Данни за (пре)застрахователния пазар и за пазара по доброволно здравно осигуряване към края на месец септември 2012 г.

Данните от отчетите на поднадзорните лица към края на месец септември 2012 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар” и съответно „Пазар по доброволно здравно осигуряване”.

През деветмесечието на 2012 г. застрахователна дейност са извършвали 34 застрахователя със седалище в Р. България – 18 по общо застраховане и 16 по животозастраховане.

Презастрахователна дейност са извършвали четири общозастрахователни дружества, едно животозастрахователно дружество и един презастраховател по общо застраховане.

Дружествата в сектора по общо застраховане отчитат положителен технически резултат от 42 171 хил. лв. при 28 992 хил. лв. към края на септември 2011 г., съответно финансов резултат от 51 365 хил. лв. при 40 118 хил. лв. за същия период на 2011 г. Отчетеният от животозастрахователите технически резултат към края на деветмесечието на 2012 г. е 10 783 хил. лв. при 11 366 хил. лв. за същия период на 2011 г., а финансовият резултат е 27 129 хил. лв. при 21 361 хил. лв. към края на деветмесечието на 2011 г.

Сумата на активите на застрахователите нараства с 2,5 % на годишна база и възлиза на 2 942 750 хил. лв. Сумата на активите в общото застраховане нараства с 0,3 % на годишна база и достига 1 851 919  хил. лв., докато в животозастраховането нараства с 6,6 % и достига 1 090 831 хил. лв.

Общият размер на собствения капитал на застрахователите нараства с 0,3 % на годишна база и достига 892 152 хил. лв., в т.ч. 530 641 хил. лв. на застрахователите, извършващи дейност по общо застраховане и 361 511 хил. лв. на застрахователите, извършващи дейност по животозастраховане.

Размерът на брутните технически резерви, заделени от дружествата по общо застраховане, нараства с 4,1 % на годишна база и достига 1 456 263 хил. лв. Размерът на брутните технически резерви, заделени от животозастрахователите към 30.09.2012 г., нараства с 12,2 % на годишна база и достига 692 819 хил. лв.

Брутният премиен приход, реализиран от застрахователите със седалище в Р. България за деветмесечието на 2012 г., възлиза на 1 136 762 хил. лв., като се отчита спад от 1,1 % на годишна база при ръст от 0,2 % за същия период на 2011 г.

Брутният премиен приход, реализиран от дружествата по общо застраховане, възлиза на 956 601 хил. лв., с което се реализира спад от 1,8 % на годишна база. На пазара по общо застраховане най-голям дял от брутния премиен приход, реализиран в сектора, заемат автомобилните застраховки („Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства”) – 70,7 %, следвани от имуществените застраховки  („Пожар и природни бедствия” и „Други щети на имущество”) – 18,5 %.

Брутният премиен приход, реализиран от животозастрахователите към края на деветмесечието на 2012 г., възлиза на 180 161 хил. лв., с което се реализира ръст от 3,0 % на годишна база. Най-голям дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователите, заема застраховка „Живот” и рента – 74,3 %. Застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд заема дял от 6,0 % в структурата на портфейла на животозастрахователите.

Възникналите претенции по общо застраховане са в размер на 538 034 хил. лв., като нарастват с 6,9 % на годишна база. Изплатените претенции от животозастрахователите са в размер на 68 922 хил. лв., като се отчита увеличение от 1,5 % на годишна база.

Размерът на записаните премии по активно презастраховане се изчислява на 1 099 953 хил. лв., като на годишна база се отчита спад от 5,0 %. Изплатените обезщетения по активно презастраховане са в размер на 464 634 хил. лв. и на годишна база намаляват с 26,6 %.

В края на септември 2012 г. дружествата в сектора по доброволното здравно осигуряване отчитат технически резултат от 989 хил. лв., при -407 хил. лв., отчетен  към края на септември 2011 г. Финансовият им резултат се увеличава от 754 хил. лв. към края на септември 2011 г. на 1 934 хил. лв. към края на деветмесечието на 2012 г.

Сумата на активите на здравноосигурителните дружества намалява с 2 % на годишна база и възлиза на 83 099 хил. лв. Общият размер на собствения капитал нараства с 7,6 % на годишна база и достига 61 242 хил. лв.

Размерът на здравноосигурителните резерви нараства със 17,2 % на годишна база и достига 18 064 хил. лв.

Брутният премиен приход към края на деветмесечието на 2012 г., реализиран от дружествата по доброволно здравно осигуряване, възлиза на 34 690 хил. лв., с което се отчита ръст от 14,8 % на годишна база. 

Най-голям относителен дял в премийния приход, реализиран в здравноосигурителния сектор, заема пакетът „Други здравноосигурителни пакети”- 35 %, следван от пакетите „Извънболнична медицинска помощ” (22,4 %) и „Възстановяване на разходите” (12,1 %).

Изплатените претенции от здравноосигурителните дружества са в размер на 19 915 хил. лв., като се отчита увеличение от 12,5 % на годишна база. 

Броят на здравноосигурените лица по действащи договори към 30.09.2012 г. на дружествата по доброволно здравно осигуряване възлиза на 174 937 при 205 654 в края на септември 2011 г.