КФН публикува FinTech въпросник с цел наблюдение на използването на финансовите иновации


КФН продължава процеса на наблюдение на използването на финансови иновации. В тази връзка е разработен въпросник, насочен към поднадзорните на КФН лица, публикуван в рубриката „Финансови иновации“.
Целта на проучването е да бъде изяснен интересът на поднадзорните лица към използването на финансови иновации, произтичащите от това рискове, влиянието върху бизнес моделите на поднадзорните лица, както и изясняването на определени аспекти, касаещи защита на интересите на потребителите.

Впоследствие, с цел постигане пълнота на анализа на FinTech сектора, ще бъде публикуван и консултативен документ, насочен към FinTech дружествата, предлагащи или планиращи да предоставят на поднадзорни на Комисията лица финансово иновативни продукти или услуги.

Поднадзорните лица се приканват да изпратят своите отговори на въпросника, подписани с квалифициран електронен подпис, на електронна поща fintech@fsc.bg в срок до 15-ти октомври 2019 г.

Решения от заседание на КФН на 29.08.2019 г.


На заседанието си на 29.08.2019 г. КФН реши:
 
1. Вписва емисия акции в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа. Емисията е в размер на 19 999 997 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, издадена от „Родна земя Холдинг“ АД, гр. София, в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 36 010 600  лева на 56 010 597 лева.
 
2. Издава разрешение на управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт” ЕАД за прекратяването на договорен фонд „Адванс Консервативен Фонд“.
 
3. Одобрява Николай Георгиев Маринов за член на Съвета на директорите на НИД от затворен тип „Индустриален фонд” АД.
 
4. Вписва „МАП3“ ООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
5. Изпраща уведомление до компетентните органи на всички държави членки на Европейския съюз за намерението на „БРОКЕР ИНС” OOД да извършва дейност по застрахователно посредничество при условията на свобода на предоставяне на услуги.
 
6. Изпраща писмо до „Софарма Трейдинг“ АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.
 
7. Изпраща писмо до „ГРАВЕ БЪЛГАРИЯ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с утвърждаване на „ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ“ ООД и „БЕЙКЪР ТИЛИ КЛИТУ И ПАРТНЬОРИ“ ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г. на дружеството.
 
8. Изпраща писмо до „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с утвърждаване на „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД и „ОДИТ-КОРЕКТ“ ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г. на дружеството.
 
9. Изпраща писмо до „ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНСТИТУТ” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с утвърждаване на „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД и „ОДИТ-КОРЕКТ“ ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г. на дружеството.
 
10. Изпраща писмо до „Българска агенция за експортно застраховане“ ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на Симеон Георгиев Личев за член на Надзорния съвет и на Панайот Ивов Филипов и Момчил Йорданов Ройнев за членове на Управителния съвет и изпълнителни директори на дружеството

Решения от заседание на КФН на 29.08.2019 г.


На заседанието си на 29.08.2019 г. КФН реши:
 
1. Вписва емисия акции в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа. Емисията е в размер на 19 999 997 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, издадена от „Родна земя Холдинг“ АД, гр. София, в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 36 010 600  лева на 56 010 597 лева.
 
2. Издава разрешение на управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт” ЕАД за прекратяването на договорен фонд „Адванс Консервативен Фонд“.
 
3. Одобрява Николай Георгиев Маринов за член на Съвета на директорите на НИД от затворен тип „Индустриален фонд” АД.
 
4. Вписва „МАП3“ ООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
5. Изпраща уведомление до компетентните органи на всички държави членки на Европейския съюз за намерението на „БРОКЕР ИНС” OOД да извършва дейност по застрахователно посредничество при условията на свобода на предоставяне на услуги.
 
6. Изпраща писмо до „Софарма Трейдинг“ АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.
 
7. Изпраща писмо до „ГРАВЕ БЪЛГАРИЯ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с утвърждаване на „ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ“ ООД и „БЕЙКЪР ТИЛИ КЛИТУ И ПАРТНЬОРИ“ ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г. на дружеството.
 
