Решения от заседание на КФН на 27.02.2020 г.


На заседанието си на 27.02.2020 г. КФН реши:
 
1. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени от „Елана фонд за земеделска земя“ АДСИЦ, гр. София. Емисията е в резултат на увеличаване на капитала на дружеството и е в размер до 50 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 9,45 лева всяка.
Вписва посочената емисия акции, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
2. Издава одобрение на „СИИ имоти“ АДСИЦ за замяна на „Банка ДСК” ЕАД с „Тексим Банк” АД като банка-депозитар.
 
3. Издава одобрение на Румен Соколов за член на Съвета на директорите на инвестиционния посредник „Коактории Финанс“ АД, гр. Пловдив.
 
4. Отписва емисия корпоративни облигации, издадени от „Уеб Финанс Холдинг“ АД, гр. София, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН. Емисията е в размер на 10 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, лихвоносни, обезпечени и неконвертируеми облигации, с номинална стойност 1 000 евро всяка.
 
5. Изпраща писмо до Люксембургската Комисия за надзор на финансовия сектор, (CSSF), с което я уведомява, че управляващото дружество Schroder Investment Management S.A., Luxembourg, може да започне да предлага на територията на Република България на 17 класа ценни книжа на подфондове GLOBAL CREDIT INCOME SHORT DURATION, ALTERNATIVE SECURITISED INCOME и SUSTAINABLE EURO CREDIT на инвестиционно дружество Schroder International Selection Fund.
 
6. Изпраща уведомления до компетентните надзорни органи на Кралство Белгия, Република Австрия и Велико Херцогство Люксембург относно  намерението на  „АДВАНС ИНШУРЪНС СЪЛЮШЪНС БРОКЕР” АД да извършва дейност по застрахователно посредничество при условията на свобода на предоставяне на услуги на територията на съответната държава.
 
7. Изпраща писмо до „Витоша Венчър Партнърс” ООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписването на дружеството като лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове.
 
8. Изпраща писмо до управляващо дружество „Селект Асет Мениджмънт” ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на Васил Мишев за член на Съвета на директорите на дружеството.
 
9. Изпраща писмо до управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт” ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на Бистра Коцева за прокурист на дружеството.

10. Изпраща писмо до „ЕМ ВИ ФИНАНС” ЕООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на дружеството в регистъра на застрахователните брокери.
 
11. Изпраща писмо до „Застрахователно дружество ЕИГ Ре“ ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на допълнителен лиценз на дружеството по нов клас застраховки. 

Решения от заседание на КФН на 27.02.2020 г.


На заседанието си на 27.02.2020 г. КФН реши:
 
1. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени от „Елана фонд за земеделска земя“ АДСИЦ, гр. София. Емисията е в резултат на увеличаване на капитала на дружеството и е в размер до 50 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 9,45 лева всяка.
Вписва посочената емисия акции, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
2. Издава одобрение на „СИИ имоти“ АДСИЦ за замяна на „Банка ДСК” ЕАД с „Тексим Банк” АД като банка-депозитар.
 
3. Издава одобрение на Румен Соколов за член на Съвета на директорите на инвестиционния посредник „Коактории Финанс“ АД, гр. Пловдив.
 
4. Отписва емисия корпоративни облигации, издадени от „Уеб Финанс Холдинг“ АД, гр. София, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН. Емисията е в размер на 10 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, лихвоносни, обезпечени и неконвертируеми облигации, с номинална стойност 1 000 евро всяка.
 
5. Изпраща писмо до Люксембургската Комисия за надзор на финансовия сектор, (CSSF), с което я уведомява, че управляващото дружество Schroder Investment Management S.A., Luxembourg, може да започне да предлага на територията на Република България на 17 класа ценни книжа на подфондове GLOBAL CREDIT INCOME SHORT DURATION, ALTERNATIVE SECURITISED INCOME и SUSTAINABLE EURO CREDIT на инвестиционно дружество Schroder International Selection Fund.
 
6. Изпраща уведомления до компетентните надзорни органи на Кралство Белгия, Република Австрия и Велико Херцогство Люксембург относно  намерението на  „АДВАНС ИНШУРЪНС СЪЛЮШЪНС БРОКЕР” АД да извършва дейност по застрахователно посредничество при условията на свобода на предоставяне на услуги на територията на съответната държава.
 
7. Изпраща писмо до „Витоша Венчър Партнърс” ООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписването на дружеството като лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове.
 
