Данни за застрахователния пазар към края на четвъртото тримесечие на 2022 г.

Представените справки и отчети на застрахователите и презастрахователите по общо застраховане и животозастраховане съгласно Наредба № 53 от 23.12.2016 г. и представените тримесечни количествени справки съгласно Регламент (ЕС) 2015/2450 по чл. 304, параграф 1, буква “г” от Регламент (ЕС) 2015/35 към края на четвъртото тримесечие на 2022 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Застрахователна дейност”, „Статистика”.

Председателят на Комисията за финансов надзор – Бойко Атанасов откри „Fintech and Insurtech Summit”

На 28 март председателят на Комисията за финансов надзор (КФН) – Бойко Атанасов откри форума на Капитал – „Fintech and Insurtech Summit“. По специална покана на г-н Алексей Лазаров – главен редактор на в. „Капитал“, той говори за основните предизвикателства, сред които са яснота за функционирането и прилагането на иновации във финтех сектора, баланс на рисковете от иновации спрямо ползите за потребителите, равновесие между насърчаване иновациите и запазване нивата на защита на клиентите и бизнеса срещу потенциалните негативни събития, оценка и корекция на регулаторната рамка спрямо промените или изцяло новите бизнес модели и произтичащите потенциални рискове от тях.

Edited scaled
Бойко Атанасов

Председателят на КФН постави въпроси защо са ни нужни иновативни финтех продукти и как да създаваме регулаторна рамка, която да предизвиква развитие, а не ограничения, да насърчава прогреса, а не да пази статуквото, да провокира креативното мислене, а не да търси законови пречки за растеж. „Моето вярване е, че законите и регулациите се променят именно заради новите продукти, услуги и технологии. Убеден съм, че администрацията трябва да подкрепя бизнеса и да е в състояние на изключителна видимост и чуваемост, както за новите продукти, така и за тенденциите за развитие“, сподели още г-н Бойко Атанасов.

Цифровото бъдеще на Европа и работата в синхрон с общоевропейските регулации бе в обсега на засегнатите от г-н Атанасов теми. Създаването на European Blockchain Sandbox, законодателното предложение за Регламент относно пазарите на криптоактиви (MiCA – Markets in Crypto-Assets) и Директивата за цифрова оперативна устойчивост (DORA – Digital Operational Resilience Act), като част от Пакета за цифрово финансиране, целят да повишат качеството на предлаганите услуги във финансовия сектор чрез стимулиране развитието на финансовите иновации, при установяване на съответните нива на сигурност и защитата им. Съотнесено към българския капиталов пазар, това би означавало повишаване на неговата привлекателност, както за местни, така и за чуждестранни инвеститори.

Председателят на Комисията – Бойко Атанасов, увери участниците в събитието, че КФН е фокусирана към основните си функции – защитата на потребителите на финансови услуги, осигуряване на стабилен небанков финансов сектор и създаване на среда, в която бизнесът да работи безпрепятствено. В тази връзка той изтъкна, че целта на КФН е да разглежда финансовите иновации през призмата на тези основни функции на Комисията за капиталовия, застрахователния и пенсионноосигурителния пазар.

хNCH 2977
Бойко Атанасов

От 2020 г. Комисията за финансов надзор е на картата на иновациите чрез създадения Иновационен център (Innovation Hub), представеното преди няколко месеца мобилно предложение – FSC Mobile, както и с изграждането на единна информационна система (ЕИС), като идеята чрез нея е да се намали административната тежест, да се получи пълна дигитализация на административното обслужване, да има свързаност с европейските регулатори на модерно дигитално ниво. Крайната цел е спестяване на времето на бизнеса и на хората.

Потребителите и поднадзорните лица и в момента са улеснени с достъпа до информация чрез FSC Mobile – собствената мобилна апликация на Комисията, която дава допълнително удобство, като предоставя на участниците в небанковия финансов сектор актуални новини, календар на събитията и възможност за справки.

