Информация на КФН за изпитите за инвестиционни консултанти и брокери на ценни книжа

Комисията за финансов надзор уведомява допуснатите до изпит кандидати за следното:

В срок до 28.11.2012 г. кандидатите, допуснати до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на ценни книжа и инвестиционен консултант, следва да внесат такса за изпит в размер на 450 лв. (четиристотин и петдесет лв.), на касата на КФН или по сметка, IBAN BG95 BNBG 9661 3000 1415 01. Банковият идентификационен код (BIC) на БНБ-ЦУ е BNBGBGSD.

Изпитът за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на ценни книжа ще се проведе на 1 декември 2012 г. от 9:00 часа в сградата на Комисията за финансов надзор, ул. „Шар планина” № 33, гр. София.

Изпитът за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант ще се проведе на 2 декември 2012 г. от 9:00 часа в сградата на Комисията за финансов надзор, ул. „Шар планина” № 33, гр. София.

Регистрацията на кандидатите ще започне от 8:00 часа. Нерегистрираните до 8:30 часа кандидати няма да бъдат допуснати до изпит.

При явяването си на изпита кандидатите трябва да носят:

  • документ за платена такса (оригинал или заверено от банка копие). В документа за платена такса следва изрично да е посочено името на кандидата, който ще се явява на изпита;
  • документ за самоличност;
  • моливи HB или 2B;
  • гума за изтриване на молив.

При поискване, на място ще бъдат предоставяни необходимите нормативни актове.

На изпита може да се използват следните калкулатори: Texas Instruments BA II Plus, BA II Plus Professional, HP 12C, HP 12C Platinum, HP 12C 25th anniversary edition, както и HP 12C 30th anniversary edition. Не се допуска използването на калкулатор с функции за програмиране, както и използването на обикновени калкулатори или други електронно-изчислителни средства.