Одобрени са нови членове на Съвета на директорите на ИП “Булброкърс” ЕАД

Проф. Милчо Стоименов, изпълняващ длъжността заместник-председател на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”,одобри  Росица Лисичкова и Иво  Сеизов за членове на Съвета на директорите на ИП “Булброкърс” ЕАД
Пълния текст на решение 1633 може да намерите в раздел „Документи”.