Проведе се семинар за финансовите злоупотреби, организиран от КФН по линия на съвместния Туининг проект на комисията с Министерството на икономиката и финансите на Италия

Днес, на 26 февруари 2010 г., се проведе семинар на тема  „Влиянието на директивата за финансовите злоупотреби върху медиите и задължението за оповестяване на информация на емитентите”, организиран от Комисията за финансов надзор по линия на съвместния Туининг проект BG/07/IB/EC/02 с Министерството на икономиката и финансите на Италия. Семинарът беше открит от Председателя на комисията г-н Петър Чобанов, който акцентира върху значимостта на  темата, която  вълнува с еднаква сила както бранша – професионалните „играчи” на капиталовия пазар, така и медиите и медийните агенции, защото техните публикации могат да влияят на пазара, да променят цените на ценните книжа, да изграждат положителен или отрицателен образ на съответно дружество, тоест те са страна в изграждането на цялостния образ на капиталовия ни пазар и от тази гледна точка носят отговорност за случващото се на него. Г-н Карло Бианкери, постоянният туининг съветник по проекта, представи италианските лектори, които са едни от най-известните специалисти по отношение спецификата на манипулацията на пазара и търговията с вътрешна информация.
Г-н Кармине Ди Ноя е член на експертната група на европейските пазари на ценни книжа, докладчик от подгрупата, изготвила доклада „Законовата рамка за пазарните злоупотреби и нейното прилагане от страните членки: първа оценка”, заместник генерален директор на италианската Асоциация на публичните компании, изнесе презентация на тема „Директивата за пазарните злоупотреби, задълженията на емитентите и техните отношения с пресата”. А г-н Рикардо Сабатини,  главен редактор на финансовия раздел на известния италиански вестник „Il sole 24 ore” запозна участниците с управлението на финансовите новини, както и с конкретни казуси във връзка с манипулирането на пазара чрез медиите. 

Целта на семинара беше да запознае участниците в основните положения, залегнали в европейската директива за финансовите злоупотреби. Бяха разгледани изискванията и предизвикателствата, произтичащи от прилагането на директивата за участниците на инвестиционния пазар, медиите и надзорните институции.

В семинара взеха участие представители на Министерство на финансите, БФБ, инвестиционната общност, членове на асоциации, медиите и ескперти от КФН.

Проведе се семинар за финансовите злоупотреби, организиран от КФН по линия на съвместния Туининг проект на комисията с Министерството на икономиката и финансите на Италия

Днес, на 26 февруари 2010 г., се проведе семинар на тема  „Влиянието на директивата за финансовите злоупотреби върху медиите и задължението за оповестяване на информация на емитентите”, организиран от Комисията за финансов надзор по линия на съвместния Туининг проект BG/07/IB/EC/02 с Министерството на икономиката и финансите на Италия. Семинарът беше открит от Председателя на комисията г-н Петър Чобанов, който акцентира върху значимостта на  темата, която  вълнува с еднаква сила както бранша – професионалните „играчи” на капиталовия пазар, така и медиите и медийните агенции, защото техните публикации могат да влияят на пазара, да променят цените на ценните книжа, да изграждат положителен или отрицателен образ на съответно дружество, тоест те са страна в изграждането на цялостния образ на капиталовия ни пазар и от тази гледна точка носят отговорност за случващото се на него. Г-н Карло Бианкери, постоянният туининг съветник по проекта, представи италианските лектори, които са едни от най-известните специалисти по отношение спецификата на манипулацията на пазара и търговията с вътрешна информация.
Г-н Кармине Ди Ноя е член на експертната група на европейските пазари на ценни книжа, докладчик от подгрупата, изготвила доклада „Законовата рамка за пазарните злоупотреби и нейното прилагане от страните членки: първа оценка”, заместник генерален директор на италианската Асоциация на публичните компании, изнесе презентация на тема „Директивата за пазарните злоупотреби, задълженията на емитентите и техните отношения с пресата”. А г-н Рикардо Сабатини,  главен редактор на финансовия раздел на известния италиански вестник „Il sole 24 ore” запозна участниците с управлението на финансовите новини, както и с конкретни казуси във връзка с манипулирането на пазара чрез медиите. 
Целта на семинара беше да запознае участниците в основните положения, залегнали в европейската директива за финансовите злоупотреби. Бяха разгледани изискванията и предизвикателствата, произтичащи от прилагането на директивата за участниците на инвестиционния пазар, медиите и надзорните институции.
В семинара взеха участие представители на Министерство на финансите, БФБ, инвестиционната общност, членове на асоциации, медиите и ескперти от КФН.
Презентациите на лекторите (на английски език) могат да бъдат намерени в раздела „Събития”.

