Прие се Практика oтносно прилагането на чл. 100н, ал. 4, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа за представяне на Програма за прилагане на международно признатите стандарти за корпоративно управление

На редовно заседание на 17 февруари 2010 г. КФН прие практика относно прилагането на чл. 100н, ал. 4, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, съгласно който годишният финансов отчет за дейността на емитентите следва да съдържа Програма за прилагане на международно признатите стандарти за корпоративно управление, определени от заместник-председателя, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”. В този смисъл КФН приема Националният кодекс за корпоративно управление, приет от „БФБ-София” АД, за съответстващ на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление. Същевременно обаче, за да е изпълнено изискването на разпоредбата на чл. 100н, ал. 4, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, е необходимо в годишния си финансов отчет за дейността публичните дружества, приели да спазват Кодекса, да представят информация кои от правилата и нормите, залегнали в него, спазват, като посочат и начина, по които прилагат добрите практики и принципите на корпоративно управление. Отчитайки, че Националният кодекс за корпоративно управление се прилага на основата на принципа „спазвай или обяснявай”, емитентите, приели да спазват Националния кодекс за корпоративно управление, е необходимо да имат предвид, че при отклонение от залегналите в Кодекса правила и норми, по реда на чл. 100н, ал. 7 от ЗППЦК следва да „обяснят” в годишния си финансов отчет за дейността причините, поради които не са спазени отделните такива, съответно мерките за тяхното преодоляване.
Практиката е публикувана в раздел „Административни документи”, „Практики” – „Капиталов пазар”.