Одобрени са нови членове на Съвета на директорите на ИП “Булброкърс” ЕАД

Проф. Милчо Стоименов, изпълняващ длъжността заместник-председател на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”,одобри  Росица Лисичкова и Иво  Сеизов за членове на Съвета на директорите на ИП “Булброкърс” ЕАД
Пълния текст на решение 1633 може да намерите в раздел „Документи”.

Данни за застрахователния пазар и пазара по доброволно здравно осигуряване към края на месец октомври 2007 г.

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователите към края на месец октомври 2007 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН – www.fsc.bg, в раздел “Статистика”, „Статистика на застрахователния пазар”, „Статистическа информация”.

Брутният премиен приход по общо застраховане към края на месец октомври 2007 г. е 944 875 хил. лв. Изплатените обезщетения по общо застраховане са в размер на 371 433 хил. лв.
На пазара по общо застраховане най-голям дял заемат автомобилните застраховки – „Автокаско” и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” – 66,81 %. Относителният дял на изплатените обезщетения по автомобилните застраховки е 85,89 % от общия размер на изплатените обезщетения.
Брутният премиен приход, реализиран от животозастрахователите, възлиза на 177 950 хил. лв. към края на месец октомври 2007 г. Изплатените суми и обезщетения от животозастрахователите са в размер на 42 911 хил. лв.
С най-висок относителен дял, както в премийния приход, така и в изплатените суми и обезщетения е застраховка „Живот” и рента, съответно със 73,17 % и 67,83 %.
Реализираният към края на месец октомври 2007 г. премиен приход в доброволното здравно осигуряване възлиза на 21 417 хил. лв. Изплатените претенции в доброволното здравно осигуряване са в размер на 12 407 хил. лв.
Най-висок относителен дял в премийния приход заема пакетът „Други здравноосигурителни пакети” – от 31,16 %, а в изплатените претенции – съответно „Извънболнична медицинска помощ” – от 26,35 %.

Решения от заседание на КФН от 21.12.2007 г.

1. Издава одобрение за преобразуване чрез вливане на ИП“СТС Финанс” ЕАД, гр. София в ИП“Булброкърс” ЕАД. В резултат от вливането ИП “СТС Финанс” ЕАД ще бъде прекратено без ликвидация, цялото му имущество ще бъде прехвърлено и ще се поеме от ИП  “Булброкърс” ЕАД при условията на универсално правоприемство, в съответствие с договора за преобразуване, подписан между двата инвестиционни посредници.

 2. Издава лиценз на „Софарма билдингс” АДСИЦ, гр. София, да извършва следната дейност като дружество със специална инвестиционна цел:
 Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти).
 Потвърди проспект за публично предлагане на 150 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев  и емисионна стойност 1 лев всяка, които ще бъдат издадени от „Софарма билдингс” АДСИЦ , в резултат на първоначално увеличение на капитала на дружеството. Вписва горепосочената емисия акции /в процес на емитиране/ в публичния регистър.
Учредители на дружеството са ИД „Надежда” АД с 30 % от капитала, Огнян Донев и Винцислав Стоев с по 24% от капитала, „Софарма” АД с 10 %, „София”АД – 6 % и „Телекомплект”АД с 6%.
В състава на Съвета на директорите влизат Емил Костов – изпълнителен директор, Иван Кралев – зам.председател и Радосвет Радев – председател на СД.

 3. Потвърди проспект за първично публично предлагане на акции, емитирани от „Петър Караминчев” АД, гр. в резултат от увеличаването на капитала на дружеството.

4. Потвърди проспект за първично публично предлагане на акции, емитирани от „Захарни заводи” АД, гр. Горна Оряховица. Емисията е в размер на 2 083 656 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев  и емисионна стойност 15,56 лева всяка,  с право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Емисията ще бъде издадена в резултат от увеличението на капитала на дружеството.
Основни акционери са „Захар инвест” АД с 43 % от капитала, „ГУ-Фарадей”ЕООД с 25,58% , „Ритъм – 4 – ТБ”ЕООД с 25,55% и 5,87 % от капитала се притежават от други акционери.
Дружеството има двустепенна система на управление – УС и НС. Членове на УС са Пеню Пенев – председател, Красимир Добрев и Валентина Ралева – членове. Членове на НС са Васил Карамочев, Георги Узунов, Чавдар Данев, Руси Данев и Цанка Ганева.

