Решения от заседание на 21.05.2024 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява проспект за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, които ще бъдат издадени от „ТИ БИ АЙ Банк“ ЕАД, гр. София.

Емисията е в размер до 50 000 000 евро, разпределени в до 500 броя обикновени, лихвоносни, поименни, безналични, неконвертируеми, първостепенни, непривилегировани, необезпечени, свободнопрехвърляеми облигации, структурирани да отговарят на изискванията за инструменти на приемливи задължения по смисъла на Глава XIII, Раздел II от ЗВПКИИП, с номинална и емисионна стойност от 100 000 евро всяка, с ISIN код BG2100021240, с фиксиран лихвен процент за целия период на облигациите, платим на тримесечни периоди, считано от датата на издаване на емисията и определен на база пазарните условия в рамките на определения предлаган лихвен диапазон, с главница, платима еднократно на датата на падежа, със срок на облигациите от 30 месеца, с възможност за допълнително издаване на облигации до 12 месеца от датата на одобрение на проспекта от КФН, ако първоначално предложеният размер е под максималния размер на емисията, с право на емитента да упражни кол опция една година преди падежа на облигациите, кол опция при дисквалификация на облигациите като приемливи задължения и данъчна кол опция.

Вписва посочената емисия облигации, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

2. Одобрява представените промени в устава на „Алтерон“ АДСИЦ, гр. Варна, които ще бъдат предложени за гласуване на предстоящо общо събрание на акционерите на дружеството.

3. Вписва емисия акции, издадени от „Премиум Пропърти Инвест“ АДСИЦ, гр. София, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, с цел търговия на регулиран пазар.

Емисията е в размер на 26 500 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1,00 (един) лев всяка, с ISIN код BG1100074076.

4. Признава придобитата от Величко Димов квалификация за упражняване на дейност като инвестиционен консултант.

5. Признава придобитата от Петър Манчев квалификация за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти.

6. Спазва в надзорната си практика Насоките относно член 25 от Директива 2011/61/ЕС (ESMA34-32-701), издадени от Европейския орган за ценни книжа и пазари.

7. Приема Годишен отчет за дейността на Комисията за финансов надзор за 2023 г.

8. Изпраща писмо до „БРМ Баренц“ ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с получаване на лиценз за извършване на застрахователна дейност с право на достъп до единния пазар по всички класове застраховки по Раздел II, буква „А“ от Приложение № 1 към Кодекса за застраховането.