Отписват се „Райфайзенбанк (България)” ЕАД и издадената от дружеството емисия акции от регистъра, воден от КФН

Ралица Агайн-Гури, заместник-председател на КФН, издаде решение, с което се отписват емисия ценни книжа с ISIN код BG2100010037 и „Райфайзенбанк (България)” ЕАД, гр. софия, като емитент  от регистъра, воден от КФН.
Решение № 104-Е може дd бъде намерено в раздел "Административни документи".

Отписват се „Белопал” АД – в несъстоятелност и издадената от дружеството емисия акции от регистъра, воден от КФН

Ралица Агайн-Гури, заместник-председател на КФН, взе решение,  с което се отписват „Белопал” АД-в несъстоятелност, гр. Търговище и издадената от него емисия акции с ISIN код BG11BEBEAT11 от регистъра, воден от КФН.
Решение № 105-ПД може да бъде намерено в раздел "Административни документи".

Решения от заседание на КФН от 24 февруари 2010 г.

На свое заседание от 24 февруари 2010 г. КФН взе следните решения:

1. Одобри коригирано търгово предложение от „Радита” ООД, Търговище, за закупуване чрез инвестиционен посредник „Авал Ин” АД, гр. София, на акции на „Поляница” АД,  Търговище, от останалите акционери на дружеството. Предложената цена за една акция е 14,95 лв.

2. Потвърди проспект за първично публично предлагане на емисия акции, издадени от „Септона България” АД, гр. Русе. Емисията е в размер на 1 391 250 броя обикновени, безналични, поименни, свободно-прехвърляеми акции с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност от 5.20 лева. 

3. Отнема издадения лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество на „Загора Финакорп Асет Мениджмънт” АД, гр. Хасково, по тяхно искане.

Прие се Практика oтносно прилагането на чл. 100н, ал. 4, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа за представяне на Програма за прилагане на международно признатите стандарти за корпоративно управление

На редовно заседание на 17 февруари 2010 г. КФН прие практика относно прилагането на чл. 100н, ал. 4, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, съгласно който годишният финансов отчет за дейността на емитентите следва да съдържа Програма за прилагане на международно признатите стандарти за корпоративно управление, определени от заместник-председателя, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”. В този смисъл КФН приема Националният кодекс за корпоративно управление, приет от „БФБ-София” АД, за съответстващ на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление. Същевременно обаче, за да е изпълнено изискването на разпоредбата на чл. 100н, ал. 4, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, е необходимо в годишния си финансов отчет за дейността публичните дружества, приели да спазват Кодекса, да представят информация кои от правилата и нормите, залегнали в него, спазват, като посочат и начина, по които прилагат добрите практики и принципите на корпоративно управление. Отчитайки, че Националният кодекс за корпоративно управление се прилага на основата на принципа „спазвай или обяснявай”, емитентите, приели да спазват Националния кодекс за корпоративно управление, е необходимо да имат предвид, че при отклонение от залегналите в Кодекса правила и норми, по реда на чл. 100н, ал. 7 от ЗППЦК следва да „обяснят” в годишния си финансов отчет за дейността причините, поради които не са спазени отделните такива, съответно мерките за тяхното преодоляване.
Практиката е публикувана в раздел „Административни документи”, „Практики” – „Капиталов пазар”.

Венелина Филипова Атанасова е одобрена за член на Съвета на директорите на здравноосигурително дружество „Юнайтед здравно осигуряване” ЕАД

Управление "Застрахователен надзор" взе решение, с което  беше одобрена Венелина Филипова Атанасова за член на Съвета на директорите на здравноосигурително дружество „Юнайтед здравно осигуряване” ЕАД, гр. София.
Решение №100-ЗОД може да бъде намерено в раздел "Административни документи".

Андрей Първанов Марков е одобрен за член на Съвета на директорите на здравноосигурително дружество „Юнайтед здравно осигуряване” ЕАД

Управление "Застрахователен надзор" взе решение, с което  беше одобрен Андрей Първанов Марков за член на Съвета на директорите на здравноосигурително дружество „Юнайтед здравно осигуряване” ЕАД, гр. София.
Решение №99-ЗОД може да бъде намерено в раздел "Административни документи".

Дилян Красимиров Димитров е одобрен за изпълнителен директор на здравноосигурително дружество „Юнайтед здравно осигуряване” ЕАД

Емил Атанасов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", взе решение, с което  се одобри Дилян Красимиров Димитров за изпълнителен директор на здравноосигурително дружество „Юнайтед здравно осигуряване” ЕАД, гр. София.
Решение №90-ЗОД може да бъде намерено в раздел "Административни документи".

Одобрени са доклад на управителния орган и план за преобразуване на “Корпорация за технологии и иновации „Съединение” АД, гр. София

Управление „Надзор на инвестиционната дейност” одобри  доклад на управителния орган и план за преобразуване на “Корпорация за технологии и иновации „Съединение” АД, гр. София, чрез отделяне и учредяване на еднолично търговско дружество „Атлас Финанс” ЕАД.
Решение 103-ПД може да се намери в раздел „Административни документи”.