8. Изпраща писмо до „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с утвърждаване на „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД и „ОДИТ-КОРЕКТ“ ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г. на дружеството.
 
9. Изпраща писмо до „ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНСТИТУТ” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с утвърждаване на „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД и „ОДИТ-КОРЕКТ“ ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г. на дружеството.
 
10. Изпраща писмо до „Българска агенция за експортно застраховане“ ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на Симеон Георгиев Личев за член на Надзорния съвет и на Панайот Ивов Филипов и Момчил Йорданов Ройнев за членове на Управителния съвет и изпълнителни директори на дружеството

Решения от заседание на КФН на 27.08.2019 г.

На заседанието си на 27.08.2019 г. КФН реши:
 
1. Не издава окончателна забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от Harisson Management Limited, Република Малта, за закупуване чрез инвестиционен посредник „Елана Трейдинг” АД на 289 454 броя акции от капитала на „Арома Риъл Естейт” АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството.
 
2. Признава придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Даниел Красимиров Тодинов.

3. От разгледаните до 27.08.2019 г. заявления за допускане до изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и/или като инвестиционен консултант, които ще се проведат съответно на 23 и 24 ноември 2019 г., се допускат следните лица:

До изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер, насрочен за 23 ноември 2019 г.:
 

1. Димитър  Ганчев Калъпов
2. Мариела Василева Смилева
3. Симеон Йорданов Тодоров

 
 
 
 

До изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, насрочен за 24 ноември 2019 г.:
 

1. Димитър  Ганчев Калъпов
2. Диан Христов Димов
3. Иван Любенов Иванов
4. Георги Мартинов Мартинов

 
 
 
 
 

Обстоятелството, че кандидат, подал заявление за допускане до изпит, не е включен в списъка към определена дата не означава, че лицето не е допуснато до изпит, тъй като заявленията и документите се разглеждат според реда на подаването им. Всеки от кандидатите ще бъде уведомен лично на предоставения от него електронен адрес за допускането му до изпит.
 
4. Изпраща писмо до „Уеб Медия Груп“ АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с  потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.
 
5. Изпраща писмо до управляващо дружество „Компас Инвест” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ, Правилата за оценка и управление на риска и Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на управляваните от него договорни фондове „Компас Прогрес” (с ново наименование „Прогрес”), „Компас Стратегия” (с ново наименование „Стратегия”), „Компас Евростабилност” (с ново наименование „Евростабилност”) и „Компас Плюс” (с ново наименование „Плюс”).
 
 

Решения от заседание на КФН на 27.08.2019 г.

На заседанието си на 27.08.2019 г. КФН реши:
 
1. Не издава окончателна забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от Harisson Management Limited, Република Малта, за закупуване чрез инвестиционен посредник „Елана Трейдинг” АД на 289 454 броя акции от капитала на „Арома Риъл Естейт” АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството.
 
2. Признава придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Даниел Красимиров Тодинов.

3. От разгледаните до 27.08.2019 г. заявления за допускане до изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и/или като инвестиционен консултант, които ще се проведат съответно на 23 и 24 ноември 2019 г., се допускат следните лица:

До изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер, насрочен за 23 ноември 2019 г.:
Димитър  Ганчев Калъпов
Мариела Василева Смилева
Симеон Йорданов Тодоров
 
До изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, насрочен за 24 ноември 2019 г.:
Димитър  Ганчев Калъпов
Диан Христов Димов
Иван Любенов Иванов
Георги Мартинов Мартинов
 
Обстоятелството, че кандидат, подал заявление за допускане до изпит, не е включен в списъка към определена дата не означава, че лицето не е допуснато до изпит, тъй като заявленията и документите се разглеждат според реда на подаването им. Всеки от кандидатите ще бъде уведомен лично на предоставения от него електронен адрес за допускането му до изпит.
 
4. Изпраща писмо до „Уеб Медия Груп“ АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с  потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.
 
