Решения от заседание на КФН от 21.12.2007 г.

1. Издава одобрение за преобразуване чрез вливане на ИП“СТС Финанс” ЕАД, гр. София в ИП“Булброкърс” ЕАД. В резултат от вливането ИП “СТС Финанс” ЕАД ще бъде прекратено без ликвидация, цялото му имущество ще бъде прехвърлено и ще се поеме от ИП  “Булброкърс” ЕАД при условията на универсално правоприемство, в съответствие с договора за преобразуване, подписан между двата инвестиционни посредници.

 2. Издава лиценз на „Софарма билдингс” АДСИЦ, гр. София, да извършва следната дейност като дружество със специална инвестиционна цел:
 Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти).
 Потвърди проспект за публично предлагане на 150 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев  и емисионна стойност 1 лев всяка, които ще бъдат издадени от „Софарма билдингс” АДСИЦ , в резултат на първоначално увеличение на капитала на дружеството. Вписва горепосочената емисия акции /в процес на емитиране/ в публичния регистър.
Учредители на дружеството са ИД „Надежда” АД с 30 % от капитала, Огнян Донев и Винцислав Стоев с по 24% от капитала, „Софарма” АД с 10 %, „София”АД – 6 % и „Телекомплект”АД с 6%.
В състава на Съвета на директорите влизат Емил Костов – изпълнителен директор, Иван Кралев – зам.председател и Радосвет Радев – председател на СД.

 3. Потвърди проспект за първично публично предлагане на акции, емитирани от „Петър Караминчев” АД, гр. в резултат от увеличаването на капитала на дружеството.

4. Потвърди проспект за първично публично предлагане на акции, емитирани от „Захарни заводи” АД, гр. Горна Оряховица. Емисията е в размер на 2 083 656 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев  и емисионна стойност 15,56 лева всяка,  с право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Емисията ще бъде издадена в резултат от увеличението на капитала на дружеството.
Основни акционери са „Захар инвест” АД с 43 % от капитала, „ГУ-Фарадей”ЕООД с 25,58% , „Ритъм – 4 – ТБ”ЕООД с 25,55% и 5,87 % от капитала се притежават от други акционери.
Дружеството има двустепенна система на управление – УС и НС. Членове на УС са Пеню Пенев – председател, Красимир Добрев и Валентина Ралева – членове. Членове на НС са Васил Карамочев, Георги Узунов, Чавдар Данев, Руси Данев и Цанка Ганева.

5. Потвърди проспект за първично публично предлагане на акции, емитирани от „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София. Емисията е в размер на 325 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев  и емисионна стойност 3.20 лева всяка. Вписва емисията в публичния регистър.
Основната дейност на дружеството е набиране на средства чрез издаване на емисии ценни книжа и инвестиране на набраните средства в вземания (секюритизация на вземания), покупко-продажба на вземания.
„Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София, е част от икономическата група «Енемона» АД. Акционери в дружеството са «Енемона»АД с 58,07%, «Еко инвест холдинг»АД с 14,88%, «Енергомонтаж»АЕК(АД) с 8,19% и други физически и юридически лица с 18,86% о капитала.
В състава на Съвета на директорите влизат Прокопи Прокопиев – председател, Цветан Петрушков – зам.председател и изпълнителен директор и Христо Христов – независим член.

6. Вписва “ЦБА Асет Мениджмънт” АД, гр. Велико Търново, като публично дружество и  емисия ценни книжа в регистъра. Емисията е в размер на 20 200 000 лева, разпределана в 20 200 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка една.  Емисията представлява съдебно регистрирания капитал на дружеството.

7. Вписва в публичниа регистър емисия акции, издадени от “Корпорация Унимаш” АД, гр. Пловдив с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 1 949 920 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка една в резултат увеличение на капитала.

8. Вписва като публично дружество „Сити Дивелъпмънт” АДСИЦ, гр. София и емисия ценни книжа. Емисията е в размер на 219 804 броя обикновени, безналични с номинална стойност 10 лев всяка и с ISIN код – BG1100013074, издадени от „Сити Дивелъпмънт” АДСИЦ и представляващи съдебно регистрирания капитал на дружеството в размер на 2 198 040 лева.

9. Издава лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество на „Оверон Финанс” АД, гр. София (в процес на учредяване).
Председател на СД е Васил Мирчев, заместник-председател е Васил Стоименов. Дружеството ще се представлява и управлява съвместно от изпълнителния директор Атанас Видев и Златко Попов, член на СД.
„Оверон Финанс” АД следва в 14-дневен срок да удостовери, че изискуемият капитал за учредяването му е изцяло внесен.

10. Издава одобрение на „Парк” АДСИЦ, гр. София, за замяна на обслужващо дружество СД”Ени Експерт Георгиеви” с „Ени Експерт”ООД, както и замяна на обслужващо дружество „ФеърПлей Интернешънъл”АД с „Парк Мениджмънт Къмпани”ООД.

11. Издава на разрешение на УД„Загора Финакорп Асет Мениджмънт” АД да организира и управлява Договорен фонд „Загора Финакорп Балансиран Фонд”. Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове на договорния фонд и вписва емисията в публичния регистър. Вписва договорния фонд като емитент.

12. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия ценни книжа, които ще бъдат издадени от „ФеърПлей Пропъртис” ДСИЦ, гр. София, в резултат от увеличението на капитала на дружеството. Емисията е в размер на 10 140 000 лева, разпределени в толкова броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акцци с право на глас,  с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 2,25 лева. Вписва в публичния регистър емисията акции (в процес на емитиране).

13. Вписва в публичния регистър последваща емисия ценни книжа, издадени от Формопласт” АД, гр. Кърджали в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 223 465 лева на 3 798 905 лева. Емисията е в размер на 3 575 440 броя нови  обикновени, безналични, поименни акции с право на глас,  с номинална стойност 1 лев всяка.