Данни за застрахователния пазар и пазара по доброволно здравно осигуряване към края на месец април 2008 г.

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователите и на дружествата по доброволно здравно осигуряване към края на месец април 2008 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН – www.fsc.bg, в раздел „е-библиотека”, “Статистика”, „Застрахователен пазар” и съответно „Пазар по доброволно здравно осигуряване”.
За периода януари-април 2008 г. записаните премии в общото застраховане са в размер на 476 752 хил. лв., а в животозастраховането – на 89 090 хил. лв. Ръстът спрямо същия период на предходната година е съответно 22,4 % и 26,6 % или общо за застрахователния сектор – 23,1 %.
Най-голям дял в агрегирания портфейл на дружествата, извършващи дейност по общо застраховане, продължават да заемат автомобилните застраховки – „Автокаско” (44,3 %) и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (26,3 %) или общо 70,6 % от премийния приход, реализиран в сектора. Застраховка „Автокаско” има най-голям принос в увеличението на премийния приход за общозастрахователния сектор като отчита ръст от 34,7 %  на годишна база и записани премии от 211 257 хил. лв. По този вид застраховка отчетеният ръст на премийния приход е с 3,4 процентни пункта по-висок спрямо ръста за първото тримесечие на 2008 г. На следващо по обем място се нареждат имуществените застраховки „Пожар и природни бедствия” и „Щети на имущество”, премийният приход, от които възлиза на 73 746 хил. лв., или 15,5 % от общия премиен приход.
Най-висок ръст на премийния приход на годишна база се отчита по застраховки „Релсови превозни средства”  –  59,4 % и „Кредити” – 47,8 %.
Най-голям относителен дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователните дружества към края на месец април 2008 г., продължава да заема застраховка „Живот” и рента. Реализираните приходи по този вид застраховка възлизат на 67 350 хил. лв. и формират 75,6 % от премийния приход, генериран в сектора. Нараства интересът към застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд, която заема дял от 6,7 % в агрегирания портфейл на животозастрахователите.
Най-висок ръст на премийния приход от 49,2 % на годишна база се реализира по застраховка „Злополука”.
Реализираният за периода  януари-април 2008 г. премиен приход в доброволното здравно осигуряване възлиза на 10 698 хил. лв., с което се отчита спад от  11 % на годишна база.
Най-голям относителен дял в премийния приход заемат пакетите „Други здравноосигурителни пакети” – 37,6 % и „Извънболнична медицинска помощ” – 19,2 %.
Най-голям спад на премийния приход към края на месец април 2008 г. се отчита по пакетите „Стоматологични услуги” със 70,2 % и „Услуги свързани с битови и други допълнителни условия при предоставяне на медицинска помощ” с 37,5%.
Броят на здравноосигурените лица в дружествата по доброволно здравно осигуряване по действащи договори към 30.04.2008 г. възлиза на 261 554.

Образователната програма на КФН за учениците ще се проведе за шести път

За шести пореден път Комисията за финансов надзор и Министерството на образованието и науката организират образователната програма «Небанков финансов сектор в България» (1-5 юли 2008 г.) за учениците от професионалните гимназии по икономика в страната. Програмата се провежда и с подкрепата на  фондация «Атанас Буров», „Интерамерикан България” ЗЕАД и «Ти Би Ай Асет Мениджмент». 

Превърнала се вече в традиционно събитие, програмата  се радва на успех и популярност не само сред учащите се и учителите, но и сред представителите на бизнеса и медиите. Чрез тази форма на обучение се стремим да запознаем младото поколение с практическите аспекти на финансовия бизнес и да засилим интереса им към света на финансите.
 
В настоящето издание участие ще вземат 24 ученици и учители от  професионални гимназии с икономически профил  от цялата страна.

Програмата има теоретична и практическа насоченост. По време на лекциите участниците ще се запознаят с принципите и механизмите на капиталовия, застрахователния и осигурителния пазари, а практическата част включва посещения и занимания в Комисията за финансов надзор, БФБ-София, “Елана Трейдинг”, „Интерамерикан България” ЗЕАД, „Български здравноосигурителен фонд”АД, ПОД „Ай Ен Джи”. По този начин, освен че се подпомага бъдещата им професионална ориентация, учениците получават преки впечатления за това как работи “бизнеса”.

Комисията за финансов надзор като институция, регулираща небанковия финансов сектор в страната, счита за приоритетна дейността си, насочена към повишаване на финансовата култура на широката публика и бъдещите инвеститори. Задълбочаването на познанията в сферата на управлението на финансите е необходимост за младите хора, които са бъдещите “мениджъри” на страната. Надяваме се тези усилия да получат подкрепа от професионалните общности, медиите и обществото като цяло

Съобщение за получаване на информация за резултатите от изпитите за брокер и инвестиционен консултант

Желаещите, които искат да получат повече информация във връзка с резултатите от изпитите за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и инвестиционен консултант, проведени на 21 и 22 юни 2008 г., могат да се обърнат към Христина Димитрова – старши експерт-икономист /тел. 94 04 831/ и Илияна Джоргова – старши експерт-икономист /тел. 94 04 858/ в  управление “Надзор на инвестиционната дейност” на КФН от 26 юни до 2 юли 2008 г. включително от 9.30 ч. до 16.30 ч.