5. Потвърди проспект за първично публично предлагане на акции, емитирани от „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София. Емисията е в размер на 325 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев  и емисионна стойност 3.20 лева всяка. Вписва емисията в публичния регистър.
Основната дейност на дружеството е набиране на средства чрез издаване на емисии ценни книжа и инвестиране на набраните средства в вземания (секюритизация на вземания), покупко-продажба на вземания.
„Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София, е част от икономическата група «Енемона» АД. Акционери в дружеството са «Енемона»АД с 58,07%, «Еко инвест холдинг»АД с 14,88%, «Енергомонтаж»АЕК(АД) с 8,19% и други физически и юридически лица с 18,86% о капитала.
В състава на Съвета на директорите влизат Прокопи Прокопиев – председател, Цветан Петрушков – зам.председател и изпълнителен директор и Христо Христов – независим член.

6. Вписва “ЦБА Асет Мениджмънт” АД, гр. Велико Търново, като публично дружество и  емисия ценни книжа в регистъра. Емисията е в размер на 20 200 000 лева, разпределана в 20 200 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка една.  Емисията представлява съдебно регистрирания капитал на дружеството.

7. Вписва в публичниа регистър емисия акции, издадени от “Корпорация Унимаш” АД, гр. Пловдив с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 1 949 920 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка една в резултат увеличение на капитала.

8. Вписва като публично дружество „Сити Дивелъпмънт” АДСИЦ, гр. София и емисия ценни книжа. Емисията е в размер на 219 804 броя обикновени, безналични с номинална стойност 10 лев всяка и с ISIN код – BG1100013074, издадени от „Сити Дивелъпмънт” АДСИЦ и представляващи съдебно регистрирания капитал на дружеството в размер на 2 198 040 лева.

9. Издава лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество на „Оверон Финанс” АД, гр. София (в процес на учредяване).
Председател на СД е Васил Мирчев, заместник-председател е Васил Стоименов. Дружеството ще се представлява и управлява съвместно от изпълнителния директор Атанас Видев и Златко Попов, член на СД.
„Оверон Финанс” АД следва в 14-дневен срок да удостовери, че изискуемият капитал за учредяването му е изцяло внесен.

10. Издава одобрение на „Парк” АДСИЦ, гр. София, за замяна на обслужващо дружество СД”Ени Експерт Георгиеви” с „Ени Експерт”ООД, както и замяна на обслужващо дружество „ФеърПлей Интернешънъл”АД с „Парк Мениджмънт Къмпани”ООД.

11. Издава на разрешение на УД„Загора Финакорп Асет Мениджмънт” АД да организира и управлява Договорен фонд „Загора Финакорп Балансиран Фонд”. Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове на договорния фонд и вписва емисията в публичния регистър. Вписва договорния фонд като емитент.

12. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия ценни книжа, които ще бъдат издадени от „ФеърПлей Пропъртис” ДСИЦ, гр. София, в резултат от увеличението на капитала на дружеството. Емисията е в размер на 10 140 000 лева, разпределени в толкова броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акцци с право на глас,  с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 2,25 лева. Вписва в публичния регистър емисията акции (в процес на емитиране).

13. Вписва в публичния регистър последваща емисия ценни книжа, издадени от Формопласт” АД, гр. Кърджали в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 223 465 лева на 3 798 905 лева. Емисията е в размер на 3 575 440 броя нови  обикновени, безналични, поименни акции с право на глас,  с номинална стойност 1 лев всяка.

Пламен Минков е одобрен за член на СД и Изпълнителен директор на “Здравноосигурителна компания България Здраве” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  одобри Пламен  Минков за член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на “Здравноосигурителна компания България Здраве” АД, гр. София.
Решение 1615 може да намерите в раздел „Документи”.

Одобрени са нови членове на СД на ИП„Еврогарант” АД

Проф. Милчо Стоименов, изпълняващ длъжността заместник-председател на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, одобри нови членове на Съвета на директорите на ИП„Еврогарант” АД  – Маню Моравенов, Анна Захариева и Васил Беломоров.