8. Изпраща писмо до управляващо дружество „Селект Асет Мениджмънт” ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на Васил Мишев за член на Съвета на директорите на дружеството.
 
9. Изпраща писмо до управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт” ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на Бистра Коцева за прокурист на дружеството.

10. Изпраща писмо до „ЕМ ВИ ФИНАНС” ЕООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на дружеството в регистъра на застрахователните брокери.
 
11. Изпраща писмо до „Застрахователно дружество ЕИГ Ре“ ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на допълнителен лиценз на дружеството по нов клас застраховки. 

Решения от заседание на КФН на 25.02.2020 г.


На заседанието си на 25.02.2020 г. КФН реши:
 
1. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Нео Лондон Капитал” АД, гр. София, за закупуване чрез инвестиционен посредник „Де Ново“ ЕАД, гр. София, на 650 000 броя акции (36,11%) от капитала на „Премиер Фонд” АДСИЦ, гр. Варна, от останалите акционери на дружеството.
 
2. Изпраща писмо до „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на допълнение към проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на акции от капитала на дружеството.

Решения от заседание на КФН на 25.02.2020 г.


На заседанието си на 25.02.2020 г. КФН реши:
 
1. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Нео Лондон Капитал” АД, гр. София, за закупуване чрез инвестиционен посредник „Де Ново“ ЕАД, гр. София, на 650 000 броя акции (36,11%) от капитала на „Премиер Фонд” АДСИЦ, гр. Варна, от останалите акционери на дружеството.
 
2. Изпраща писмо до „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на допълнение към проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на акции от капитала на дружеството.

Пакет от годишни справки по общо застраховане, животозастраховане и презастраховане съгласно Наредба 53 от 23.12.2016 г.


    Публикувани са пакет от годишни справки по общо застраховане, животозастраховане и презастраховане, във връзка с направени промени във формите за отчитане съгласно Наредба 53 от 23.12.2016 г. Същите са достъпни от електронната страница на Комисията за финансов надзор www.fsc.bg, Административни документи / Форми и образци / Застрахователен пазар.

Предварителни резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2019 г.


    Управление "Осигурителен надзор" на КФН обяви предварителните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2019 г. Информацията е получена на база на отчетите и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор. Публикувани са и данните за разпределението на осигурените лица по пол и възраст към 31.12.2019 г.
    Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към 31.12.2019 г. е 4 762 943 души, като нараства спрямо 31.12.2018 г. с 2,00 на сто.
    В системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 31.12.2019 г. са акумулирани нетни активи на стойност 15 626 872 хил. лв. В сравнение с края на 2018 г. нетните активи на пенсионните фондове регистрират ръст от 16,94 на сто.
    Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества за 2019 г. възлизат на 199 329 хил. лв. и се увеличават с 8,08 на сто в сравнение с отчетените приходи за 2018 г. Нетният финансов резултат на дружествата към 31.12.2019 г. е в размер на 61 011 хил. лв.
    Подробна информация за предварителните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2019 г. и за осигурените лица и натрупаните средства към 31.12.2019 г. по пол и възраст може да намерите в раздел: Поднадзорни лица / Статистика / Осигурителен пазар / Статистика и анализи.

Данни за дейността на застрахователните брокери към 31.12.2019 г.


    Премийният приход, реализиран чрез застрахователните брокери през 2019 г., възлиза на 1 686 860 хил. лв. (1 533 394 хил. лв. една година по-рано), с което се отчита увеличение от 10 %, от които:
    – 1 566 886 хил. лв. (при отчетени 1 393 795 хил. лв. дванадесет месеца по-рано) в полза на пре-/застрахователи със седалище в Р. България и
    – 119 973 хил. лв. (139 599 хил. лв. една година преди това) в полза на пре-/застрахователи със седалище в държава членка, извършващи дейност в Р България при условията на правото на установяване /клонове/ и при условията на свободата на предоставяне на услуги, както и за застрахователи със седалище в трети държави.
    Приходите от комисионни на застрахователните брокери в полза на застрахователи със седалище в Р. България, към 31.12.2019 г. възлизат на 280 270 хил. лв. ( 251 806 хил. лв. към 31.12.2018 г. или една година по-рано), нараствайки с 11 % на годишна база.
    От всички начислени комисиони, 95,5% представляват приходите от записани комисиони по застраховки в общото застраховане и 4,5% – съответно в животозастраховането.
    В структурата на реализирания чрез застрахователни брокери премиен приход по общо застраховане към 31.12.2019 г., най-голям дял заемат автомобилните застраховки – „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (54,8%-ен дял от записаните премии по общо застраховане) и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства” (29,0%-ен дял от записаните премии по общо застраховане), следвани от „Пожар и природни бедствия” (5,0%-ен дял от записаните премии по общо застраховане) и „Гаранции” (3,0%-ен дял от записаните премии по общо застраховане).
    При животозастраховането, реализираният чрез застрахователните брокери премиен приход към 31.12.2019 г., е записан основно по застраховка „Живот” и рента (53,3%-ен дял от записаните премии по животозастраховане), следвана от застраховките „Застраховка "Заболяване"” (27,5%-ен дял от записаните премии по животозастраховане) и „Допълнителна застраховка” (8,1%-ен дял от записаните премии по животозастраховане).
    Актуализираните индивидуални данни от справките на застрахователните брокери, извършващи дейност през отчетния период и регистрирани в Република България към 31.12.2019 г., се обобщават и публикуват на интернет страницата на КФН в раздел „Пазари”, „Застрахователен пазар”, „Статистика”, „Застрахователни брокери”.