5. Изпраща писмо до управляващо дружество „Компас Инвест” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ, Правилата за оценка и управление на риска и Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на управляваните от него договорни фондове „Компас Прогрес” (с ново наименование „Прогрес”), „Компас Стратегия” (с ново наименование „Стратегия”), „Компас Евростабилност” (с ново наименование „Евростабилност”) и „Компас Плюс” (с ново наименование „Плюс”).

Решението за откриване на производство по ликвидация на „Olympic Insurance Co. Ltd“ е публикувано в официалния вестник на Република Кипър


Днес, 23 август 2019 г., в официалния вестник на Република Кипър вече е публикувано решението на Районния съд на Никозия, с което се открива производството по ликвидация на застрахователна компания „Олимпик“.
 
Дружеството е лицензирано по законите на Република Кипър да извършва застрахователна дейност, като за надзора на дейността му отговорна институция е Надзорният орган върху застраховането на Република Кипър. По силата на правото на Европейския съюз, дружеството извършваше застрахователна дейност посредством „свободата на установяване“ на територията на Република България чрез своя клон „Застрахователна компания Олимпик – клон България” КЧТ. Като неразделна част от фирмата този клон също така подлежи  на надзор от надзорния орган на държавата, в която е седалището на фирмата, тоест в конкретния случай – в Кипър.
 
Като процедура производството по ликвидация на застрахователна компания „Олимпик“ се урежда изцяло съгласно националното право на Република Кипър и е в изключителните правомощия на назначените ликвидатори от кипърския съд. Надзорните органи на другите държави-членки в Европейския Съюз, каквато е и България, нямат правомощия или друга правна възможност за пряка намеса в производството по ликвидацията на кипърския застраховател.
 
Комисията за финансов надзор се ангажира да поддържа активна комуникация с Кипърския надзор, за да може да съдейства за разрешаване на възникващите въпроси, относно защитата на засегнатите лица в България. Това включва и своевременното публично оповестяване на всяка важна информация, свързана с действията, които надзорният орган върху застраховането на Република Кипър или назначените ликвидатори на „Olympic Insurance Co. Ltd“ предприемат, както и произтичащите от това последствия за българските граждани, кредитори на застрахователното дружество. За тази цел, от името на председателя на Комисията за финансов надзор – г-н Бойко Атанасов, миналата седмица бе изпратено писмо до кипърския надзорен орган, отговорен за застраховането, с копие до Министерство на финансите на Република Кипър и до българския посланик в Република Кипър. В писмото се поставят въпроси, касаещи интереса и правата на българските потребители като: какъв ще бъде срокът, в който съгласно кипърското право лицата,  които имат претенции трябва да ги предявят пред ликвидаторите; как ще бъдат обработвани претенциите по-нататък и в частност как ще бъдат информирани кредиторите дали техните претенции са били приети или оспорени от ликвидаторите; каква правна защита е налице за кредитор в случай че ликвидаторите оспорят претенцията му и др. 
 
Днес, 23.08.2019 г., след официалната публикация на решението за ликвидация, актуална информация за всички заинтересовани страни, както и за самия процес на ликвидацията, ще се публикува на следните адреси:
 
http://www.olympicins.bg/
 
http://mof.gov.cy/en/publications/1-insurance-companies-control-service/2-announcements

 
https://www.fsc.bg/

В рамките на следващата седмица ще бъдат публикувани секции с „Въпроси и отговори“ на гръцки и английски на страницата на Надзорния орган върху застраховането на Република Кипър – http://mof.gov.cy и на български език на сайта на Комисията за финансов на надзор – www.fsc.bg.

Решения от заседание на КФН на 22.08.2019 г.


На заседанието си на 22.08.2019 г. КФН реши:
 
1. Вписва емисия акции, издадена от „БПД Индустриален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ, гр. София, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 2 000 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и е в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 650 000 лева на 2 650 000 лева чрез упражняване на правата на притежателите на варанти, издадени от дружеството.
 
2. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Вианд“ ЕАД за закупуване чрез инвестиционен посредник  „Карол” АД на 1 217 039 броя акции от капитала на „Свинекомплекс Николово“ АД, с. Николово, общ. Русе, от останалите акционери на дружеството.
 
3. Утвърждава „ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ“ ООД и „ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ“ ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г. на ЗАД „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ” АД, както и на годишните справки, доклади и приложения.
 
4. Утвърждава „ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ“ ООД и „ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ“ ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г. на ЗАД „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ЖИВОТ” АД, както и на годишните справки, доклади и приложения.
 
5. Утвърждава „ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ“ ООД и „ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ“ ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г. на ЗАД „ЕНЕРГИЯ” АД, както и на годишните справки, доклади и приложения.
 
6. Уведомява Люксембургската Комисия за надзор на финансовия сектор (CSSF), че управляващото дружество Amundi Luxembourg S.A., Luxembourg, може да започне да предлага на територията на Република България 2 класa ценни книжа на подфонд BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND 11/2024, клас A CAP, ISIN LU2033258190 и подфонд BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND 01/2025, клас A CAP, ISIN LU2033259248 на инвестиционното дружество AMUNDI FUND SOLUTIONS. 
 
7. Уведомява компетентните органи на Република Малта относно намерението на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС” АД да извършва дейност по клас 17 – „Правни разноски“ от Приложение № 1 от КЗ на територията на Република Малта при условията на свобода на предоставяне на услуги.
8.Уведомява компетентните органи на Република Гърция относно намерението на „Застрахователно дружество ЕИГ Ре” ЕАД да извършва застрахователна дейност на територията на Република Гърция при условията на свобода на предоставяне на услуги.
 
9. Изпраща писмо до управляващо дружество „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на разрешение за организиране и управление на национален договорен фонд от отворен тип „Expat Bulgaria Short SOFIX“ („Експат България Шорт Софикс“). 
 
10. Изпраща писмо до инвестиционния посредник „Делтасток“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на Мартин Петков Търпанов за член на управителния съвет на дружеството.
 
11. Изпраща писмо до национално инвестиционно дружество „Индустриален фонд” АД от затворен тип с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на Николай Георгиев Маринов за член на съвета на директорите на дружеството.
 

Решения от заседание на КФН на 22.08.2019 г.


На заседанието си на 22.08.2019 г. КФН реши:
 
1. Вписва емисия акции, издадена от „БПД Индустриален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ, гр. София, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 2 000 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и е в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 650 000 лева на 2 650 000 лева чрез упражняване на правата на притежателите на варанти, издадени от дружеството.
 
2. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Вианд“ ЕАД за закупуване чрез инвестиционен посредник  „Карол” АД на 1 217 039 броя акции от капитала на „Свинекомплекс Николово“ АД, с. Николово, общ. Русе, от останалите акционери на дружеството.
 
3. Утвърждава „ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ“ ООД и „ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ“ ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г. на ЗАД „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ” АД, както и на годишните справки, доклади и приложения.
 
4. Утвърждава „ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ“ ООД и „ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ“ ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г. на ЗАД „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ЖИВОТ” АД, както и на годишните справки, доклади и приложения.
 
5. Утвърждава „ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ“ ООД и „ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ“ ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г. на ЗАД „ЕНЕРГИЯ” АД, както и на годишните справки, доклади и приложения.
 
6. Уведомява Люксембургската Комисия за надзор на финансовия сектор (CSSF), че управляващото дружество Amundi Luxembourg S.A., Luxembourg, може да започне да предлага на територията на Република България 2 класa ценни книжа на подфонд BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND 11/2024, клас A CAP, ISIN LU2033258190 и подфонд BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND 01/2025, клас A CAP, ISIN LU2033259248 на инвестиционното дружество AMUNDI FUND SOLUTIONS. 
 
7. Уведомява компетентните органи на Република Малта относно намерението на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС” АД да извършва дейност по клас 17 – „Правни разноски“ от Приложение № 1 от КЗ на територията на Република Малта при условията на свобода на предоставяне на услуги.
8.Уведомява компетентните органи на Република Гърция относно намерението на „Застрахователно дружество ЕИГ Ре” ЕАД да извършва застрахователна дейност на територията на Република Гърция при условията на свобода на предоставяне на услуги.
 
