Решения от заседание на 30.05.2024 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява Миролюб Иванов, Магдалена Илкова и Нина Нейчева за членове на съвета на директорите на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд“ АДСИЦ.

2. Одобрява Веселин Шахпазов за член на съвета на директорите на управляващо дружество „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД.

3. Спазва в надзорната си практика Насоки относно оценката на възможността за преструктуриране (чл. 15, параграф 5 от РВПЦК)(ESMA91-372-2346), Насоки относно обобщението на плановете за преструктуриране (ESMA91-372-2345), Насоки относно писмените правила и процедури за функционирането на колегиите за преструктуриране (ESMA91-372-1958), Насоки относно видовете и съдържанието на разпоредбите на споразуменията за сътрудничество (чл. 79 от РВПЦК)(ESMA91-372-1791), издадени от Европейския орган за ценни книжа и пазари.

Актуализация на списъците със застрахователи и застрахователни посредници

Актуализация на списъците със застрахователи и застрахователните посредници, заявили намерение да извършват трансгранична дейност във Вътрешния пазар на Европейския съюз

За периода от 01.04.2024 г. до 30.04.2024 г. в КФН са получени 29 (двадесет и девет) уведомления от компетентни органи на държави членки по отношение намерението на застрахователи и застрахователни посредници със седалище в други държави членки на ЕС, които извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги, в т.ч. уведомления за разширяване обхвата на извършваната дейност или за предоставяне на информация за промяната на адреси, представители или други обстоятелства.

За периода не са постъпили уведомления относно намерението на застрахователи със седалище в държава членка на ЕС да извършват дейност на територията на Република България. През периода е постъпило 1 (едно) уведомление относно оттегляне на намерението на застрахователни дружества със седалище в държава членка на ЕС да извършват трансгранична дейност на територията на Република България, при условията на свободата на предоставяне на услуги. Към края на м. април 2024 г. броят на застрахователните дружества със седалище в други държави членки на ЕС и ЕИП, за които в КФН са постъпили уведомления за намерението им да извършват дейност на територията на България при условията на свободата на предоставяне на услуги, e 432 (четиристотин тридесет и две) дружества.

За периода от 01.04.2024 г. – 30.04.2024 г. в КФН са получени уведомления от компетентните надзорни органи на държави членки на ЕС относно намерението на 13 (тринадесет) застрахователни посредници със седалище в държави членки на ЕС да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги. В периода са постъпили 3 (три) уведомления относно оттегляне на намерението на застрахователни посредници със седалище в държави членки на ЕС да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги. В резултат на това, към края на м. април 2024 г. броят на застрахователните посредници със седалище в държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват трансгранична дейност в България, e 2 212 (две хиляди двеста и дванадесет).

За периода 01.04.2024-30.04.2024 г. КФН е изпратила уведомления относно намерението на 1 (един) местен застраховател да разшири обхвата на трансграничната си дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги. Така общият брой на местните застрахователи, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки, се запазва на 22 (двадесет и две).

За периода 01.04.2024 г. – 30.04.2024 г. КФН не е изпращала уведомления до националните компетентни органи на ЕС относно намерението на местни застрахователни посредници да извършват трансгранична дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги. Така общият брой на местните застрахователни посредници, заявили намерение да извършват трансгранична дейност, се запазва на 67 (шестдесет и седем).

Актуализираните списъци с уведомленията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Решения от заседание на 23.05.2024 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Определя Петър Джелепов – член на Комисията за финансов надзор, подпомагащ политиката ѝ по анализ и оценка на рисковете на финансовите пазари, усъвършенстване на надзорната практика и защита интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица, за изпълняващ длъжността заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“.

2. Одобрява проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „ТИ БИ АЙ Банк“ ЕАД, гр. София.

