Решения от заседание на КФН от 21 ноември 2012 г.

На свое заседание от 21 ноември  2012 г. КФН взе следните решения:

1. Одобри Проект на бюджет за административните разходи на Фонда за компенсиране на инвеститорите за 2013 г.

2. Издава разрешение на УД „Селект Асет Мениджмънт” ЕАД за преобразуване на ИД „Селект баланс” АД чрез промяна в правната му форма в договорен фонд  „Селект баланс”, организиран и управляван от УД „Селект Асет Мениджмънт” ЕАД

3. Отхвърля жалба., подадена от Кирил Джабаров на 15.10.2012г. срещу решение № 972 – ИП от 29.09.2012 г. на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, като неоснователна.