.

ВАЖНО:

Прикачените файлове трябва да отговарят на следните условия:

  • Базовият файл, съдържащ пакет от справки съгласно Приложения 2.1-2.8 и 3.1-3.4 с основна информация трябва да бъде във формат .xls (Microsoft Excel 2003);
  • Съдържанието на базовия файл с основна информация трябва да бъде попълнено съгласно утвърдените от Комисията за финансов надзор образци, спазвайки всички правила за валидност на данните (тези правила не са част от настоящата инструкция и могат да бъдат свалени от страницата на Комисията за финансов надзор);
  • Името на базовия файл с основна информация трябва да бъде формирано според определените от Комисията за финансов надзор правила;
  • Реализираният брой договори чрез онлайн продажби, начислен премиен приход от онлайн продажби и начисленият приход от комисионни от онлайн продажби се отчитат данните отнасящи се до реализирани чрез интернет сайт и/ли мобилно приложение продажби;
  • Относно Приложение № 2.4, Приложение № 2.8, Приложение № 3.2 и Приложение 3.4 от базовия файл с основна информация, съдържащи се в пакета от справките, в раздел Забележка следва да се посочи държавата, в която е регистрирано седалището на застрахователя/презастрахователя, както и територията, на която е разположен риска по сключения застрахователен/ презастрахователен договор;
  • В Кодекса за застраховането е предвидено задължение за застрахователните брокери да подават информация относно проведеното продължаващо професионално обучение и развитие на лицата по чл. 303, ал. 2 и 3 и чл. 304, ал. 1 от КЗ в рамките на годината. Отчетността се представя на комисията ежегодно в срок до 31 януари на следващата година. За целта следва да се попълни Приложение № 3 във формат .xls, по приложения образец, съдържащ се в пакета от справки;
  • Приложение № 1 се попълва по приложения образец, съдържащ се в пакета от справки, информацията трябва да бъде във формат .xls;