Промяна в ръководния екип на Комисията за финансов надзор

На основание чл. 10, ал. 5 от Закона за Комисията за финансов надзор, г-н Петър Джелепов – член на комисията, подпомагащ политиката ѝ по анализ и оценка на рисковете на финансовите пазари, усъвършенстване на надзорната практика и защита интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица, е определен за заместник, който да изпълнява правомощията на заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“.

Petar Djelepov
г-н Петър Джелепов