Решения от заседание на КФН от 21 ноември 2012 г.

На свое заседание от 21 ноември  2012 г. КФН взе следните решения:

1. Одобри Проект на бюджет за административните разходи на Фонда за компенсиране на инвеститорите за 2013 г.

2. Издава разрешение на УД „Селект Асет Мениджмънт” ЕАД за преобразуване на ИД „Селект баланс” АД чрез промяна в правната му форма в договорен фонд  „Селект баланс”, организиран и управляван от УД „Селект Асет Мениджмънт” ЕАД

3. Отхвърля жалба., подадена от Кирил Джабаров на 15.10.2012г. срещу решение № 972 – ИП от 29.09.2012 г. на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, като неоснователна.

Информация на КФН за изпитите за инвестиционни консултанти и брокери на ценни книжа

Комисията за финансов надзор уведомява допуснатите до изпит кандидати за следното:

В срок до 28.11.2012 г. кандидатите, допуснати до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на ценни книжа и инвестиционен консултант, следва да внесат такса за изпит в размер на 450 лв. (четиристотин и петдесет лв.), на касата на КФН или по сметка, IBAN BG95 BNBG 9661 3000 1415 01. Банковият идентификационен код (BIC) на БНБ-ЦУ е BNBGBGSD.

Изпитът за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на ценни книжа ще се проведе на 1 декември 2012 г. от 9:00 часа в сградата на Комисията за финансов надзор, ул. „Шар планина” № 33, гр. София.

Изпитът за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант ще се проведе на 2 декември 2012 г. от 9:00 часа в сградата на Комисията за финансов надзор, ул. „Шар планина” № 33, гр. София.

Регистрацията на кандидатите ще започне от 8:00 часа. Нерегистрираните до 8:30 часа кандидати няма да бъдат допуснати до изпит.

При явяването си на изпита кандидатите трябва да носят:

  • документ за платена такса (оригинал или заверено от банка копие). В документа за платена такса следва изрично да е посочено името на кандидата, който ще се явява на изпита;
  • документ за самоличност;
  • моливи HB или 2B;
  • гума за изтриване на молив.

При поискване, на място ще бъдат предоставяни необходимите нормативни актове.

На изпита може да се използват следните калкулатори: Texas Instruments BA II Plus, BA II Plus Professional, HP 12C, HP 12C Platinum, HP 12C 25th anniversary edition, както и HP 12C 30th anniversary edition. Не се допуска използването на калкулатор с функции за програмиране, както и използването на обикновени калкулатори или други електронно-изчислителни средства.

Регистрация на застрахователните брокери в новата система за подаване на отчети и справки

Във връзка с новата информационна система за получаване и обработка на периодичните отчети и справки на застрахователните брокери, представяни в Комисията за финансов надзор (КФН) на основание чл. 162, ал. 3 от Кодекса за застраховането (КЗ), КФН уведомява всички застрахователни брокери, които все още не са подали заявление и публичен ключ на сертификата на електронния си подпис, че е необходимо да представят същите в най-кратки срокове.

Застрахователните брокери, които са регистрирани успешно в новата информационна система, са уведомени за потребителското си име, код за достъп и парола на посочените актуални e-mail и/или пощенски адреси и следва да активират профилите си.

Напомняме ви, че брокерите, които не се регистрират в системата няма да могат да изпълнят задължението си по чл. 162, ал. 3 от КЗ за подаване на отчети и справки и в резултат на това ще подлежат на съответните административно-наказателни санкции.  

КФН проведе обучение за студенти от СУ „Св. Климент Охридски”

На 15 ноември 2012г., Комисията за финансов надзор проведе образователна програма за студенти от СУ „Св. Климент Охридски” – Стопански факултет, специалност „Счетоводство и контрол”. Обучението беше открито от г-жа Антония Гинева, член на КФН, който отговаря за финансовото образование и защита на потребителите.

Панелистите изготвиха презентации, съобразени с магистърското обучение на студентите, като акцентираха върху надзорните и контролни функции на комисията. Лектори бяха експерти от КФН, които обясниха на студентите регулационната и надзорна функция на КФН над финансовите институции и пазарните участници, видовете надзор, най-чести нарушения в областта на небанковия финансов сектор и резултати от надзорната и контролна дейност на КФН. Засегнати бяха и специфичните дейности, чрез които „Застрахователен надзор” регулира пазара, както и взаимодействието на КФН с Европейските надзорни органи.

