КФН публикува FinTech въпросник с цел наблюдение на използването на финансовите иновации

КФН продължава процеса на наблюдение на използването на финансови иновации. В тази връзка е разработен въпросник, насочен към поднадзорните на КФН лица, публикуван в рубриката „Финансови иновации“.
Целта на проучването е да бъде изяснен интересът на поднадзорните лица към използването на финансови иновации, произтичащите от това рискове, влиянието върху бизнес моделите на поднадзорните лица, както и изясняването на определени аспекти, касаещи защита на интересите на потребителите.

Впоследствие, с цел постигане пълнота на анализа на FinTech сектора, ще бъде публикуван и консултативен документ, насочен към FinTech дружествата, предлагащи или планиращи да предоставят на поднадзорни на Комисията лица финансово иновативни продукти или услуги.

Поднадзорните лица се приканват да изпратят своите отговори на въпросника, подписани с квалифициран електронен подпис, на електронна поща fintech@fsc.bg в срок до 15-ти октомври 2019 г.

Решението за откриване на производство по ликвидация на „Olympic Insurance Co. Ltd“ е публикувано в официалния вестник на Република Кипър

Днес, 23 август 2019 г., в официалния вестник на Република Кипър вече е публикувано решението на Районния съд на Никозия, с което се открива производството по ликвидация на застрахователна компания „Олимпик“.
 
Дружеството е лицензирано по законите на Република Кипър да извършва застрахователна дейност, като за надзора на дейността му отговорна институция е Надзорният орган върху застраховането на Република Кипър. По силата на правото на Европейския съюз, дружеството извършваше застрахователна дейност посредством „свободата на установяване“ на територията на Република България чрез своя клон „Застрахователна компания Олимпик – клон България” КЧТ. Като неразделна част от фирмата този клон също така подлежи  на надзор от надзорния орган на държавата, в която е седалището на фирмата, тоест в конкретния случай – в Кипър.
 
Като процедура производството по ликвидация на застрахователна компания „Олимпик“ се урежда изцяло съгласно националното право на Република Кипър и е в изключителните правомощия на назначените ликвидатори от кипърския съд. Надзорните органи на другите държави-членки в Европейския Съюз, каквато е и България, нямат правомощия или друга правна възможност за пряка намеса в производството по ликвидацията на кипърския застраховател.
 
Комисията за финансов надзор се ангажира да поддържа активна комуникация с Кипърския надзор, за да може да съдейства за разрешаване на възникващите въпроси, относно защитата на засегнатите лица в България. Това включва и своевременното публично оповестяване на всяка важна информация, свързана с действията, които надзорният орган върху застраховането на Република Кипър или назначените ликвидатори на „Olympic Insurance Co. Ltd“ предприемат, както и произтичащите от това последствия за българските граждани, кредитори на застрахователното дружество. За тази цел, от името на председателя на Комисията за финансов надзор – г-н Бойко Атанасов, миналата седмица бе изпратено писмо до кипърския надзорен орган, отговорен за застраховането, с копие до Министерство на финансите на Република Кипър и до българския посланик в Република Кипър. В писмото се поставят въпроси, касаещи интереса и правата на българските потребители като: какъв ще бъде срокът, в който съгласно кипърското право лицата,  които имат претенции трябва да ги предявят пред ликвидаторите; как ще бъдат обработвани претенциите по-нататък и в частност как ще бъдат информирани кредиторите дали техните претенции са били приети или оспорени от ликвидаторите; каква правна защита е налице за кредитор в случай че ликвидаторите оспорят претенцията му и др. 
 
Днес, 23.08.2019 г., след официалната публикация на решението за ликвидация, актуална информация за всички заинтересовани страни, както и за самия процес на ликвидацията, ще се публикува на следните адреси:
 
http://www.olympicins.bg/
 
http://mof.gov.cy/en/publications/1-insurance-companies-control-service/2-announcements

 
https://www.fsc.bg/
В рамките на следващата седмица ще бъдат публикувани секции с „Въпроси и отговори“ на гръцки и английски на страницата на Надзорния орган върху застраховането на Република Кипър – http://mof.gov.cy и на български език на сайта на Комисията за финансов на надзор – www.fsc.bg.

Резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото полугодие на 2019 г.