Решение 1619 може да намерите в раздел "Документи"

Одобрен е нов член на СД на ИП „Финансова къща Евър” АД

Проф. Милчо Стоименов, изпълняващ длъжността заместник-председател на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, одобри  Юлиан Кьосев за член на Съвета на директорите на ИП „Финансова къща Евър” АД

Решение 1618 може да намерите в раздел "Документи"

Резултати от тематични проверки по повод реализирането на първично публично предлагане на акции от капитала на „Енемона” АД на дружеството емитент и съответните инвестиционни посредници – мениджъри по емисията

Съгласно заповед. на Зам. Председателя, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” бяха извършени тематични проверки по спазване изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Закона за пазарите за финансови инструменти и нормативните актове по прилагането им на емитента „Енемона” АД, гр. Козлодуй и мениджърите по емисията „Елана Трейдинг” АД, гр. София и „Обединена българска банка” АД, гр. София.

В резултат на проверките са съставени актове за установяване на административни нарушения, както следва:

1. На “Елана Трейдинг” АД – 2 броя актове за установяване на административно нарушение, а именно:
• 1 акт по чл. 2, ал. 2 от Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (Наредба № 38), във връзка с неравностойно третиране на клиентите на инвестиционния посредник при приемане на заявки за записване на акции от първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала на “Енемона” АД, г. Козлодуй;
• 1 акт по чл. 81, ал. 1 от ЗППЦК, за извършване на действия, които не отговарят на описаните в потвърдения от Комисията за финансов надзор (КФН) проспект за публично предлагане на акции от увеличението на капитала на “Енемона” АД, гр. Козлодуй.

Описаното в проспекта съдържание на поръчката, подавана за записване на ценни книжа от първичното публично предлагане на акции на „Енемона” АД, предполага подаване на поръчки с определена стойност. В „Елана трейдинг” АД са били приемани три вида поръчки: лимитирани, пазарни за сума и пазарни за брой акции. Приемането пазарна поръчка за брой акции представлява нарушение на описаните в проспекта условия, тъй като в него не се предвижда възможността за приемане на поръчки,  различни от поръчки с определена стойност, каквато е пазарна поръчка за брой акции.

Също така, не е спазен описаният в проспекта начин на определяне на цената на изпълнение на  подаваните поръчки. В проспекта е записано, че цената ще бъде определена от инвестиционните посредници със съгласието на емитента. В хода на проверката, обаче, е установено, че цената на изпълнение за всички поръчки е определена с решение на Съвета на директорите на „Енемона” АД

2. На „Обединена българска банка” АД  – 1 акт по чл. 2, ал. 2 от Наредба № 38, във връзка с неравностойно третиране на клиентите на инвестиционния посредник при приемане на заявки за записване на акции от първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала на “Енемона” АД, гр. Козлодуй.

3. На „Енемона” АД, гр. Козлодуй – 1 акт по чл. 81, ал. 1 от ЗППЦК, за извършване на действия, които не отговарят на описаните в потвърдения от КФН проспект за публично предлагане на акции от увеличението на капитала на “Енемона” АД, гр. Козлодуй.

Емитентът не е спазил описаният в проспекта начин на определяне на цената на изпълнение на  подаваните поръчки. В проспекта е записано, че цената ще бъде определена от инвестиционните посредници със съгласието на емитента. В хода на проверката, обаче, е установено, че цената на изпълнение за всички поръчки е определена с решение на Съвета на директорите на „Енемона” АД.

Решения от заседание на КФН от 19.12.2007 г.

1. Издаде лиценз на “РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД” АДСИЦ, гр. София, да извършва следната  дейност като дружество със специална инвестиционна цел: инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/. Потвърди проспект за публично предлагане на 150 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев  и емисионна стойност 1 лев всяка, които ще бъдат издадени от “РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД” АДСИЦ, гр. София, в резултат на първично увеличение на капитала на дружеството. Вписва горепосочената емисия акции /в процес на емитиране/ в публичния регистър.
Учредители на дружеството са договорен фонд „Капман Макс” чрез УД „Капман Асет Мениджмънт” АД с 30% от капитала и 7 физически лица с по 7%.  Изпълнителен директор на дружеството е Станимир Зашев.
Дружеството планира да насочи усилия в проучване и осигуряване на подходящ парцел за изграждане на селище от затворен тип в околностите на София с цел последващото му закупуване, урегулиране и продажба.

2. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на издадена от „Доверие-Брико” АД емисия облигации. Емисията е в размер на 18 000 000 евро, разпределени в 18 000 броя обикновени, необезпечени облигации с номинална стойност 1000 евро всяка, с лихвен купон в размер на 7.50% на годишна база за първите три години, 8% на годишна база за годините от четвърта до седма включително, шестмесечен период на лихвено плащане, срок на облигационния заем – 84 месеца, дата на издаване – 15.12.2006 г. и дата на падеж – 15.12.2013 г.

3. Вписа емисия акции, издадени от „Булленд Инвестмънтс” АДСИЦ в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 5 469 641 лв. на 13 017 889 лв. . Емисията е в размер на 7 548 248 лв., разпределени в същия брой обикновени акции.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 29 от 12.07.2006 г. за минималното ниво на кредитните рейтинги на банките и за определяне на държавите, регулираните пазари и индексите на регулирани пазари на ценни книжа съгласно чл. 176, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.
С промените в Наредба 29 на КФН от 12.07.2006 г. се разширява кръгът на минималните нива на кредитен рейтинг, изисквани за банки, в които могат да се депозират средствата на пенсионните фондове. Запазват се досегашните минимални нива на кредитен рейтинг, присъждан от трите международно признати рейтингови агенции и се включват дългосрочни кредитни рейтинги, присъждани от други рейтингови агенции. Минималните нива на рейтинги на другите агенции трябва да съответстват на поне един от инвестиционните рейтинги на Moody’s Investors Service, Standard & Poor’s или Fitch Ratings. Предвижда се Комисията за финансов надзор да обявява и актуализира списък с признатите нови минимални нива на дългосрочен кредитен рейтинг и агенциите, които ги присъждат.
Актуализира се и се допълва списъкът на държавите, регулираните пазари в тях и индексите на тези пазари, в които са включени допустимите за пенсионните фондове акции за инвестиране.

Предстои обнародването на наредбата в „Държавен вестник”

4. Прие окончателен проект на  Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 16.03.2005 г. за собствените средства и за границата на платежоспособност на застрахователите и здравноосигурителните дружества. Прие се също така и Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 27 от 29.03.2006 г. за реда и методиката за образуване на техническите резерви от застрахователите и на здравноосигурителните резерви.
Измененията и на двете наредби са във връзка с новите разпоредби относно презастраховането, които влязоха в сила след публикуването на Кодекса за застраховането на 23 ноември 2007 г. в „Държавен вестник” и са следствие на въвеждане на Директива 2005/68/EО на Европейския парламент и на Съвета относно презастраховането и за изменение на Директиви 73/239/EИО и 92/49/EИО на Съвета, както и на Директиви 98/78/EО и 2002/83/EО.
С промените в КЗ изцяло е преуреден лицензионният и надзорен режим на презастрахователите, като е дадена възможността презастрахователите, лицензирани в България, да извършват дейността си в рамките на ЕИП при условията на правото на установяване и свободата за предоставяне на услуги, както и възможността на презастрахователите от държавите членки на ЕИП да извършват дейността си в нашата страна при същите условия. Надзорът върху дейността им се осъществява от компетентните органи на държавата членка по седалището на презастрахователя, като включва надзор за общото финансово състояние на презастрахователя – неговата платежоспособност и наличието на достатъчни технически резерви.
Измененията в наредбите уреждат правилата за образуване на техническите резерви на презастрахователите, както и за определяне на собствените средства и  изчисляване на границата на платежоспособност и на минималния гаранционен капитал. Предвижда се и осъществяване на допълнителен надзор върху презастрахователите, които са част от застрахователна група.
Предстои обнародване на наредбите  в „Държавен вестник”.

5. Прие Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа.

 

 

„КОРЕКТ КОНСУЛТ – Д” ООД е вписано в регистъра на застрахователните брокери

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде одобрение, с което вписа „КОРЕКТ КОНСУЛТ – Д” ООД,  гр. Пловдив,  в регистъра на застрахователните брокери.
Решение 1611 може да намерите в раздел „Документи”.

Утвърдени са зисквания към формата и задължителното съдържание на годишния актюерски доклад по чл.123, ал.1, т.5 от КСО

Бисер Петков, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", издаде решение, с което утвърждава изисквания към формата и задължителното съдържание на годишния актюерски доклад по чл. 123, ал. 1, т. 5 от Кодекса за социално осигуряване. С решението се отменя решение № 1226 – ПОД от 29.12.2006г.
Решение 1616 може да намерите в раздел „Документи”, а приложенията към него в " Указания и