Утвърдени са изменения в съдържанието на отчета за доходите на ПОД, УПФ, ППФ и ДПФ

Бисер Петков, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор" утвърди  изменения в съдържанието на отчета за доходите на пенсионноосигурителните дружества, универсалните, професионалните и доброволните пенсионни фондове. Утвърдени са също така и изменения  в съдържанието на Справка за дохода от инвестиции на доброволен пенсионен фонд по професионални схеми, както и изменения в образците на справки за осигурените лица и пенсионерите в УПФ, ППФ и ДПФ.

Решение 1649 може да намерите в раздел „Документи”. Образците на справки са публикувани  в раздел "Документи”, „Форми и образци на документи”.