Решения от заседание на КФН на 28.02.2017 г.

На заседанието си на 28.02.2017 г. КФН реши:

  1. Прекратява производството по отнемане на правото на Цветомир Пенев Пенев да упражнява дейност като инвестиционен консултант.

 

  1. Издава окончателна забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от „Софарма” АД, гр. София, за закупуване чрез инвестиционен посредник на акции на „Унифарм” АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството.

 

  1. Вписва емисия акции с право на глас, издадена от „Еврохолд България” АД в резултат на увеличаванена капитала на дружеството, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

 

  1. Изпраща писмо за отстраняване на несъответствия до ИП „Позитива” АД във връзка с намерението на дружеството да извършва дейност при условията на свободно предоставяне на услуги, без да открива клон, на територията на Хърватия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Швеция, Чехия, Малта, Белгия, Словакия, Люксембург, Гърция, Португалия и Кипър.

 

  1. Отнема правото на Методи Кирилов Негревски да упражнява дейност като брокер, признато със сертификат от Комисията по ценните книжа и фондовите борси, вследствие на постъпило заявление за доброволен отказ от правото на лицето за извършване на дейност.

Решения от заседание на КФН на 28.02.2017 г.

На заседанието си на 28.02.2017 г. КФН реши:

1. Прекратява производството по отнемане на правото на Цветомир Пенев да упражнява дейност като инвестиционен консултант.
 
2. Издава окончателна забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от „Софарма” АД, гр. София, за закупуване чрез инвестиционен посредник на акции на „Унифарм” АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството.
 
3. Вписва емисия акции с право на глас, издадена от „Еврохолд България” АД в резултат на увеличаванена капитала на дружеството, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.
 
4. Изпраща писмо за отстраняване на несъответствия до ИП „Позитива” АД във връзка с намерението на дружеството да извършва дейност при условията на свободно предоставяне на услуги, без да открива клон, на територията на Хърватия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Швеция, Чехия, Малта, Белгия, Словакия, Люксембург, Гърция, Португалия и Кипър.
 
5. Отнема правото на Методи Негревски да упражнява дейност като брокер, признато със сертификат от Комисията по ценните книжа и фондовите борси, вследствие на постъпило заявление за доброволен отказ от правото на лицето за извършване на дейност.

КФН прие методологии за проверка на балансите на застрахователите и на активите на пенсионните фондове

На свое заседание на 23 февруари 2017 година Комисията за финансов надзор одобри  Методология за проверка на активите на пенсионните фондове в България и Методология за проверка на балансите на застрахователите и презастрахователите, в това число на ниво застрахователна група. Те трябва да послужат на одобрените независими външни експерти да извършат проверките в двата сектора към 31.12.2016 година. Пълният текст на двете методологии може да намерите в прикачените файлове.

Съобщение за откриване на производство по издаване на общ административен акт

Комисията за финансов надзор открива производство за издаване на общ административен акт – Решение за определяне на формата и съдържанието на справките по чл. 7, ал. 2 и по чл. 13, ал. 2 от Наредба № 54 от 30.12.2016 г. за регистрите на Гаранционния фонд за обмена и защитата на информацията и за издаването и отчитането на задължителните застраховки по член 461, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането.

На основание чл. 66, ал. 1 от АПК откриването на производството по издаване на общия административен акт се оповестява публично чрез оповестяване на проекта на акта на страницата на КФН в интернет в раздел „Обществени консултации” .
На основание чл. 69, ал.1, т. 1 от АПК формата за участие на заинтересуваните лица в производството по издаване на акта е „Писмени предложения и възражения”.

На основание чл. 69, ал. 2 от АПК срокът за предоставяне на писмените предложения и възражения е един месец от датата на публикуване на съобщението за откриване на производството за издаване на административния акт на страницата на КФН в интернет.

Решения от заседание на КФН на 23.02.2017 г.

На заседанието си на 23.02.2017 г. КФН реши:
 
1. Прекратява образуваното въз основа на заявление производството за издаване на лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество на „АСАРЕЛ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД (в процес на учредяване).

2. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от Маркар Татеос Ширинян за закупуване чрез инвестиционен посредник на акции на „Метрон” АД от останалите акционери на дружеството.

3. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия акции с право на глас, които ще бъдат издадени от „Фазан” АД, гр. Русе, в резултат на увеличаване на капитала на дружеството съгласно решение на съвета на директорите на дружеството, както и за вписване на посочената емисия акции, в процес на емитиране, в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.

4. Отнема правото на Димитър Георгиев Торбов да упражнява дейност като брокер, признато със сертификат от Комисията по ценните книжа и фондовите борси.

5. Одобрява Методология за проверка на активите на пенсионните фондове в България.

6. Одобрява Методология за проверка на балансите на застрахователите и презастрахователите, в това число на ниво застрахователна група.

