Срокът за заплащане на дължимите такси, събирани от КФН за осъществяване на общ финансов надзор, е до 31 януари 2022 г.


Комисията за финансов надзор напомня на всички поднадзорни лица, че крайният срок за заплащане в пълен размер на годишните такси за осъществяване на общ финансов надзор – обработка на задължителната текуща и периодична информация и за извършване на проверки за 2022 г., както и на непроменливата част от таксата по Раздел II, т. I, ред 36 от Тарифа за таксите, събирани от КФН – Приложение към чл. 27, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор, е до 31 януари на текущата година. 
Размерът на годишните такси за осъществяване на общ финансов надзор е определен в Раздел II на Тарифа за таксите, събирани от Комисията за финансов надзор – Приложение към чл. 27, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН).
Следва да имате предвид, че върху невнесената в определения срок такса се дължи лихва за забава, съгласно чл.27, ал.5 от ЗКФН. При неплащане на дължимите такси, комисията и нейните органи могат да откажат предоставянето на административна услуга на поднадзорното лице до изпълнение на задължението му за заплащане на таксата, заедно с начислените лихви за забава и разноските по образуваното изпълнително производство, в случаите, предвидени в чл.27, ал.5 от ЗКФН.
 
Заплащането на таксите може да бъде извършено на каса в Комисията за финансов надзор или по следната банкова сметка в БНБ:
IBAN: BG95BNBG96613000141501
BIC: BNBGBGSD

За допълнителна информация във връзка с дължимите такси и лихви, преди извършване на плащането, може да се свържете с отдел „Финанси и счетоводство” на тел. 02/94 04 691, 02/94 04 646 и/или тел. 02/94 04 695.

Прехвърляне на застрахователен портфейл от “Generali Hellas I Insurance Company S.A.“ към „Generali Hellas Insurance Company S.A“


В Комисията за финансов надзор е получено уведомление от компетентния орган на Република Гърция (Bank of Greece) за осъществено прехвърляне на застрахователния портфейл на “Generali Hellas I Insurance Company S.A.“ към „Generali Hellas  Insurance Company S.A“, включващ застрахователни договори, по които Република България е държава членка, където е разположен рискът.
Информация за предстоящото прехвърляне на този застрахователен портфейл е получена в КФН през м. юли 2021 г. КФН вече е предоставила своето съгласие на Bank of Greece за прехвърляне на застрахователния портфейл в рамките на ЕС.
След прехвърлянето „Generali Hellas  Insurance Company S.A“ е правоприемник на всички права и задължения на договорите, сключени от  “Generali Hellas I Insurance Company S.A.“

Общо надзорно действие за 2022 г. относно оценка на активите в портфейлите на ПКИПЦК и АИФ

 

Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) стартира общо надзорно действие съвместно с националните компетентни органи относно оценка на активите в портфейлите на предприятията за колективно инвестиране в прехвърляеми ценни книжа (ПКИПЦК) и алтернативните инвестиционни фондове от отворен тип (АИФ) в целия Европейски съюз
 

    Общото надзорно действие ще се проведе през 2022 г. Целта на същото е да се установи спазват ли се организационните правила и правната рамка относно принципите и методологиите за оценка на притежаваните от ПКИПЦК и АИФ финансови активи, с оглед извършването на вярна и справедлива оценка както при нормални, така и при стресови пазарни условия и по-специално по отношение оценката на инвестициите в нисколиквидни активи.
    Цялото съобщение на ESMA може да намерите на интернет адрес: https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-launches-common-supervisory-action-ncas-valuation-ucits-and-open-ended

Решения от заседание на КФН на 27.01.2022 г.


На заседанието си на 27.01.2022 г. КФН реши:

1. Одобрява проспект за публично предлагане на емисия акции, издадени от „Телематик Интерактив България“ ЕАД.
Емисията е в размер до 400 000 броя нови обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с номинална стойност 1 лев всяка, които ще бъдат издадени в резултат на увеличаване на капитала на „Телематик Интерактив България“ ЕАД, гр. София, и до 400 000 броя съществуващи акции, с емисионна стойност за всяка нова и съществуваща акция, определена в ценовия диапазон от 50 лева (минимална емисионна стойност) до 75 лева (максимална емисионна стойност), с ISIN код BG1100014213 и, при условие че, първичното публично предлагане на акциите от увеличението на капитала приключи успешно, за последващо допускане до търговия на регулиран пазар на всички акции от капитала на дружеството.
Вписва емисия в размер до 400 000 броя нови акции, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, и „Телематик Интерактив България“ ЕАД като емитент, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

2. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Глобал Солар“ ЕООД, за закупуване чрез инвестиционен посредник „Карол“ АД на 750 000 броя акции (30%) от капитала на „Варвара термал вилидж“ АДСИЦ, от останалите акционери на дружеството.

