Данни за застрахователния пазар и пазара по доброволно здравно осигуряване към края на месец октомври 2007 г.

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователите към края на месец октомври 2007 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН – www.fsc.bg, в раздел “Статистика”, „Статистика на застрахователния пазар”, „Статистическа информация”.

Брутният премиен приход по общо застраховане към края на месец октомври 2007 г. е 944 875 хил. лв. Изплатените обезщетения по общо застраховане са в размер на 371 433 хил. лв.
На пазара по общо застраховане най-голям дял заемат автомобилните застраховки – „Автокаско” и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” – 66,81 %. Относителният дял на изплатените обезщетения по автомобилните застраховки е 85,89 % от общия размер на изплатените обезщетения.
Брутният премиен приход, реализиран от животозастрахователите, възлиза на 177 950 хил. лв. към края на месец октомври 2007 г. Изплатените суми и обезщетения от животозастрахователите са в размер на 42 911 хил. лв.
С най-висок относителен дял, както в премийния приход, така и в изплатените суми и обезщетения е застраховка „Живот” и рента, съответно със 73,17 % и 67,83 %.
Реализираният към края на месец октомври 2007 г. премиен приход в доброволното здравно осигуряване възлиза на 21 417 хил. лв. Изплатените претенции в доброволното здравно осигуряване са в размер на 12 407 хил. лв.
Най-висок относителен дял в премийния приход заема пакетът „Други здравноосигурителни пакети” – от 31,16 %, а в изплатените претенции – съответно „Извънболнична медицинска помощ” – от 26,35 %.