Емисията е в размер на 10 000 000 евро, разпределени в 100 броя, лихвоносни, поименни, безналични, неконвертируеми, първостепенни, непривилегировани, необезпечени, свободнопрехвърляеми облигации, структурирани да отговарят на изискванията за инструменти на приемливи задължения по смисъла на Глава XIII, Раздел II от ЗВПКИИП, с номинална и емисионна стойност от 100 000 евро всяка, с ISIN код BG2100042238, с фиксиран годишен лихвен процент в размер на 9,50%, платим на 3-месечни лихвени плащания и главница платима еднократно на датата на падежа, със срок на облигационния заем 33 месеца, с дата на емитиране 15.12.2023 г. и дата на падеж 15.09.2026 г., с право на емитента да упражни кол опция една година преди падежа на облигациите и право на кол опция при дисквалификация на облигациите като инструмент на приемливите задължения и данъчна кол опция.

Вписва посочената емисия облигации в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, с цел търговия на регулиран пазар.

3. Одобрява Здравко Стоев, Виолета Михайлова и Ромил Златанов за членове на съвета на директорите на „ПАРК“ АДСИЦ.

4. Одобрява промени в устава на „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт“ АДСИЦ, гр. София, които ще бъдат предложени за приемане на следващо общо събрание на акционерите.

5. Изпраща уведомления до компетентните органи на Република Хърватия, Чешка република, Република Латвия, Република Литва, Велико херцогство Люксембург, Република Малта, Словашка република и Република Словения във връзка с намерението на „4 СИЙЗЪНС“ ЕООД да извършва дейност по застрахователно посредничество при условията на свободата на предоставяне на услуги на съответните територии.

6. Освобождава Мария Филипова като член на изпитната комисия за провеждане на изпитите за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти и като инвестиционен консултант, определена с решение на Комисията за финансов надзор по протокол № 29 от 25.04.2024 г., и на нейно място включва Петър Джелепов – изпълняващ длъжността заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, и член на Комисията за финансов надзор, подпомагащ политиката ѝ по анализ и оценка на рисковете на финансовите пазари, усъвършенстване на надзорната практика и защита интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица.

7. Изпраща писмо до „ЕЙ ПИ БРОКЕРС“ ООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на дружеството в регистъра на застрахователните брокери.

Промяна в ръководния екип на Комисията за финансов надзор

На основание чл. 10, ал. 5 от Закона за Комисията за финансов надзор, г-н Петър Джелепов – член на комисията, подпомагащ политиката ѝ по анализ и оценка на рисковете на финансовите пазари, усъвършенстване на надзорната практика и защита интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица, е определен за заместник, който да изпълнява правомощията на заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“.

Petar Djelepov
г-н Петър Джелепов

Решения от заседание на 21.05.2024 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява проспект за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, които ще бъдат издадени от „ТИ БИ АЙ Банк“ ЕАД, гр. София.

Емисията е в размер до 50 000 000 евро, разпределени в до 500 броя обикновени, лихвоносни, поименни, безналични, неконвертируеми, първостепенни, непривилегировани, необезпечени, свободнопрехвърляеми облигации, структурирани да отговарят на изискванията за инструменти на приемливи задължения по смисъла на Глава XIII, Раздел II от ЗВПКИИП, с номинална и емисионна стойност от 100 000 евро всяка, с ISIN код BG2100021240, с фиксиран лихвен процент за целия период на облигациите, платим на тримесечни периоди, считано от датата на издаване на емисията и определен на база пазарните условия в рамките на определения предлаган лихвен диапазон, с главница, платима еднократно на датата на падежа, със срок на облигациите от 30 месеца, с възможност за допълнително издаване на облигации до 12 месеца от датата на одобрение на проспекта от КФН, ако първоначално предложеният размер е под максималния размер на емисията, с право на емитента да упражни кол опция една година преди падежа на облигациите, кол опция при дисквалификация на облигациите като приемливи задължения и данъчна кол опция.

Вписва посочената емисия облигации, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

2. Одобрява представените промени в устава на „Алтерон“ АДСИЦ, гр. Варна, които ще бъдат предложени за гласуване на предстоящо общо събрание на акционерите на дружеството.

3. Вписва емисия акции, издадени от „Премиум Пропърти Инвест“ АДСИЦ, гр. София, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, с цел търговия на регулиран пазар.

Емисията е в размер на 26 500 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1,00 (един) лев всяка, с ISIN код BG1100074076.

4. Признава придобитата от Величко Димов квалификация за упражняване на дейност като инвестиционен консултант.