3. Одобрява промени в устава на „Компас фонд за вземания“ АДСИЦ.

4. Утвърждава „ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ” ООД и „МАЗАРС“ ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2021 г. на „ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ” EАД.

5. Утвърждава „ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ” ООД и „МАЗАРС“ ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2021 г. на „ДЗИ – ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ” EАД.

6. Открива административно производство по издаване на индивидуален административен акт за заличаване на „БГ ИНС – ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР“ ООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

7. Изпраща писмо до „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ БЪЛГАРИЯ ИНШУРЪНС” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с разширяване обхвата на издадения на дружеството лиценз.

 

Решения от заседание на КФН на 27.01.2022 г.


На заседанието си на 27.01.2022 г. КФН реши:

1. Одобрява проспект за публично предлагане на емисия акции, издадени от „Телематик Интерактив България“ ЕАД.
Емисията е в размер до 400 000 броя нови обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с номинална стойност 1 лев всяка, които ще бъдат издадени в резултат на увеличаване на капитала на „Телематик Интерактив България“ ЕАД, гр. София, и до 400 000 броя съществуващи акции, с емисионна стойност за всяка нова и съществуваща акция, определена в ценовия диапазон от 50 лева (минимална емисионна стойност) до 75 лева (максимална емисионна стойност), с ISIN код BG1100014213 и, при условие че, първичното публично предлагане на акциите от увеличението на капитала приключи успешно, за последващо допускане до търговия на регулиран пазар на всички акции от капитала на дружеството.
Вписва емисия в размер до 400 000 броя нови акции, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, и „Телематик Интерактив България“ ЕАД като емитент, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

2. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Глобал Солар“ ЕООД, за закупуване чрез инвестиционен посредник „Карол“ АД на 750 000 броя акции (30%) от капитала на „Варвара термал вилидж“ АДСИЦ, от останалите акционери на дружеството.

3. Одобрява промени в устава на „Компас фонд за вземания“ АДСИЦ.

4. Утвърждава „ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ” ООД и „МАЗАРС“ ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2021 г. на „ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ” EАД.

5. Утвърждава „ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ” ООД и „МАЗАРС“ ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2021 г. на „ДЗИ – ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ” EАД.

6. Открива административно производство по издаване на индивидуален административен акт за заличаване на „БГ ИНС – ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР“ ООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

7. Изпраща писмо до „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ БЪЛГАРИЯ ИНШУРЪНС” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с разширяване обхвата на издадения на дружеството лиценз.

Решения от заседание на КФН на 25.01.2022 г.


На заседанието си на 25.01.2022 г. КФН реши:
 

1. Одобрява проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от „Делта Кредит“ АДСИЦ.

Емисията е в размер на 5 050 000 лева, разпределени в 5 050 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации с ISIN код BG2100011209, с номинална и емисионна стойност на една облигация от 1 000 лева, с фиксиран годишен лихвен процент в размер на 3,75%, платим на 6-месечен период, с дата на емитиране 23.10.2020 г. и дата на падеж 23.10.2027 г.

Вписва посочената емисия облигации в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 

2. Одобрява проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от „Селена Холдинг“ АД.

Емисията е в размер на 20 000 000 (двадесет милиона) лева, разпределени в 20 000 (двадесет хиляди) броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации с ISIN код BG2100009211, с номинална и емисионна стойност на една облигация от 1 000 (хиляда) лева, с плаващ годишен лихвен процент, формиран от 6-месечен EURIВOR с надбавка от 4.25%, но общо не по-малък от 3.50% годишно, с дата на емитиране 04.08.2021 г. и дата на падеж 04.08.2030 г.

Вписва посочената емисия облигации и „Селена Холдинг“ АД в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

 

3. Одобрява Стоя Асланска, Димитър Михайлов и Здравко Стоев за членове на Съвета на директорите на „Финанс Асистанс Мениджмънт“ АДСИЦ.

 

4. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от Михаил Петков за закупуване чрез инвестиционен посредник „Карол“ АД на 104 404 броя акции от капитала на „Инвест Пропърти“ АДСИЦ, гр. Враца, от останалите акционери на дружеството.

 

5. Отписва „Гарант Инвест Холдинг“ АД, гр. Кюстендил (заличен търговец)  като публично дружество и издадената от дружеството емисия в размер на 249 278 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и с ISIN код BG1100003984, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

 

6. Изпраща писмо до KBC Asset Management NV, Белгия, действащо чрез клона си в Република България „Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ – клон” КЧТ, с искане за допълнителна информация и документи.   

Решения от заседание на КФН на 25.01.2022 г.