Програмата и презентациите са публикувани на страницата на КФН, в раздел „Събития”.

Данни за (пре)застрахователния пазар и за пазара по доброволно здравно осигуряване към края на месец септември 2012 г.

Данните от отчетите на поднадзорните лица към края на месец септември 2012 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар” и съответно „Пазар по доброволно здравно осигуряване”.

През деветмесечието на 2012 г. застрахователна дейност са извършвали 34 застрахователя със седалище в Р. България – 18 по общо застраховане и 16 по животозастраховане.

Презастрахователна дейност са извършвали четири общозастрахователни дружества, едно животозастрахователно дружество и един презастраховател по общо застраховане.

Дружествата в сектора по общо застраховане отчитат положителен технически резултат от 42 171 хил. лв. при 28 992 хил. лв. към края на септември 2011 г., съответно финансов резултат от 51 365 хил. лв. при 40 118 хил. лв. за същия период на 2011 г. Отчетеният от животозастрахователите технически резултат към края на деветмесечието на 2012 г. е 10 783 хил. лв. при 11 366 хил. лв. за същия период на 2011 г., а финансовият резултат е 27 129 хил. лв. при 21 361 хил. лв. към края на деветмесечието на 2011 г.

Сумата на активите на застрахователите нараства с 2,5 % на годишна база и възлиза на 2 942 750 хил. лв. Сумата на активите в общото застраховане нараства с 0,3 % на годишна база и достига 1 851 919  хил. лв., докато в животозастраховането нараства с 6,6 % и достига 1 090 831 хил. лв.

Общият размер на собствения капитал на застрахователите нараства с 0,3 % на годишна база и достига 892 152 хил. лв., в т.ч. 530 641 хил. лв. на застрахователите, извършващи дейност по общо застраховане и 361 511 хил. лв. на застрахователите, извършващи дейност по животозастраховане.

Размерът на брутните технически резерви, заделени от дружествата по общо застраховане, нараства с 4,1 % на годишна база и достига 1 456 263 хил. лв. Размерът на брутните технически резерви, заделени от животозастрахователите към 30.09.2012 г., нараства с 12,2 % на годишна база и достига 692 819 хил. лв.

Брутният премиен приход, реализиран от застрахователите със седалище в Р. България за деветмесечието на 2012 г., възлиза на 1 136 762 хил. лв., като се отчита спад от 1,1 % на годишна база при ръст от 0,2 % за същия период на 2011 г.

Брутният премиен приход, реализиран от дружествата по общо застраховане, възлиза на 956 601 хил. лв., с което се реализира спад от 1,8 % на годишна база. На пазара по общо застраховане най-голям дял от брутния премиен приход, реализиран в сектора, заемат автомобилните застраховки („Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства”) – 70,7 %, следвани от имуществените застраховки  („Пожар и природни бедствия” и „Други щети на имущество”) – 18,5 %.

Брутният премиен приход, реализиран от животозастрахователите към края на деветмесечието на 2012 г., възлиза на 180 161 хил. лв., с което се реализира ръст от 3,0 % на годишна база. Най-голям дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователите, заема застраховка „Живот” и рента – 74,3 %. Застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд заема дял от 6,0 % в структурата на портфейла на животозастрахователите.

Възникналите претенции по общо застраховане са в размер на 538 034 хил. лв., като нарастват с 6,9 % на годишна база. Изплатените претенции от животозастрахователите са в размер на 68 922 хил. лв., като се отчита увеличение от 1,5 % на годишна база.

Размерът на записаните премии по активно презастраховане се изчислява на 1 099 953 хил. лв., като на годишна база се отчита спад от 5,0 %. Изплатените обезщетения по активно презастраховане са в размер на 464 634 хил. лв. и на годишна база намаляват с 26,6 %.

В края на септември 2012 г. дружествата в сектора по доброволното здравно осигуряване отчитат технически резултат от 989 хил. лв., при -407 хил. лв., отчетен  към края на септември 2011 г. Финансовият им резултат се увеличава от 754 хил. лв. към края на септември 2011 г. на 1 934 хил. лв. към края на деветмесечието на 2012 г.