5. Признава придобитата от Петър Манчев квалификация за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти.

6. Спазва в надзорната си практика Насоките относно член 25 от Директива 2011/61/ЕС (ESMA34-32-701), издадени от Европейския орган за ценни книжа и пазари.

7. Приема Годишен отчет за дейността на Комисията за финансов надзор за 2023 г.

8. Изпраща писмо до „БРМ Баренц“ ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с получаване на лиценз за извършване на застрахователна дейност с право на достъп до единния пазар по всички класове застраховки по Раздел II, буква „А“ от Приложение № 1 към Кодекса за застраховането.

Резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото тримесечие на 2024 г.

Управление “Осигурителен надзор” на КФН обяви резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото тримесечие на 2024 г. Информацията е обобщена на база на отчетите за надзорни цели към 31.03.2024 г., представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор. Публикувани са и данните за разпределението на осигурените лица по пол и възраст в пенсионните фондове към 31.03.2024 г.

Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към 31.03.2024 г. е 5 024 480 души, като нараства спрямо 31.12.2023 г. с 0,47 на сто.

Най-голям дял от осигурените лица е концентриран в универсалните пенсионни фондове – 80,49 на сто. Лицата, осигурени в доброволните и професионалните пенсионни фондове, заемат съответно дял от 12,77 на сто и 6,54 на сто. Най-малък е делът на осигурените в доброволните пенсионни фондове по професионални схеми – 0,20 на сто.

Към 31.03.2024 г. нетните активи на пенсионните фондове са на стойност 23 964 743 хил. лв. В сравнение с края на предходната година нетните активи на пенсионните фондове се увеличават с 4,51 на сто.

Темпът на нарастване на нетните активи се различава по видове фондове. Най-бързо нарастват нетните активи на универсалните пенсионни фондове, които отчитат ръст от 4,72 на сто спрямо 31.12.2023 г. Следват професионалните и доброволните пенсионни фондове с ръст за същия период от съответно 3,66 на сто и 2,50 на сто. Отчетеният ръст на доброволните пенсионни фондове по професионални схеми за периода е 2,11 на сто.

Лицата, получаващи плащания от фондовете за извършване на плащания, към 31.03.2024 г. са 21 178, от които 3 013 пенсионери и 18 165 лица с разсрочени плащания.  Това са лица, осигурявали се в универсалните пенсионни фондове и навършили пенсионна възраст. През първото тримесечие на 2024 г. от фондовете за извършване на плащания са изплатени 1 916 хил. лв. за пенсии, 24 084 хил. лв. за разсрочено изплащане на осигурени лица и 103 хил. лв. на наследници на пенсионери и лица, получавали разсрочени плащания. Средният размер на изплатените пенсии към 31.03.2024 г. е 231 лв., а средният размер на разсроченото плащане е 448 лв.

Подробна информация за окончателните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото тримесечие на 2024 г., както и за осигурените лица и натрупаните средства в пенсионните фондове към 31.03.2024 г. по пол и възраст може да намерите в раздел: Осигурителна дейност/ Статистика / Статистика и анализи.

Покана от ЕОЦКП за предоставяне на коментари

Във връзка с преразглеждането на Директивата за допустимите активи (UCITS EAD) Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) отправя покана до всички заинтересовани лица за предоставяне на коментари по конкретни въпроси. Процесът по събиране на коментари ще продължи до 7 август 2024 г. Повече подробности за въпросите могат да се открият на следния адрес: https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/call-evidence-review-ucits-eligible-assets-directive

Комисията за финансов надзор с участие в Кариерния форум на Юридическия факултет на СУ

На 20 май, по покана на Кариерния център на Юридическия факултет (ЮФ) на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и на Факултетния студентски съвет, Комисията за финансов надзор (КФН) взе участие в специално организирания кариерен форум за студентите от факултета. Събитието дава възможност за най-активните млади хора, избрали юридическата професия, да се свържат с експерти, да проучат пътищата си за кариерно развитие и да получат видимост към атрактивни работни места.