    Управление "Осигурителен надзор" на КФН обяви резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото полугодие на 2019 г. Информацията е получена на база на отчетите и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор. Публикувани са и данните за разпределението на осигурените лица по пол и възраст към 30.06.2019 г.
    Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към 30.06.2019 г. е 4 712 456 души, като нараства спрямо 30.06.2018 г. с 1,61 на сто.
    В системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 30.06.2019 г. са акумулирани нетни активи на стойност 14 709 775 хил.лв. В сравнение с края на първото полугодие на 2018 г. нетните активи на пенсионните фондове регистрират ръст от 12,23 на сто.
    Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества за първото полугодие на 2019 г. възлизат на 100 263 хил.лв. и се увеличават с 8,12 на сто в сравнение с отчетените приходи за първото полугодие на 2018 г. Нетният финансов резултат на дружествата към 30.06.2019 г. е в размер на 33 212 хил.лв.
    Подробна информация за резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото полугодие на 2019 г. и за осигурените лица и натрупаните средства към 30.06.2019 г. по пол и възраст може да намерите в раздел: Поднадзорни лица / Статистика / Осигурителен пазар / Статистика и анализи.
 

Данни за дейността на застрахователните брокери към 30.06.2019 г.

    
    Премийният приход, реализиран чрез застрахователните брокери през първото полугодие на 2019 г., възлиза на 851 381 хил. лв. (745 590 хил. лв. една година по-рано), с което се отчита увеличение от 14 %, от които 773 892 хил. лв. (при отчетени 663 762 хил. лв. дванадесет месеца по-рано) в полза на застрахователи със седалище в Р. България и премиен приход от 77 489 хил. лв. (81 827 хил. лв. една година преди това) в полза на застрахователи, ситуирани в други държави.
      Приходите от комисионни на застрахователните брокери към 30.06.2019 г. възлизат на 138 551 хил. лв. ( 122 505 хил. лв. към 30.06.2018 г. или една година по-рано), нараствайки с 13 % на годишна база.
От всички начислени комисиони, 95% представляват приходите от записани комисиони по застраховки в общото застраховане и 5% – съответно в животозастраховането.
      В структурата на реализирания чрез застрахователни брокери премиен приход по общо застраховане към 30.06.2019 г., най-голям дял заемат автомобилните застраховки – „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (56,0%-ен дял от записаните премии по общо застраховане) и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства” (29.0%-ен дял от записаните премии по общо застраховане), следвани от „Пожар и природни бедствия” (7.0%-ен дял от записаните премии по общо застраховане) и „Заболяване” (2,0%-ен дял от записаните премии по общо застраховане).
      При животозастраховането, реализираният чрез застрахователните брокери премиен приход към 30.06.2019 г., е записан основно по застраховка „Живот” и рента (43,0%-ен дял от записаните премии по животозастраховане), следвана от застраховките „Застраховка "Заболяване"” (32,0%-ен дял от записаните премии по животозастраховане) и „Застраховка "Злополука"” (10%-ен дял от записаните премии по животозастраховане).
Актуализираните индивидуални данни от справките на застрахователните брокери, извършващи дейност през отчетния период и регистрирани в Република България към 30.06.2019 г., се обобщават и публикуват на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”, „Застрахователни брокери”.
 

Промени в XML схемата на подаваните сделки съгласно чл. 26 от MiFIR

    Считано от 23.09.2019 г. предстои промяна във формата на подаваните сделки в изпълнение на разпоредбата на чл. 26 от Регламент (ЕС) № 600/2014.
    Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) планира въвеждане на нова XML схема, версия 1.1.0, използвана за докладване на сделки в изпълнение на разпоредбата на чл. 26 от Регламент (ЕС) № 600/2014. Техническата спецификация във връзка с предстоящата промяна може да бъдат намерена  на следния линк: https://www.esma.europa.eu/policy-rules/mifid-ii-and-mifir/mifir-reporting-instructions. След въвеждането на новата XML схема (v 1.1.0), всички подавани сделки по стария формат (v 1.0.0) ще бъдат отхвърляни.
    Във връзка с предстоящите промени КФН е подготвила тестова среда по чл. 26 от Регламент (ЕС) № 600/2014, която валидира подадените в нея сделки съгласно новата XML схема. Тестовата среда може да бъде отворена на https://www.fsc.bg/bg/e-portali/chl-26-mifir/chl-26-mifir-testova-sreda/, както и чрез линка в раздел е-Портали на сайта на КФН.
    Във връзка с гореизложеното, всички инвестиционни посредници и банки, които притежават лиценз за извършване на инвестиционни услуги и дейности, и ще докладват на Комисията за финансов надзор (КФН) сключените от тях сделки посредством сключен договор, респективно с посредничеството на одобрен механизъм за докладване (ОМД), е необходимо да информират съответните ОМД, които подават отчети за сделки в изпълнение на разпоредбата на чл. 26 от Регламент (ЕС) №600/2014 от тяхно име, за промените и възможността за тестване на новата XML схема в тества среда.  
 