Boyko Atanasov
Бойко Атанасов

„В последните 3 години КФН е балансьор на небанковия финансов сектор, както и партньор на бизнеса. Вярвам, че финтех индустрията и регулаторът са една система и заедно ще гарантираме, че клиентите са защитени при използването на едни от най-иновативните финтех финансови продукти, като заедно ще продължим да градим дигиталното бъдеще.“, заяви пред участниците на събитието председателят на КФН.

Решения от заседание на 30.03.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява Теодора Якимова-Дренска за член на съвета на директорите на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ, гр. Пловдив.

2. Одобрява Евгени Бенбасат за независим член на съвета на директорите на ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО „МФГ ИНС“ ЕАД (в процес на учредяване).

3. Одобрява измененията в Правилника за организацията и дейността на „Доброволен пенсионен фонд ОББ“.

4. Изпраща писмо до „ЗД Евроинс Живот“ ЕАД, с което уведомява дружеството, че към настоящия момент не са констатирани обстоятелства, които представляват правни пречки за сключването на представения договор за прехвърляне на дейност по организиране, управление, съхранение и унищожаване на архивни документи от архивния фонд на „ЗД Евроинс Живот“ ЕАД към трето лице.

5. Изпраща писмo до „ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ” EАД и „ГРУПАМА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ” EАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с прехвърляне на услуги по хостване и администриране на техническа инфраструктура в информационни центрове на дружеството на трето лице.

6. Изпраща писмо до „ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ” EАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с прехвърляне на дейностите по предоставяне на информационни услуги на външен изпълнител.

7. Изпраща писмо до „Групама Животозастраховане“ ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с прехвърляне на дейност по архивиране и съхранение на документи към трето лице.

Актуализация на списъците със застрахователи и застрахователните посредници, заявили намерение да извършват трансгранична дейност към края на февруари 2023 г.

Към 28.02.2023 г. в КФН са получени 12 (дванадесет) уведомления от компетентни органи на държави членки по отношение намерението на застрахователи и застрахователни посредници със седалище в други държави членки на ЕС, които извършват трансгранична дейност на територията на Република България, в т.ч. уведомления за разширяване обхвата на извършваната дейност или предоставяне на информация за промяната на адреси, представители или други обстоятелства.

В края на м. февруари 2023 г. броят на застрахователните дружества със седалище в други държави членки на ЕС и ЕИП, за които в КФН са постъпили уведомления за намерението им да извършват дейност на територията на България при условията на свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 419 (четиристотин и деветнадесет) дружества.

За същия период в КФН са получени уведомления от компетентните надзорни органи на държави членки на ЕС относно намерението на 5 (пет) застрахователни посредници със седалище в държави членки на ЕС да започнат да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги, както и 4 (четири) уведомления относно преустановяване извършването на трансгранична дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България.  В резултат на това, към края на м. февруари 2023 г. броят на застрахователните посредници със седалище в държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват трансгранична дейност в България нараства до 2 117 (две хиляди сто и седемнадесет).

Към м. февруари 2023 г. КФН е изпратила 1 (едно) уведомление относно намерението на местен застраховател да извършва трансгранична дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги. Така общият брой на местните застрахователи, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки, е 19 (деветнадесет).

Към 28.02.2023 г. КФН е изпратила общо 3 (три) уведомления до националните компетентни органи на ЕС относно намерението на местни застрахователни посредници да извършват трансгранична дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги – 2 (две) относно намерението на застрахователни посредници със седалище в Република България да извършват дейност на тяхна територия при условията на свободата на предоставяне на услуги и 1 (едно) относно намерението на застрахователен посредник със седалище в Република България да разшири своята дейност на тяхна територия при условията на свободата на предоставяне на услуги.

В допълнение към горното, във връзка с постъпила корекция на уведомление за разширяване на дейността на застрахователен брокер да извършва посредничество при условията на свобода на предоставяне на услуги към края на м. февруари 2023 г. актуалния брой на местните застрахователни посредници, заявили намерение да извършват трансгранична дейност, е 61 (шестдесет и един).

Актуализираните списъци с уведомленията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Решения от заседание на 28.03.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Приема на първо гласуване проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове.

Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 14-дневен срок от публикуването му до 11.04.2023 г. включително.

2. Oдобрява замяната на „Кей Би Си Банк България“ ЕАД с „Тексим Банк“ АД като банка-депозитар на „Супер Боровец Пропърти Фонд“ АДСИЦ, гр. Бургас.

3. Одобрява изменения и допълнения в договор на „Софарма имоти“ АДСИЦ с трето лице по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС.

4. Освобождава „Аурубис България“ АД от задължението да се лицензира като инвестиционен посредник във връзка с осъществяваната от дружеството търговия с деривати на стоки и квоти за емисии и техните деривати (по смисъла на чл. 5 от ЗПФИ).

Комисията за финансов надзор с активно участие в „Световната седмица на парите“

За поредна година Комисията за финансов надзор (КФН) се включи в „Световната седмица на парите“ под надслов „Plan your money, plant you future”, като нейният председател – г-н Бойко Атанасов даде официален старт на поредицата от събития, инициирани от регулатора на небанковия финансов сектор.

„За мен е от особено значение, че Комисията за финансов надзор отново е сред институциите, пряко ангажирани в Световната седмица на парите. Повишаването на финансовата грамотност не само на младите хора, но и на цялото общество е сред стратегическите ни цели и вярвам, че с нашата експертиза допринасяме за навременното финансово ограмотяване, вече базирано и на глобалните тенденции за финтех иновации и пълна дигитализация“, заяви председателят на КФН.

За да запознаят подрастващите с важни понятия от сферата на регулациите и да ги въведат в света на инвестициите, експерти на КФН представиха дигиталното поле на безопасното инвестиране пред възпитаници от горните класове на „Първа английска езикова гимназия“. Познания за капиталовите пазари и тяхното функциониране получиха близо 70 ученика от 9, 11 и 12 клас на гимназията. Във фокуса на презентациите бяха и мисията, целите на регулатора, иновациите и дигиталните финанси.

Г-жа Анка Костова – директор на дирекция „Връзки с обществеността и протокол“ презентира дейността на КФН и мобилното приложение FSC Mobile, адаптирано както за Android, така и за iOS. Учениците се запознаха с безплатната апликация, която дава допълнителни удобства в достъпа до информация, необходима на потребителите и на участниците в небанковия финансов сектор – застрахователен, осигурителен и инвестиционен.

Г-жа Неда Мужо – началник на отдел „Надзор на публични дружества, емитенти на ценни книжа и дружества със специална инвестиционна цел“ („НПДЕЦКДСИЦ“) насочи вниманието на младежката аудитория към кампанията на КФН – #ИНВЕСТИРАЙ БЕЗОПАСНО. Как се инвестира без риск, как се различават лицензираните от недобросъвестните инвестиционни посредници и схеми, кои са признаците, по които се идентифицират нередностите, бяха темите в обсега на лекцията, която участниците в събитието изслушаха с огромен интерес.

За да заяви своята ангажираност към седмицата, посветена на парите, КФН взе участие и в Хакатона „From Zero to Fintech 2023”. Той се провежда за трета година, като събитието се организира в партньорство между Българската финтех асоциация и Факултета по икономика и бизнес администрация на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Експерти от отдел „НПДЕЦКДСИЦ“ на КФН – Неда Мужо, Димитър Берков, Мина Василева и Алек Косев презентираха на тема: „Комисията за финансов надзор и Fintech: Стратегия за мониторинг на финансовите иновации в небанковия финансов сектор 2021-2024 г., Иновационен хъб и нарастващото въздействие на изкуствен интелект (ИИ) във финансовите услуги“.

Доктор Неда Мужо запозна участниците в Хакатона с ролята на КФН във Fintech сектора и с иновационния хъб на КФН, създаден още през 2018 г. и предоставящ възможност чрез апликационна форма заявителите да установят неформален диалог с регулатора. Тя акцентира върху стремежа на КФН за наблюдение на финансовите иновации, който адекватно да отговоря на бързото развитие на финансовите технологии и въвеждането на изкуствения интелект.