Бяла книга за изкуствения интелект – европейски подход към върхови постижения и доверие


    На 19 февруари 2020 г. Европейската комисия публикува „Бяла книга за изкуствения интелект – европейски подход към върхови постижения и доверие“. Книгата представя варианти на политика, за създаване на възможност за надеждно и сигурно развитие на изкуствения интелект в Европа. Тя подчертава, че основните й градивни елементи са разработването на политическа рамка за ускоряване на приемането на решения за изкуствения интелект и разработването на регулаторна рамка за изкуствен интелект, която да гарантира спазването на правилата на Европейския съюз.
    Започва процес на обществено обсъждане на документа в срок до 19 май 2020 г. Документът „Бяла книга за изкуствения интелект – европейски подход към върхови постижения и доверие“ е качен в рубриката „Финансови иновации“, подрубрика „Иновации“.

Списъците на застрахователните дружества и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България, са актуализирани


    През м. януари 2020 г. са получени три уведомление по отношение дейността на застрахователни дружества със седалища в други държави членки на ЕС, които са заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги, както и едно уведомление във връзка с преустановяването на извършване на дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги от застрахователно дружество със седалище в друга държава членка.
    Към 31.01.2020 г. броят на застрахователите със седалище в държава членка на ЕС и ЕИП, които са заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги възлиза на 642.
    За периода 01.01.2020 г. – 31.01.2020 г. в КФН са получени уведомления от компетентни органи на държави членки на ЕС за намерението на 12 (дванадесет) нови застрахователни посредници от държави членки да извършват дейност в Република България, както и за 5 (пет) застрахователни посредника, които са преустановили извършването на дейност. В края на периода застрахователните посредници от държави членки, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги или правото на установяване, са 2610.
    През месец януари 2020 г. КФН е изпратила писмо за оттегляне на уведомлението на ЗАД „ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД да извършва дейност на територията на Република Франция по клас 15 „Гаранции“.
    През периода  „Застрахователно дружество ЕИГ Ре“ ЕАД представя уведомление за извършване на застрахователна дейност на територията на Република Нидерландия при условията на свободата на предоставяне на услуги по класове застраховки по т. 8 „Пожар и природни бедствия“, т. 9 „Други щети на имущество“ и т. 13 „Обща гражданска отговорност“.  
    Общият брой на застрахователните дружества със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС при условията на свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 18.  
    За периода 01.01.2020 г. – 31.01.2020 г. КФН не е изпращала уведомление до компетентните надзорни органи на държави членки на ЕС и ЕИП относно намерението на застрахователни посредници със седалище в Република България да извършват на тяхна територия дейност по застрахователно посредничество. В края на периода общият брой на застрахователните посредници със седалище в Република България, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС при условията на правото на установяване или свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 46.  

    Актуализираните списъци с уведомленията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.
 