На заседанието си на 25.01.2022 г. КФН реши:
 
1. Одобрява проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от „Делта Кредит“ АДСИЦ.
Емисията е в размер на 5 050 000 лева, разпределени в 5 050 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации с ISIN код BG2100011209, с номинална и емисионна стойност на една облигация от 1 000 лева, с фиксиран годишен лихвен процент в размер на 3,75%, платим на 6-месечен период, с дата на емитиране 23.10.2020 г. и дата на падеж 23.10.2027 г.
Вписва посочената емисия облигации в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

2. Одобрява проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от „Селена Холдинг“ АД.
Емисията е в размер на 20 000 000 (двадесет милиона) лева, разпределени в 20 000 (двадесет хиляди) броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации с ISIN код BG2100009211, с номинална и емисионна стойност на една облигация от 1 000 (хиляда) лева, с плаващ годишен лихвен процент, формиран от 6-месечен EURIВOR с надбавка от 4.25%, но общо не по-малък от 3.50% годишно, с дата на емитиране 04.08.2021 г. и дата на падеж 04.08.2030 г.
Вписва посочената емисия облигации и „Селена Холдинг“ АД в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

3. Одобрява Стоя Асланска, Димитър Михайлов и Здравко Стоев за членове на Съвета на директорите на „Финанс Асистанс Мениджмънт“ АДСИЦ.

4. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от Михаил Петков за закупуване чрез инвестиционен посредник „Карол“ АД на 104 404 броя акции от капитала на „Инвест Пропърти“ АДСИЦ, гр. Враца, от останалите акционери на дружеството.

5. Отписва „Гарант Инвест Холдинг“ АД, гр. Кюстендил (заличен търговец)  като публично дружество и издадената от дружеството емисия в размер на 249 278 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и с ISIN код BG1100003984, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

6. Изпраща писмо до KBC Asset Management NV, Белгия, действащо чрез клона си в Република България „Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ – клон” КЧТ, с искане за допълнителна информация и документи.  

Данни за стойността и броя на изплатените и предявени претенции по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, включително по рискови групи, към 31.12.2021 г.


Представените окончателни данни за стойността и броя на изплатените и предявени претенции по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, включително по рискови групи, към 31.12.2021 г. са публикувани на интернет страницата на КФН – раздел „Пазари”, „Застрахователен пазар”, „Статистика”, „Общо Застраховане“, „2021“. Данните не включват застрахователните договори, които са сключени при извършване на дейност от застрахователите при правото на установяване или при условията на свобода на предоставяне на услуги.

Решения от заседание на КФН на 20.01.2022 г.


На заседанието си на 20.01.2022 г. КФН реши:

1. Не издава окончателна забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от „Индустриален холдинг – Доверие“ АД за закупуване чрез инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз“ АД на 46 674 броя акции от капитала на „Марицатекс“ АД, гр. Пловдив, от останалите акционери на дружеството.
 
2. Издава лиценз на управляващо дружество „Актива Асет Мениджмънт“ АД за извършване на дейност по управление на алтернативни инвестиционни фондове и одобрениe за делегиране на функциите на отдел „Нормативно съответствие” на трето лице.
Одобрява промени в Правилата по чл. 173, ал. 5 от ЗДКИСДПКИ, Правилата за управление на риска, Правилата за оценка на портфейла и определяне на нетната стойност на активите и промени в Договор за депозитарни услуги на национален договорен фонд „Актива“.
 
3. Отписва емисия варанти с ISIN код BG9200001162, издадени от „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
4. Заличава „Каст Финанс“ ЕООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
5. Изпраща писмо до „Рапид Брокерс“ ООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка със заличаване на дружеството от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
6. Изпраща писмо до „ОНЛАЙН БРОКЕР“ ООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на дружеството от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

Решения от заседание на КФН на 20.01.2022 г.


На заседанието си на 20.01.2022 г. КФН реши:

1. Не издава окончателна забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от „Индустриален холдинг – Доверие“ АД за закупуване чрез инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз“ АД на 46 674 броя акции от капитала на „Марицатекс“ АД, гр. Пловдив, от останалите акционери на дружеството.
 
2. Издава лиценз на управляващо дружество „Актива Асет Мениджмънт“ АД за извършване на дейност по управление на алтернативни инвестиционни фондове и одобрениe за делегиране на функциите на отдел „Нормативно съответствие” на трето лице.
Одобрява промени в Правилата по чл. 173, ал. 5 от ЗДКИСДПКИ, Правилата за управление на риска, Правилата за оценка на портфейла и определяне на нетната стойност на активите и промени в Договор за депозитарни услуги на национален договорен фонд „Актива“.
 
3. Отписва емисия варанти с ISIN код BG9200001162, издадени от „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
4. Заличава „Каст Финанс“ ЕООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
5. Изпраща писмо до „Рапид Брокерс“ ООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка със заличаване на дружеството от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
6. Изпраща писмо до „ОНЛАЙН БРОКЕР“ ООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на дружеството от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.