Христо Терзиев е одобрен за управител на ИП „Лидер Инвест” ООД, гр. София

Димана Ранкова, заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, одобри Христо Терзиев за управител на ИП „Лидер Инвест” ООД, гр. София, избран с решение на Общото събрание на учредителите, проведено на 21.05.2008 г.

Семинар „Разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа. Новата система на КФН – Е-REGISTER”

На 22 януари 2008 г. КФН проведе семинар на тема „Разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа. Новата система на КФН – Е-REGISTER”. Бяха дискутирани  основните моменти във връзка с разкриването на дължимата нормативно определена информация от поднадзорните на КФН лица в сектора на инвестиционната дейност, както и системата Е-REGISTER и техническите й параметри.

Еднодневно обучение по капиталови пазари за ученици от ПГЛПИ „ Атанас Буров” – гр. Горна Оряховица – 4 март 2008 г. – София

4 март  2008 г. – София
На 4 март 2008 г. ученици от 12 клас на Професионалната гимназия по лека промишленост и икономика „Атанас Буров” – гр. Горна Оряховица  участваха в еднодневно обучение за развитието на капиталовия пазар в България, организирано от Комисията за финансов надзор. Учениците бяха подробно запознати с дейността на надзорната институция и нейната структура, както и с механизмите за търговия на фондовата борса. След това те посетиха Българска фондова борса, където експерти  демонстрираха как се търгува на практика. Класът посети и централния офис на ИП „Капман” и усвоиха тънкости от работата на инвестиционния посредник.

Началото на тази инициатива беше поставено преди 3 години, когато преподаватели от  гимназията потърсиха съдействие от КФН за провеждане на практическо обучение на учениците, свързано с организацията  и дейността на капиталовия пазар у нас като допълнение към учебната програма. Всъщност тази инициатива беше провокирана от образователната програма на КФН –  „Развитие на небанковия финансов сектор в България”, предназначена за гимназисти от икономическите училища в страната, която изключително много допринася за професионалното обучение  на нейните участници, както и за  задълбочаване на познанията по отношение на финансовите пазари и ролята на регулаторната институция .

Публикувани са резултатите от изпитите за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на ценни книжа и като инвестиционен консултант, проведени на 21 и 22 юни 2008 г.

Изпитът  за придобиване на право за извършване на дейност като брокер  на  ценни книжа е успешно издържан от 25 кандидати от общо 59 допуснати до изпит. Също 25 лица са издържали изпита за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант от  общо 72 кандидати

Списъците на успешно издържалите изпитите са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Изпити за правоспособност”.   

Решения от заседание на КФН от 23 юни 2008 г.

На свое заседание от  23 юни  2008 г. КФН взе следните решения:

1. Издаде лиценз на „Експат Бета” АДСИЦ, гр. София, за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел: инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти).
Потвърди проспект за публично предлагане на 2 000 000 броя обикновени акции, с право на глас, с номинална и емисионна стойност от 1 лв. всяка, които ще бъдат издадени от „Експат Бета” АДСИЦ, гр. София, в резултат на първоначално увеличение на капитала на дружеството.
Уредители на дружеството са 20 физически и юридически лица. Основни акционери са: ИД „Бенч Марк Фонд – 2” с 27 % от капитала, ДФ„Бенч Марк Фонд – 3” с 3%, „Оксиген” ЕООД  с 11,93 %, „Актив груп” ЕООД с 10 %, „Сафари клуб БГ” ООД с 5%, Моника Йосифова с 6,67 % , Биляна Дякова с 6,07 %.
В СД влизат Моника Йосифова – председател на СД, Андрей Брешков – зам.-председател и Ростислав Банчев – изпълнителен директор.
Основната дейност на дружеството е насочена към пазара на имоти с търговско, административно и жилищно предназначение, в това число изграждане, отдаване под наем и покупко-продажба. В дългосрочен план дружеството планира постигането на балансиран портфейл от жилищни, търговски и административни имоти, като общото тежест на всички останали типове инвестиции да не надхвърля 40% от портфейла.

2. Потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на облигации, издадени от „Агро Финанс” АДСИЦ, гр. София.
Емисията е в размер на 2 500 000 евро, разпределени в 2 500 броя обикновени, корпоративни, безналични, поименни, лихвоносни, необезпечени, неконвертируеми, свободно-прехвърляеми облигации, с номинална стойност 1000 евро всяка. Лихвата е фиксирана на 7,5% годишно, с определен 6-месечен период на лихвени плащания.  Срокът на облигационния заем е 36 месеца с дата на сключване на заема 25 март 2008 г. и падеж 25 март 2011 г. Посочената емисия се вписва в публичния регистър.

3. Вписва емисия ценни книжа с цел търговия на регулиран пазар, издадена от „Алфа Ууд България” АД, гр. Долни Чифлик. Емисията е в размер на 403 740 лева, разпределени в същия брой обикновени акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 30 лева всяка и е издадена в резултат от увеличаване капитала на дружеството от 206 870 лева на 610 610 лева.

4. Вписва емисия акции, издадена от „Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ, гр. София, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа. Емисията е в размер на 616 250 лева, разпределена в същия брой обикновени акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и представлява съдебно регистрирания капитал на дружеството. Вписва  „Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ, гр. София,  като публично дружество.

5. Одобри промени в уставите на „И Ар Джи Капитал – 1” АДСИЦ, „ И Ар Джи Капитал – 2” АДСИЦ и „ И Ар Джи Капитал – 3” АДСИЦ,  гр. София, свързани със свикването и провеждането на общото събрание на акционерите и задълженията за разкриване на информация.

6. Одобри промени в устава на „ Капитал Директ – 1” АДСИЦ, гр. София, свързани със свикването на общото събрание на акционерите на дружеството и задълженията за разкриване на информация.

7. Одобри промени в устава на „Булленд Инвестмънтс” АДСИЦ, гр. София, свързани с уточняването на инвестиционните цели на дружеството, свикването на общото събрание и капиталът на дружеството.

8. Призна придобита квалификация на Кирил Георгиев за извършване на дейност като инвестиционен консултант.

9. Прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 05.05.2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства.
Предстои обнародването на наредбата в «Държавен вестник».

10. Прие изменение и допълнение на Наредба № 38 от 25.07.2007 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници. 

С така направеното изменение се допуска при определени в наредбата обстоятелства инвестиционният посредник да не извършва проверка по чл. 35, ал. 2 от наредбата дали финансовите инструменти, предмет на продажбата са налични. Освен това депозитарната институция на финансовите инструменти и регулираният пазар, на който се изпълняват нареждания за продажба на финансовите инструменти, които към момента на продажбата не са налични по сметка на продавача, се задължават да създават и поддържат механизми, системи и процедури за управление на рисковете, свързани с клиринга и сетълмента на тези сделки, включително чрез създаването на гаранционна система за обезпечаването им.

Предстои обнародването на наредбата в «Държавен вестник».

По инициатива на КФН се провежда семинар на тема „Регионална програма по ценни книжа“ с подкрепата на Торонто център

Семинар с подкрепата на Торонто център, Международната финансова корпорация (IFC), част от групата на Световната банка и Агенцията за трансфер на финансови технологии (ATTF), Люксембург, под егидата на КФН започна на 23 и ще продължи до  27 юни 2008 г. в София. Инициативата представлява част от програма, насочена към Югоизточна Европа, която цели да се разглеждат актуални теми относно ефективния надзор и техниките за прецизно прилагане на законодателството, пазарните манипулации и мерките за борба с измамите и търговията с вътрешна информация.
Участници в програмата са представители на надзорните органи и фондови борси на България, Македония, Сърбия, Хърватска, Румъния, Черна гора и Босна и Херцеговина. Регионалната програма способства за изграждането на тесни професионални контакти между представителите на различните държави с оглед на засиленото им бъдещо сътрудничество.
На събитието, чийто домакин е г-н Апостол Апостолов, председател на КФН,  при-състват г-н Еди Вимерш, председател на Комитета на Европейските регулатори на ценни книжа (CESR) и на Европейския регионален комитет на Международната организация на регулаторите на ценни книжа (IOSCO), г-н Флориан Фихтел, постоянен представител на Световната банка за България, както и г-н Хорхе Патино, изпълнителен директор на Торонто център.

КФН започва проверка на борсови сделки от 17.06.2008 г. във връзка с констатирано значително изменение на цената за деня

Предвид стартирането на 16.06.2008 г. на новата търговска система XETRA и във връзка с изясняване на обстоятелствата по няколко сделки, сключени на 17.06.2008 г. на БФБ, при които се констатира сериозно изменение на цената – между 75 и 99% –  Комисията за финансов надзор (КФН) започна проверка за установяване спазването на правилата за търговия на БФБ, както от страна на пазарните участници, така и от страна на БФБ.
Във връзка с нововъведената търговска система КФН е изискала от БФБ да бъде оптимизирана процедурата на предоставяне на информация и данни,  които комисията получава  от борсата чрез системата XETRA в срок до 23 юни.