7. Определя формата и съдържанието на справките по чл. 7, ал. 2 от Наредба № 54 от 30.12.2016 г. за регистрите на Гаранционния фонд за обмена и защитата на информацията и за издаването и отчитането на задължителните застраховки по член 461, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането съгласно Приложение № 1.
Определя формата и съдържанието на справките по чл. 13, ал. 2 от Наредба № 54 от 30.12.2016 г. за регистрите на Гаранционния фонд за обмена и защитата на информацията и за издаването и отчитането на задължителните застраховки по член 461, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането съгласно Приложение № 2.

8. Преизбира Дияна Тодорова Митева – Бончева за заместник-председател на Управителния съвет на Фонда за компенсиране на инвеститорите с мандат пет години. Преизбира Ирина Иванова Марцева за член на Управителния съвет на Фонда за компенсиране на инвеститорите с мандат пет години. Освобождава Павлина Аначкова – Кантарева като член на Управителния съвет на Фонда за компенсиране на инвеститорите поради изтичане на мандата й. Избира Радослава Георгиева Масларска за член на Управителния съвет на Фонда за компенсиране на инвеститорите с мандат пет години.

Решения от заседание на КФН на 23.02.2017 г.

На заседанието си на 23.02.2017 г. КФН реши:
 
1. Прекратява образуваното въз основа на заявление производството за издаване на лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество на „АСАРЕЛ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД (в процес на учредяване).

2. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от Маркар Ширинян за закупуване чрез инвестиционен посредник на акции на „Метрон” АД от останалите акционери на дружеството.

3. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия акции с право на глас, които ще бъдат издадени от „Фазан” АД, гр. Русе, в резултат на увеличаване на капитала на дружеството съгласно решение на съвета на директорите на дружеството, както и за вписване на посочената емисия акции, в процес на емитиране, в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.

4. Отнема правото на Димитър Торбов да упражнява дейност като брокер, признато със сертификат от Комисията по ценните книжа и фондовите борси.

5. Одобрява Методология за проверка на активите на пенсионните фондове в България.

6. Одобрява Методология за проверка на балансите на застрахователите и презастрахователите, в това число на ниво застрахователна група.

7. Открива производство за издаване на общ административен акт – Решение за определяне на формата и съдържанието на справките по чл. 7, ал. 2 и по чл. 13, ал. 2 от Наредба № 54 от 30.12.2016 г. за регистрите на Гаранционния фонд за обмена и защитата на информацията и за издаването и отчитането на задължителните застраховки по член 461, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането със следното съдържание:

Определя формата и съдържанието на справките по чл. 7, ал. 2 от Наредба № 54 от 30.12.2016 г. за регистрите на Гаранционния фонд за обмена и защитата на информацията и за издаването и отчитането на задължителните застраховки по член 461, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането съгласно Приложение № 1.
Определя формата и съдържанието на справките по чл. 13, ал. 2 от Наредба № 54 от 30.12.2016 г. за регистрите на Гаранционния фонд за обмена и защитата на информацията и за издаването и отчитането на задължителните застраховки по член 461, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането съгласно Приложение № 2.

8. Преизбира Дияна Митева – Бончева за заместник-председател на Управителния съвет на Фонда за компенсиране на инвеститорите с мандат пет години. Преизбира Ирина Марцева за член на Управителния съвет на Фонда за компенсиране на инвеститорите с мандат пет години. Освобождава Павлина Аначкова-Кантарева като член на Управителния съвет на Фонда за компенсиране на инвеститорите поради изтичане на мандата й. Избира Радослава Масларска за член на Управителния съвет на Фонда за компенсиране на инвеститорите с мандат пет години.

Председателят на КФН Карина Караиванова откри форума „Печели находчиво: нови хоризонти за личните спестявания“ на 23.02.2017 г.

Заместник-председателят на КФН Владимир Савов представи дейността на комисията за защита на потребителите
 
Стенограма от изказването на Карина Караиванова, председател на Комисията за финансов надзор (КФН):
 
Уважаеми дами и господа,
 
Първо, искам да ви поздравя с добре дошли на форума. Приемам моето присъствие тук като сигнал, че КФН счита темата: „Печели наХОДчиво: нови хоризонти на личните спестявания“ и поставените подтеми, като изключително важни. Даваме заявка, че ще работим ефективно в областта на подобряване на финансовата грамотност на хората и по отношение защита на интересите на потребителите, което е и една от основните функции на КФН. Аз считам, че всички ние – бизнес, финансови експерти, включително медиите както и регулатора, сме големи длъжници на обществото от гледна точка на осигуряване на защита на потребителите.

Знаем, че нашето общество познава добре и се възползва от услугите на банковия сектор, но не такъв е случаят с небанковия финансов сектор. И нашата задача е да работим много по-активно за защита на потребителите на този сектор, било те инвестиционни, застрахователни или на допълнителното пенсионно осигуряване. Да им се предоставя необходимата ясна и точна информация за продуктите, да им се разясняват различните инвестиционни възможности и с подкрепата на регулатора, който трябва да осигурява една стабилна и нормална среда, небанковият бизнес да оперира спокойно и потребителите за бъдат доволни и защитени, ползващи въпросните услуги.

