Резултати от проверки на търговията с акции на „Електроника” АД и „София мел” АД по спазване изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти (ЗПЗФИ) и нормативните актове

В резултат на извършени от КФН проверки на търговията с акции на „Електроника” АД и  „София мел” АД бяха установени следните нарушения, като за тях са издадени съответните актове за установяване на административни нарушения и наказателни постановления :

 „Електроника” АД
1. На Симеон Георгиев Личев са издадени 2 акта за установяване на административно нарушение – един акт  за нарушение на  разпоредбата на чл. 11 във връзка с чл. 6 ал. 1, т. 1 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови злоупотреби (ЗПЗФИ), която забранява извършването на сделки, които създават невярна или подвеждаща представа относно  търсенето, предлагането и цената на финансовите инструменти, и един акт за нарушение на  разпоредбата на чл. 10, ал. 1 от ЗПЗФИ, която забранява на всяко лице, което притежава вътрешна информация да придобива финансови инструменти, за които се отнася тази информация.
Симеон Личев (син на Георги Личев, изпълнителен директор на ИП „Елана Трейдинг” АД),  попада в кръга на лицата с достъп до вътрешна информация относно подготвяния смесен закрит аукцион за продажба на акции на „Електроника” АД с посредник ИП „Елана Трейдинг”АД. Преди тази информация да стане публично известна той е извършил поредица от сделки с акции на дружеството, с което е  създал невярна/ подвеждаща представа относно  търсенето, предлагането и цената на финансовите инструменти.

2. На членове на Съвета на директорите на „Електроника Комерс 97” АД и на Електроникакомплект” АД издадени 10 наказателни постановления по чл. 8, ал. 1 от ЗПЗФИ, според който се забранява на всяко лице, притежаващо вътрешна информация в резултат на достъпа, който има поради своята служба и задължения, да я използва, като придобие или прехвърли за своя или за чужда сметка, пряко или непряко, финансови инструменти, за които се отнася тази информация. С всяко наказателно постановление е наложена глоба от 20 000 лв.

Въпросните лица са водили преговорите за организиране и провеждане на смесения закрит аукцион за продажба на акции на „Електроника” АД. Те са се възползвали от тази вътрешна информация, като са придобили акции на „Електроника” АД, които впоследствие са продали на аукциона на значително по-високи цени. 

„София мел” АД

На Константинос Контохристопулис  е издадено наказателно постановление за нарушаване на чл. 8, ал. 1 от ЗПЗФИ, според който се забранява на всяко лице, притежаващо вътрешна информация в резултат на достъпа, който има поради своята служба и задължения, да я използва, като придобие или прехвърли за своя или за чужда сметка, пряко или непряко, финансови инструменти, за които се отнася тази информация. Наложена е глоба в размер 20 000 лв.
Като член на СД на „Лулис мел- България” ЕАД Константинос Контохристопулис  е участвал в преговорите относно търгово предложение за придобиването на акции от капитала на “София мел” АД.  Той се е възползвал от информацията, придобита поради служебното му положение и е извършил поредица от сделки с акции на “София мел” АД – купува акции на дружеството, които продава на по-висока цена (равна на цената на акция на търговото предложение) –  като така  е извлякъл финансова облага за себе си.

Резултати от проверки на търговията с акции на „Електроника” АД и „София мел” АД по спазване изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти (ЗПЗФИ) и нормативните актове

В резултат на извършени от КФН проверки на търговията с акции на „Електроника” АД и  „София мел” АД бяха установени следните нарушения, като за тях са издадени съответните актове за установяване на административни нарушения и наказателни постановления :

 „Електроника” АД
1. На Симеон Георгиев Личев са издадени 2 акта за установяване на административно нарушение – един акт  за нарушение на  разпоредбата на чл. 11 във връзка с чл. 6 ал. 1, т. 1 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови злоупотреби (ЗПЗФИ), която забранява извършването на сделки, които създават невярна или подвеждаща представа относно  търсенето, предлагането и цената на финансовите инструменти, и един акт за нарушение на  разпоредбата на чл. 10, ал. 1 от ЗПЗФИ, която забранява на всяко лице, което притежава вътрешна информация да придобива финансови инструменти, за които се отнася тази информация.
Симеон Личев (син на Георги Личев, изпълнителен директор на ИП „Елана Трейдинг” АД),  попада в кръга на лицата с достъп до вътрешна информация относно подготвяния смесен закрит аукцион за продажба на акции на „Електроника” АД с посредник ИП „Елана Трейдинг”АД. Преди тази информация да стане публично известна той е извършил поредица от сделки с акции на дружеството, с което е  създал невярна/ подвеждаща представа относно  търсенето, предлагането и цената на финансовите инструменти.

2. На членове на Съвета на директорите на „Електроника Комерс 97” АД и на Електроникакомплект” АД са издадени 10 наказателни постановления по чл. 8, ал. 1 от ЗПЗФИ, според който се забранява на всяко лице, притежаващо вътрешна информация в резултат на достъпа, който има поради своята служба и задължения, да я използва, като придобие или прехвърли за своя или за чужда сметка, пряко или непряко, финансови инструменти, за които се отнася тази информация. С всяко наказателно постановление е наложена глоба от 20 000 лв.

Въпросните лица са водили преговорите за организиране и провеждане на смесения закрит аукцион за продажба на акции на „Електроника” АД. Те са се възползвали от тази вътрешна информация, като са придобили акции на „Електроника” АД, които впоследствие са продали на аукциона на значително по-високи цени. 

„София мел” АД

На Константинос Контохристопулис  е издадено наказателно постановление за нарушаване на чл. 8, ал. 1 от ЗПЗФИ, според който се забранява на всяко лице, притежаващо вътрешна информация в резултат на достъпа, който има поради своята служба и задължения, да я използва, като придобие или прехвърли за своя или за чужда сметка, пряко или непряко, финансови инструменти, за които се отнася тази информация. Наложена е глоба в размер 20 000 лв.
Като член на СД на „Лулис мел- България” ЕАД Константинос Контохристопулис  е участвал в преговорите относно търгово предложение за придобиването на акции от капитала на “София мел” АД.  Той се е възползвал от информацията, придобита поради служебното му положение и е извършил поредица от сделки с акции на “София мел” АД – купува акции на дружеството, които продава на по-висока цена (равна на цената на акция на търговото предложение) –  като така  е извлякъл финансова облага за себе си.