Форумът, на който присъстваха студенти предимно от горните курсове, бе официално открит от проф. д-р Даниел Вълчев – декан на ЮФ и от проф. д-р Мартин Белов – заместник-декан по международни отношения, дигитализация и виртуална среда, като им пожелаха събитието да бъде основа за тяхната мотивация и успешна реализация на пазара на труда.

Председателят на Комисията за финансов надзор – г-н Бойко Атанасов, представи визията за участието на КФН в Кариерния форум на СУ, като сподели че: „Вярвам, че дипломата магистър по право, именно от Юридически факултет на Софийския университет дава изключителни възможности за развитие. Комисията за финансов надзор е една от възможните пътеки за професионално развитие в сферата на правото като най-важният фактор за дипломираните юристи е интерес към сектора на финансите, желание за работа в среда на регулации и кауза за подобряване на нормативната база в България. Бих искал да подчертая, че реализацията на днешния ден е благодарение на партньорството ни със СУ „Св. Климент Охридски“ и ние като институция високо оценяваме стандартите, които образованието в този формат, поставя пред бъдещите юристи, адвокати, съдии, нотариуси.“

По време на събитието, бяха представени летни стажантски програми, позиции за трудова заетост, събития, обучения и семинари. КФН презентира на аудиторията ежегодната си стажантска програма за студенти, чиято цел е придобиване на практически опит, нови професионални умения и запознаване с мисията и целите на регулатора в работата му за поддържане на стабилност и прозрачност на небанковата система в България.

* На снимките: г-жа Лидия Вълчовска, директор на дирекция “Правна” и г-н Милен Милев, начланик на отдел “Нормативна дейност и методология”, дирекция “Правна”

30 май 2024 г. е краен срок за оповестяване на публично уведомление на консолидирана основа за финансовото състояние на емитентите за първо тримесечие на 2024 г.

Краен срок за оповестяване на публично уведомление на консолидирана основа за финансовото състояние на емитентите за първо тримесечие на 2024 г. и доклад по чл. 100ж от ЗППЦК от довереника на облигационерите на индивидуална база за първо тримесечие на 2024 г.

Комисията за финансов надзор (КФН) обръща внимание, че съгласно чл. 100о1, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) емитентът, който изготвя консолидиран годишен финансов отчет, е длъжен да разкрива на КФН и обществеността публично уведомление на консолидирана основа за финансовото си състояние в срок до 60 дни от края на съответното тримесечие. Съгласно чл. 100 о1, ал. 7 от ЗППЦК изискванията на чл. 100 о1, ал. 1 – 6 от ЗППЦК не се прилагат, в случай че емитентът разкрива публично тримесечни консолидирани финансови отчети за дейността си и при съответното прилагане на чл. 100o, ал. 2, 5, 6 и 7 от ЗППЦК.

Крайният срок за разкриване на публично уведомление на консолидирана основа за финансовото състояние на емитента или на тримесечен консолидиран финансов отчет за дейността си за първо тримесечие на 2024 г. чрез предоставянето ѝ на КФН и на обществеността изтича на 30.05.2024 г. Емитентът е длъжен да разкрива публично регулирана информация чрез ѝ предоставянето на КФН по реда на чл. 100т, ал. 4 от ЗППЦК, а именно чрез Единната информационна система (ЕИС)  и на обществеността по начина, предвиден в чл. 100т, ал. 3 от ЗППЦК – чрез избрана от дружеството информационна агенция или друга медия.

Съгласно чл. 100е, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК емитентът на облигации е длъжен да предоставя на довереника на облигационерите до 30 дни от края на всяко тримесечие отчет за изпълнение на задълженията си съгласно условията на облигационната емисия, включително за изразходване на средствата от облигационния заем, за спазване на определените финансови показатели и за състоянието на обезпечението. Съгласно чл. 100ж., ал. 3 от ЗППЦК довереникът на облигационерите е длъжен в срок до 30 дни от представянето на отчета по чл. 100е, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, съответно от изтичането на срока за представяне на отчета, ако той не е представен в срок, да представи на регулирания пазар, където се търгуват облигациите, и на комисията доклад за изтеклия период.

Срокът за представяне на доклад по чл. 100ж от ЗППЦК от довереника на облигационерите на индивидуална база за първо тримесечие на 2023 г. изтича на 30.05.2024 г.