Сумата на активите на здравноосигурителните дружества намалява с 2 % на годишна база и възлиза на 83 099 хил. лв. Общият размер на собствения капитал нараства с 7,6 % на годишна база и достига 61 242 хил. лв.

Размерът на здравноосигурителните резерви нараства със 17,2 % на годишна база и достига 18 064 хил. лв.

Брутният премиен приход към края на деветмесечието на 2012 г., реализиран от дружествата по доброволно здравно осигуряване, възлиза на 34 690 хил. лв., с което се отчита ръст от 14,8 % на годишна база. 

Най-голям относителен дял в премийния приход, реализиран в здравноосигурителния сектор, заема пакетът „Други здравноосигурителни пакети”- 35 %, следван от пакетите „Извънболнична медицинска помощ” (22,4 %) и „Възстановяване на разходите” (12,1 %).

Изплатените претенции от здравноосигурителните дружества са в размер на 19 915 хил. лв., като се отчита увеличение от 12,5 % на годишна база. 

Броят на здравноосигурените лица по действащи договори към 30.09.2012 г. на дружествата по доброволно здравно осигуряване възлиза на 174 937 при 205 654 в края на септември 2011 г. 

КФН проведе обучение за студенти от СУ „Св. Климент Охридски” на 15 ноември 2012 г.

На 15 ноември 2012г., Комисията за финансов надзор проведе образователна програма за студенти от СУ „Св. Климент Охридски” – Стопански факултет, специалност „Счетоводство и контрол”. Обучението беше открито от г-жа Антония Гинева, член на КФН, който отговаря за финансовото образование и защита на потребителите.

Панелистите изготвиха презентации, съобразени с магистърското обучение на студентите, като акцентираха върху надзорните и контролни функции на комисията. Лектори бяха експерти от КФН, които обясниха на студентите регулационната и надзорна функция на КФН над финансовите институции и пазарните участници, видовете надзор, най-чести нарушения в областта на небанковия финансов сектор и резултати от надзорната и контролна дейност на КФН. Засегнати бяха и специфичните дейности, чрез които „Застрахователен надзор” регулира пазара, както и взаимодействието на КФН с Европейските надзорни органи.

Решения от заседание на КФН от 14 ноември 2012 г.

На свое заседание от 14 ноември  2012 г. КФН взе следните решения:

1. Вписва последваща емисия акции, издадена от „Джерман-София” АД, гр. Дупница, в резултат на увеличение на капитала на дружеството от от 295 806 лв. на 545 006 лв. Емисията е в размер на 249 200 лева, разпределени в 35 600 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 7 лв. всяка.  Вписва емисията в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

2. Издава на ЗАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп” АД допълнителен лиценз за нов вид застраховка, а именно „Заболяване” по т. 2 на Раздел ІІ, буква „А” от Приложение № 1 към Кодекса за застраховането.

Информация за прилагането на Регламента за извънборсовите деривати

Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции влезе в сила на 16 август 2012 г.

Основните цели на Регламента са:
• Повишаване на прозрачността при търговията на извънборсовите пазари на деривати;
• Намаляване на кредитния риск от насрещната страна, който се наблюдава при търговията с извънборсови деривати;
• Намаляване на оперативния риск, свързан с извънборсовите деривати.

Регламентът предвижда задължителен клиринг през централен контрагент на всички стандартизирани извънборсови деривати, които отговарят на определени критерии за клиринг. Също така информацията относно договорите за деривати ще се предоставя на регистри на транзакциите и ще бъде достъпна за надзорните органи на всички страни членки. По този начин ще бъде осигурена и повече информация на пазарните участници.

Регламентът има директен ефект и е пряко приложим във всички държави членки.

Въпреки влизането му в сила, голяма част от разпоредбите в Регламента изискват допълнителни технически стандарти за тяхното прилагане. Голяма част от тези стандарти вече са изработени от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA) и в момента се обсъждат в ЕК. Разпоредбите от Регламента, които изискват допълнителни стандарти ще се прилагат след влизането в сила на самите технически стандарти.

В тази връзка Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA) създаде отделна секция на своята интернет страница, която представя на заинтересованите лица основна информация по Регламента и прилагането му. Адресът на интернет страницата е следния:
http://www.esma.europa.eu/page/European-Market-Infrastructure-Regulation-EMIR

Резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за деветмесечието на 2012 г.