9. Изпраща писмо до управляващо дружество „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на разрешение за организиране и управление на национален договорен фонд от отворен тип „Expat Bulgaria Short SOFIX“ („Експат България Шорт Софикс“). 
 
10. Изпраща писмо до инвестиционния посредник „Делтасток“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на Мартин Търпанов за член на управителния съвет на дружеството.
 
11. Изпраща писмо до национално инвестиционно дружество „Индустриален фонд” АД от затворен тип с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на Николай Маринов за член на съвета на директорите на дружеството.
 

Резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото полугодие на 2019 г.


    Управление "Осигурителен надзор" на КФН обяви резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото полугодие на 2019 г. Информацията е получена на база на отчетите и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор. Публикувани са и данните за разпределението на осигурените лица по пол и възраст към 30.06.2019 г.
    Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към 30.06.2019 г. е 4 712 456 души, като нараства спрямо 30.06.2018 г. с 1,61 на сто.
    В системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 30.06.2019 г. са акумулирани нетни активи на стойност 14 709 775 хил.лв. В сравнение с края на първото полугодие на 2018 г. нетните активи на пенсионните фондове регистрират ръст от 12,23 на сто.
    Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества за първото полугодие на 2019 г. възлизат на 100 263 хил.лв. и се увеличават с 8,12 на сто в сравнение с отчетените приходи за първото полугодие на 2018 г. Нетният финансов резултат на дружествата към 30.06.2019 г. е в размер на 33 212 хил.лв.
    Подробна информация за резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото полугодие на 2019 г. и за осигурените лица и натрупаните средства към 30.06.2019 г. по пол и възраст може да намерите в раздел: Поднадзорни лица / Статистика / Осигурителен пазар / Статистика и анализи.
 

Данни за дейността на застрахователните брокери към 30.06.2019 г.

    
    Премийният приход, реализиран чрез застрахователните брокери през първото полугодие на 2019 г., възлиза на 852 551 хил. лв. (745 590 хил. лв. една година по-рано), с което се отчита увеличение от 14 %, от които 775 036 хил. лв. (при отчетени 663 762 хил. лв. дванадесет месеца по-рано) в полза на застрахователи със седалище в Р. България и премиен приход от 77 489 хил. лв. (81 827 хил. лв. една година преди това) в полза на застрахователи, ситуирани в други държави.
      Приходите от комисионни на застрахователните брокери към 30.06.2019 г. възлизат на 138 768 хил. лв. ( 122 505 хил. лв. към 30.06.2018 г. или една година по-рано), нараствайки с 13 % на годишна база.
От всички начислени комисиони, 95% представляват приходите от записани комисиони по застраховки в общото застраховане и 5% – съответно в животозастраховането.
      В структурата на реализирания чрез застрахователни брокери премиен приход по общо застраховане към 30.06.2019 г., най-голям дял заемат автомобилните застраховки – „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (56,0%-ен дял от записаните премии по общо застраховане) и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства” (29.0%-ен дял от записаните премии по общо застраховане), следвани от „Пожар и природни бедствия” (7.0%-ен дял от записаните премии по общо застраховане) и „Заболяване” (2,0%-ен дял от записаните премии по общо застраховане).
      При животозастраховането, реализираният чрез застрахователните брокери премиен приход към 30.06.2019 г., е записан основно по застраховка „Живот” и рента (43,0%-ен дял от записаните премии по животозастраховане), следвана от застраховките „Застраховка "Заболяване"” (32,0%-ен дял от записаните премии по животозастраховане) и „Застраховка "Злополука"” (10%-ен дял от записаните премии по животозастраховане).
Актуализираните индивидуални данни от справките на застрахователните брокери, извършващи дейност през отчетния период и регистрирани в Република България към 30.06.2019 г., се обобщават и публикуват на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”, „Застрахователни брокери”.