Д-р Мужо подчерта идеята на иновативния център, а именно да осигури единна точка за взаимодействие между надзорния орган и съответното дружество заявител, с оглед насърчаване на иновациите в небанковия финансов сектор и защита интересите на потребителите. Бяха обсъдени основните приоритети на КФН, сред които активното консултиране на процесите по предоставяне електронен достъп до финансовите услуги за потребителите и бизнеса, и стремежа за увеличаване на конкурентоспособността на небанковия финансов сектор.

На събитието бе представена и Стратегията за наблюдение на финансовите иновации (Fintech) в небанковия финансов сектор 2021-2024 г. и четирите основни приоритета, а именно: насърчаване на внедряването на цифровите технологии до 2024 г., преодоляване на раздробеността на единния цифров пазар, развитие на нормативната уредба на ЕС с цел улеснен достъп до цифровите иновации в интерес на потребителите и пазарната ефективност, създаването на европейско пространство за финансови данни и посрещане на новите предизвикателства и рискове, свързани с внедряването на цифровите технологии.

Вторият панел от презентацията бе изложен от г-н Берков, който постави фокуса върху изкуствения интелект и сериозния напредък в развитието му. Бяха обсъдени различните му аспекти – от една страна реалната възможност не само да замени човешкия капитал изцяло или частично и да подобри ефективността му, а от друга – да балансира установената нужда от сигурност и защита на данните.

Бяха обсъдени и предстоящите регулации на европейско ниво в светлината на предложението на ЕК за регулиране на пазарите на криптоактиви чрез Регламент относно пазарите на криптоактиви  (MiCA – Markets in Crypto-Assets) и Директивата за цифрова оперативна устойчивост (DORA – Digital Operational Resilience Act), като част от Пакета за цифрово финансиране. Те целят да повишат качеството на предлаганите услуги във финансовия сектор чрез стимулиране развитието на финансовите иновации, при установяване на съответните нива на сигурност и защитата им.

КФН ще продължи, както социално-отговорната си кауза да повишава финансовата грамотност на обществото, така и да съблюдава в ролята си на регулатор всички актуални тенденции във Fintech сектора и проактивно да работи в посока пълно дигитализиране дейностите на КФН.

Решения от заседание на 23.03.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Приема на второ гласуване Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 27.05.2021 г. за реда за придобиване, признаване и отнемане на правоспособност на брокерите на финансови инструменти и инвестиционните консултанти.

Предстои обнародване в „Държавен вестник“.

2. Приема на второ гласуване Наредба за изменение на Наредба № 29 от 12.07.2006 г. за минималното ниво на кредитните рейтинги на банките и за определяне на държавите, международните финансови организации, пазарите и индексите на тези пазари съгласно чл. 176, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.

Предстои обнародване в „Държавен вестник“.

3. Одобрява представените промени в устава на „Елана Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ, които ще бъдат предложени за гласуване на предстоящо общо събрание на акционерите на дружеството.

4. Издава одобрение на лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове „ЕФ Асет Мениджмънт“ АД за делегиране на функциите на звено „Нормативно съответствие“ на трето лице.

5. Заличава „Сити нет брокер“ ЕООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

6. Изпраща писмо до „Застрахователно дружество ЕИГ Ре“ ЕАД, с което уведомява дружеството, че към настоящия момент не са констатирани обстоятелствата, които представляват правни пречки за сключването на представения договор за прехвърляне на дейностите по организиране, управление, съхранение и унищожаване на архивни документи от архивния фонд на „Застрахователно дружество ЕИГ Ре“ ЕАД към трето лице.

Европейски регулаторен блокчейн sandbox

Европейската комисия инициира създаването на Европейски регулаторен блокчейн sandbox, насочен към компании с иновативни проекти, базирани на технологии за децентрализирания регистър (DLT)

Sandbox предлага среда, която обединява национални и европейски регулаторни органи с доставчици на иновативни блокчейн приложения както в частния, така и в публичния сектор, за да идентифицира пречките пред тяхното внедряване и правните решения в условията на безопасна и поверителна среда.