Управление “Осигурителен надзор” на КФН обяви резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за деветмесечието на 2012 г. Информацията е получена на база на финансовите отчети и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор. Публикувани са и данните за разпределението на осигурените лица по пол и възраст към 30.09.2012 г.

Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към 30.09.2012 г. е 4 065 240 души, като нараства спрямо 30.09.2011 г. с 2,77 на сто.

В системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 30.09.2012 г. са акумулирани нетни активи на стойност 5 426 966  хил.лв. В сравнение с края на деветмесечието на 2011 г. нетните активи на пенсионните фондове регистрират ръст от 25,28 на сто.

Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества през деветмесечието на 2012 г. възлизат на 85 998 хил.лв. и нарастват с 16,70 на сто в сравнение с отчетените приходи през съответния период на предходната година. Общият нетен финансов резултат на дружествата за деветмесечието на 2012 г. е в размер на 34 365 хил.лв.

Подробна информация за резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за деветмесечието на 2012 г. и за осигурените лица и натрупаните средства към 30.09.2012 г. по пол и възраст може да намерите в раздел “Статистика”, “Статистика и анализи на осигурителния пазар”.

Започва прилагането на Регламента за късите продажби

От 01 ноември 2012 г. започна прилагането на Регламент (ЕС) № 236/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно късите продажби и някои аспекти на суапите за кредитно неизпълнение (Регламента).

В Регламента и в актовете по прилагането му се съдържа задължение за разкриване на информация на националния надзорен орган от физически и юридически лица, които имат нетна къса позиция по отношение на емитирания акционерен капитал на дружество, чиито акции са допуснати до търговия. Прагът за уведомяване, както е посочено в чл. 5 от Регламента, е 0.2 % от емитирания акционерен капитал на съответното дружество и всеки 0.1 % над този процент.

Задължението за уведомяване на националния компетентен орган влиза в сила на първия ден следващ деня на започване на прилагането на Регламента, т.е. от 2 ноември 2012 г. Нетната къса позиция се изчислява до 24:00 часа в деня за търгуване, в който се придобива съответната позиция, а уведомяването се извършва до 15:30 часа на следващия ден за търгуване.

Във връзка с прилагането на Регламента беше създаден и нов раздел на интернет страницата на КФН – „Къси продажби”- http://www.fsc.bg/Kasi-prodajbi-bg-830. В него са публикувани текстовете на български и английски език както на основния регламент, така и на делегираните регламенти. В съответствие с приетите в делегираните регламенти формати за предоставяне на информация са подготвени във формат .xls и са публикувани в Раздел „Къси продажби” бланки на уведомленията, които трябва да се изпращат към националния надзорен орган, при заемане на нетна къса позиция в акции в размер 0.2 %.

Уведомленията следва:

  • да се изпращат на следния електронен адрес: delovodstvo@fsc.bg, подписани с електронен подпис, или
  • да се изпращат по пощата, придружени с електронен носител (съдържащ файл във формат .xls), или
  • да бъдат предоставяни на място в Деловодството на КФН с приложен електронен носител.

В Регламента се съдържа и задължение за публично разкриване на информация  относно нетни къси позиции на физически и юридически лица по отношение на емитирания акционерен капитал на дружество, чиито акции са допуснати до търговия. Прагът в този случай, съгласно чл. 21 на Делегиран Регламент № 918/2012 на Комисията от 5 юли 2012 година за допълване на Регламент № 236/2012, е 0.5 % от емитирания акционерен капитал на съответното дружество и всеки 0.1 % над този процент.

Уведомленията за публичното оповестяване на информацията може да намерите в раздел „Къси продажби”/„Бланки на уведомления”. Те следва:

  • да се изпращат на електронен адрес: delovodstvo@fsc.bg, подписани с електронен подпис, или
  • да се изпращат по пощата, придружени с електронен носител (съдържащ файл във формат .xls), или
  • да бъдат предоставяни на място в Деловодството на КФН с приложен електронен носител.

Публичното оповестяване на информация ще се извършва от страна на КФН в раздел „Къси продажби”/ „Информация за значителни къси позиции в акции”.

Информация за задължението за разкриване на информация от физически и юридически лица, за значителни нетни къси позиции в държавни дългови инструменти и непокрити позиции по суапи за кредитно неизпълнение по държавни дългови инструменти може да бъде намерена на интернет страницата на Министерството на финансите http://www.minfin.bg/bg/page/819.