Финансовият надзор на Румъния отне лиценза за извършване на застрахователна дейност на „Чертасиг – Застрахователно и Презастрахователно Дружество“ АД


Клонът, чрез който румънският застраховател извършва дейност в България има минимален пазарен дял от 0,3 % и не сключва застраховки „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и „Каско“ на моторни превозни средства

Днес, 20 февруари 2020 г., Органът за финансов надзор на Република Румъния публикува съобщение, че на свое заседание, проведено на 19 февруари 2020 г., е взел решение за отнемане на лиценза на румънския застраховател „Чертасиг – Застрахователно и Презастрахователно Дружество“ АД поради факта, че компанията не е възстановила равнището на допустими собствени средства, покриващи минималното капиталово изискване в рамките на срока, предвиден от закона.
В същото време Органът за финансов надзор на Република Румъния е установил състоянието на неплатежоспособност на „Чертасиг – Застрахователно и Презастрахователно Дружество“ АД и е взел решение да започне правни процедури и да подаде искане за откриване на производство по несъстоятелност срещу застрахователя.
Застрахователят има задължението да уведоми застрахованите за тяхната възможност да прекратят застрахователните договори, сключени с „Чертасиг – Застрахователно и Презастрахователно Дружество“ АД, а също така и по отношение тяхното право да възстановят платените застрахователните премии по договорите за периода между момента на прекратяване и изтичане на срока на валидност на договорите. Договорите, които не бъдат прекратени, остават в сила до изтичането на срока им.
Всяко лице, което предяви претенция срещу „Чертасиг – Застрахователно и Презастрахователно Дружество“ АД след настъпването на рискове, покрити от валидна застрахователна полица между датата на отнемане на лиценза и прекратяването на застрахователните договори, може да иска застрахователната компания да му заведе претенцията.
В рамките на 30 дни от датата на влизането в сила на съдебното решение за откриване на производство по несъстоятелност срещу застрахователната компания „Чертасиг – Застрахователно и Презастрахователно Дружество“ АД има задължението да предостави пълна документация по щетите за техническо-оперативните и счетоводни записи, свързани с тези щети, на румънския Гаранционен фонд за застраховане, за да публикува списъка на потенциалните застрахователни кредитори.
Според действащото законодателство румънският Гаранционен фонд за застраховане е отговорен за защитата на застрахователните кредитори срещу последствията на неплатежоспособност на застрахователна компания в рамките на лимит от 450 000 румънски леи (183 439.12 лева по курса на БНБ).
Застрахователната дейност, извършвана от „Чертасиг – Застрахователно и Презастрахователно Дружество“ АД в Република България, също се покрива от съществуващия в Република Румъния Гаранционен фонд за застраховане.  
Румънският застраховател извършва дейност на територията на Република България чрез клона си „Чертасиг – Застрахователно и Презастрахователно Дружество АД“ КЧТ. Застрахователят има право да извършва дейност в Република България при условията на свободата за предоставяне на услуги от 2012 г. и при условията на правото на установяване – от 2014 г.
Пазарният дял на клона на база премийния приход на пазара по общо застраховане в България към края на 2018 г., с включен прихода на всички клонове, извършващи дейност на територията на Република България при условията на правото на установяване към края на 2018 г., възлиза на 0,3%. Основната дейност на клона е по застраховки „Пожар и природни бедствия“, „Други щети на имущество“, „Обща гражданска отговорност“ и „Гаранции“. Клонът в България не сключва застраховки „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и „Каско“ на моторни превозни средства в Република България.
Финансовият надзор върху „Чертасиг – Застрахователно и Презастрахователно Дружество“ АД, включително върху дейността му, извършвана в България, се осъществява от Органа за финансов надзор на Република Румъния. Комисията за финансов надзор на Република България не разполага с правомощия за осъществяване на финансов надзор върху застрахователи с произход от друга държава членка и не може да изисква пряко от тези застрахователи да й предоставят информация за финансовото състояние на дружеството.
Що се касае до клонове на застрахователна компания на територията на Република България, Комисията за финансов надзор има единствено правомощия да наблюдава пазарното поведение на специфичния клон, но КФН няма право да отнема лиценз на застрахователи с произход от друга държава.
Съобщението за отнемането на лиценза е публикувано на интернет страницата на Органа за финансов надзор на Република Румъния на адрес: https://asfromania.ro/en/press-releases/media-releases/7002-the-asf-board-has-decided-to-withdraw-the-operating-authorisation-of-certasig-societate-de-asigurare-si-reasigurare-s-a
Комисията за финансов надзор на Република България своевременно ще публикува информация във връзка с откриването на производството по настоятелност на „Чертасиг – Застрахователно и Презастрахователно Дружество“ АД, Република Румъния, и всички последващи мерки спрямо застрахователя и клона му в Република България на страницата си: www.fsc.bg.
Актуална информация може да бъде получена и чрез информационния център на Комисията: 0800 40 444 (безплатен телефонен номер).