Решения от заседание на КФН от 28 ноември 2012 г.

На свое заседание от 28 ноември  2012 г. КФН взе следните решения:

1.Одобрява проекта на годишен бюджет на Гаранционния фонд за 2013г.

2. Издава разрешение  на УД „Капман Асет Мениджмънт” АД за преобразуване на ИД „Капман Капитал” АД чрез промяна в правната му форма в договорен фонд „Капман Капитал”, организиран и управляван от УД „Капман Асет Мениджмънт” АД

3. КФН отказва да допусне до изпит за придобиване на правоспособност като инвестиционен консултант на Стоян Станков, Илиян Чулев, Лазар Лазаров и Васил Генков, поради непълноти в приложените към заявлението изискуеми документи, съгласно Наредба N:7 на КФН.

4. Издава разрешение на застрахователен брокер „Вива Брокер Инс” ООД, да осъществява застрахователно посредничество при условията на свобода на предоставяне на услуги на територията на Република Румъния.

5. Прие отчет за дейността на управление „Застрахователен надзор” през третото тримесечие на 2012 г. Отчетът е публикуван в рубрика „За комисията” – „Отчети на КФН за 2012г.”

 6 .   Прие на първо четене проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 30 от 19.07.2006 г. за изискванията към счетоводството, формата и съдържанието на финансовите отчети, справките, докладите и приложенията на застрахователите, презастрахователите и на здравноосигурителните дружества. Промените са в резултат на измененията в Закона за здравното осигуряване (ЗИД ЗЗО) от 7 август 2012 г., с които бяха извършени промени в чл. 9 от Кодекса за застраховането (КЗ). В резултат на това застрахователите, получили лиценз по Раздел І от Приложение № 1 към КЗ (животозастраховане) придобиха правна възможност да получат допълнителен лиценз за вида застраховка „Заболяване” по т. 2 от Раздел ІІ, буква „А” от Приложение № 1 към КЗ. Следствие на това е необходимо да се променят отчетните форми на застрахователите, получили лиценз по животозастраховане, които трябва да предвиждат възможност за отчитане на показателите по дейността по новия вид застраховка „Заболяване”.След приемането на изменението на формите за подаване на справки, адаптираните образци ще бъдат публикувани на страницата на КФН и ще могат да се ползват от животозастрахователите.  Проектът е публикуван на страницата на КФН в раздел „Нормативна уредба” „Обществени консултации” и е изпратен за съгласуване със заинтересованите лица.