В продължение на три години, три кохорти, обхващащи по 20 иновативни проекта, базирани на блокчейн технология, ще бъдат подкрепени за включване в Европейския sandbox. Иновативни публични субекти и компании от частния сектор (включително стартиращи и разрастващи се предприятия), установени и работещи в Европейското икономическо пространство, могат да кандидатстват в първата покана, отворена до 14 Април 2023 на официалната интернет страница Sandbox Project – EBSI – (europa.eu).

Sandbox е отворен за проекти, базирани на блокчейн инфраструктура при условие, че отговарят на следните критерии:

  • Кандидатът е лице с най-малко 6 месеца дейност и е регистриран като юридическо лице в търговския регистър съгласно правилата на държавата-членка на ЕИП, където е установено; е публичен орган, установен в една от държавите-членки на ЕИП;
  • Кандидатът трябва да представи валидно доказателство за концепцията на блокчейн/DLT иновативното приложение, с което кандидатства;
  • Кандидатът трябва да подаде формуляра за кандидатстване, който е достъпен онлайн на английски език. Формулярът за кандидатстване трябва да бъде пълен, точен и актуален.

Иновативните проекти/приложения, които отговарят на тези критерии за допустимост, ще бъдат избрани въз основа на устойчивостта на бизнес проекта, регулаторната приложимост и приноса му към по-широките политически приоритети на ЕС. Допълнителна информация относно критериите за подбор и процеса на кандидатстване можете да намерите на уебсайта на Sandbox Project – EBSI – (europa.eu).

Решения от заседание на 21.03.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Не издава окончателна забрана за публикуване на коригирано предложение от „Инвест Пропърти“ АДСИЦ, гр. Враца, за обратно изкупуване на собствени акции чрез инвестиционен посредник „Карол“ АД от акционерите на дружеството при условията и по реда на търгово предлагане.

2. Одобрява Димитър Бончев, Деян Борисов и Петя Кръстева за членове на съвета на директорите на „Дебитум инвест“ АДСИЦ.

3. Одобрява представените промени в устава на „Дебитум Инвест“ АДСИЦ, гр. София, които ще бъдат предложени за гласуване на предстоящо общо събрание на акционерите на дружеството.

4. Одобрява замяната на „Кей Би Си Банк България” ЕАД с „Банка ДСК“ АД като банка-депозитар на „Инвест Пропърти“ АДСИЦ, гр. Враца.

5. Издава одобрение на „Гленмоор Кепитал“ АДСИЦ, гр. Варна, на изменения и допълнения в договор с трето лице по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС.

6. Вписва „Партнърс Груп БГ“ ООД в регистъра на обвързаните агенти, воден от КФН.

7. Освобождава за 2023 г. „ЕЛ БАТ“ АД от задължението да се лицензира като инвестиционен посредник във връзка с осъществяваната от дружеството търговия с деривати (по смисъла на чл. 5 от ЗПФИ).

8. Изпраща писмо до„ВИРТУС АДВАЙЗОРИ“ ООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с намерението на дружеството да извършва дейност по застрахователно посредничество при условията на свобода на предоставяне на услуги на територията на Република Италия.

Утвърдена нова Справка № 9 УД – Собствен портфейл, представляваща част от образците на справки за финансова отчетност на управляващите дружества  

Във връзка с прилагането на чл. 153, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, във връзка с чл. 104, ал. 1, т. 2 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, със Заповед № 72 от  20.03.2023 г. на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, е утвърдена нова Справка № 9 УД – Собствен портфейл, представляваща част от образците на справки за финансова отчетност на управляващите дружества, определени с Решение № 1522 – КИС от 08.12.2017 г., последно актуализирани със Заповед № З – 6 от 10.01.2022 г.

Утвърдените справки по образец са относими и за лицензираните лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове при представяне на отчетите им, доколкото за тях се прилагат съответно изискванията за разкриване на информация от управляващите дружества.

Актуалните образци на справки са публикувани в раздел „Административни документи“, секция „Форми и образци“, подсекция „Инвестиционна дейност“.