По отношение на финансовата грамотност, считаме, че тя е изключително важна. Ние вече сме стартирали разговори с български университети за обучения на студентите, мислим да работим и много по-активно по други образователни програми и за други публики, които да са достъпни до по-широк кръг от хора.

Конкретно, какви мерки предприемаме в най-близко бъдеще. По отношение на инвестициония сектор ще обявим обществено обсъждане на законови промени още другата седмица. Едно от нашите предложения касае изменението на ЗППЦК, а именно въвеждането на фигурата „таен клиент“. Тази промяна се инициира във връзка с инвестиционните дружества, които работят без лиценз. Считаме че това наше предложение до голяма степен ще окаже влияние на този пазар, където ежедневно граждани, потребители на услугите на тези компании без лиценз, биват лъгани.

По отношение на другите два сектора, за които отговаряме – застрахователния и допълнителното пенсионно осигуряване – знаете, че скоро извършихме една много задълбочена проверка, възползвахме се от услугите на външни, независими оценители, и направихме констатацията, че секторите са стабилни. Но в същото време идентифицирахме сериозни слабости, по които предприехме конкретни мерки. Важното е, че индивидуалните резултати за всяка една компания бяха публикувани и са на разположение на всеки, който иска да се запознае с тях. Свършихме изключително сериозна и задълбочена работа, от гледна точка на защита на интересите на потребителите. Те имат възможност да се запознаят детайлно с финансовото състояние на всяка една компания

Още веднъж от името на КФН приветствам тази инициатива и ще се включим активно във всички други подобни инициативи. Оставам на разположение за предложения от ваша страна за общи действия за повишаване на финансовата грамотност на нашето общество и защита на потребителите.

Пожелавам ви успешна работа.

КФН одобри списък с допуснати външни експерти да извършат проверка към 31.12.2016

Независимите външни експерти, които отговарят на изискванията, посочени в отправената от Комисията за финансов надзор (КФН) Покана на 17 февруари 2017 г. и които са одобрени от КФН да извършат проверка на активите на пенсионните фондове и на балансите на застрахователите и презастрахователите, в това число на ниво застрахователна група към 31.12.2016 г. са:

 

Одобрен списък на лицата, които да извършат проверка на активите на пенсионните фондове в България Одобрен списък на лицата, които да извършат проверка на балансите на застрахователите на българския застрахователен пазар
„БДО БЪЛГАРИЯ” ООД „БДО БЪЛГАРИЯ” ООД
„ДЕЛОЙТ ОДИТ” ООД „ДЕЛОЙТ ОДИТ” ООД
ДЗЗД "ГД КОНСОРЦИУМ ГРАНТ ТОРНТОН БЪЛГАРИЯ – ГЪРЦИЯ", БЪЛГАРИЯ И ГЪРЦИЯ ДЗЗД "ГД КОНСОРЦИУМ ГРАНТ ТОРНТОН БЪЛГАРИЯ – ГЪРЦИЯ", БЪЛГАРИЯ И ГЪРЦИЯ
„ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ” ООД „ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ” ООД
„КПМГ БЪЛГАРИЯ” ООД „КПМГ БЪЛГАРИЯ” ООД
„ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ” ООД „ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ” ООД
„ЪРНСТ И ЯНГ ОДИТ” ООД „ЪРНСТ И ЯНГ ОДИТ” ООД
„CLAYTON EURO RISK LIMITED”, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ „MAZARS SA”, ФРАНЦИЯ
„MAZARS SA”, ФРАНЦИЯ „MILLIMAN SP. ZO.O.”, ПОЛША
  „WILLIS TOWERS WATSON”, ХОЛАНДИЯ

 

Решения от заседание на КФН на 22.02.2017 г.

На заседанието си на 22.02.2017 г. КФН реши:

1. Одобрява списък на независимите външни експерти, които ще извършат проверка на балансите на застрахователите и презастрахователите, в това число на ниво застрахователна група към 31.12.2016 г. и на активите на пенсионни фондове към 31.12.2016 г. Списъкът можете да намерите тук.
 
2. Спира административното производство по искане от ПОК „ДСК-Родина” АД за одобряване на „Делойт Одит” ООД като одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2017 г. на пенсионноосигурителното дружество и управляваните от него фондове, до влизане в сила на критериите за съгласуване на избора на одитори.

Решения от заседание на КФН на 22.02.2017 г.

На заседанието си на 22.02.2017 г. КФН реши:

1. Одобрява списък на независимите външни експерти, които ще извършат проверка на балансите на застрахователите и презастрахователите, в това число на ниво застрахователна група към 31.12.2016 г. и на активите на пенсионни фондове към 31.12.2016 г. Списъкът можете да намерите тук.
 
2. Спира административното производство по искане от ПОК „ДСК-Родина” АД за одобряване на „Делойт Одит” ООД като одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2017 г. на пенсионноосигурителното дружество и управляваните от него фондове, до влизане в сила на критериите за съгласуване на избора на одитори.