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България, са актуализирани

    За периода 01.07.2019 г. – 31.07.2019 г. в Комисията за финансов надзор (КФН) са получени уведомление от три надзорни институции на държави членки на ЕС за намерението на застрахователни дружества от държави членки да извършват застрахователна дейност на територията на България, както и за 1 застраховател, който преустановява извършването на дейност. Към 31 юли 2019 г. застрахователите от държави членки, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на Република България, са 645.
    През месец юли 2019 г. в КФН са получени уведомления от компетентни органи на държави членки на ЕС за намерението на 7 нови застрахователни посредници от държави членки да извършват дейност в България, както и за 3 застрахователен посредници, които са преустановили извършването на дейност. В края на периода застрахователните посредници от държави членки, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България, са 2559.
    През месец юли КФН не е изпращала уведомления до компетентни органи на държави членки на ЕС за намерението на застрахователни дружества със седалище в Република България да извършват дейност на тяхна територия. Общият брой на застрахователните дружества със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС, се запазва на 15.  
    През месец юли КФН не е изпращала уведомления до компетентни органи на държави членки на ЕС за намерението на застрахователни посредници със седалище в Република България да извършват дейност на тяхна територия. Към края на периода общият брой на действащите застрахователни посредници със седалище в Република България, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС, се запазва на 43.        
    Актуализираните списъци с уведомленията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.
 

Информация относно годишна техническа профилактика на информационен портал „е-Register” и портал “Новини от е-Регистър“

    Планираната годишна техническа профилактика на информационните системи, действащи в Комисия за финансов надзор приключи. Информационният портал „e-Register” за  разкриване на информация от публични дружества, емитенти на ценни книжа, АДСИЦ и управляващи дружества, както и публичният регистър „Новини от е-Регистър“, вече са достъпни за подаване на данни и справочна информация.

    Извиняваме се за причиненото неудобство.

Комисията за финансов надзор започва приоритетно интензивна работа по изработването на проект на Наредба за утвърждаване на Методика за определяне размера на обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди

На 07 декември 2018 г., след обнародване в Държавен вестник, бяха приети промени в Кодекса за застраховането (КЗ), касаещи лимитите за изплащане на обезщетения за неимуществени вреди при настъпване на смърт на пътя, с което бе разширен кръгът на лицата, които могат да търсят обезщетения – от близки до далечни роднини. В изпълнение на изискванията на §101 от ПЗР ЗИД на Кодекса за застраховането, на 07 декември 2019 г., или точно една година по-късно, по закон, трябва да бъде приета официално Наредба, с която се утвърждава новата Методика.
За подготовка на Наредбата има два етапа: първият етап със срок от 6 месеца, в който отговорна институция е Гаранционният фонд (ГФ), който има ангажимент да подготви проект на Методиката по чл. 493а, ал. 2 от КЗ до 7 юни 2019 г. За подготовка на Методиката проектът е възложен от ГФ на външен консултант. Вторият етап, също с предвиден срок от 6 месеца, в който отговорни институции са Комисията за финансов надзор (КФН), Министърът на здравеопазването (МЗ) и Министърът на труда и социалната политика (МТСП), които имат ангажимент да подготвят и приемат Наредбата, с която се утвърждава Методиката.
Днес, 09-ти август, Комисията за финансов надзор получи от Гаранционния фонд официалния проект на Методиката за определяне размера на обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди вследствие на телесно увреждане на пострадало лице и за определяне размера на обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди на увредено лице вследствие смъртта на пострадало лице.
С оглед на факта, че от днес – 9-ти август, Комисията за финансов надзор, заедно с  М3 и МТСП, имат 4 месеца от предварително предвидените по закон 6 месеца за приемането на Наредба, с която се утвърждава Методиката, КФН започва приоритетно интензивна работа по изготвянето ѝ. Крайният срок по закон, в който Наредбата трябва да е готова е 7 декември 2019 г. като в него се включва и времето за така важното обществено обсъждане, което отново КФН и двете министерства имат отговорност да проведат.
Още днес, 9 август 2019 г., председателят на КФН – г-н Бойко Атанасов, изпрати писмо до МЗ и МТСП за съставяне на работна група по приемането на Наредба, с която се утвърждава Методиката. Групата ще бъде начело с г-жа Илиана Христова, зам. председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“.
Г-н Бойко Атанасов се ангажира, че „Именно в ситуация на скъсени срокове за работата на експертите ни и поради изключителната важност на темата, ние ще вложим всичките си усилия на първо място, за да спазим ангажимента пред обществото. На второ място, ние сме отговорни пред българските граждани да представим адекватна държавна позиция, когато става въпрос за загуба на човешки живот при инцидент на пътя. На трето място, именно регулаторът е отговорен да следи за финансовата стабилност в сектора на застраховането. Задачата ни е трудна, защото Наредбата, с която се утвърждава Методика за определяне размера на обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди вследствие на телесно увреждане на пострадало лице и за определяне размера на обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди на увредено лице вследствие смъртта на пострадало лице, трябва да осигури както даването на финансова подкрепа на близките на загиналите, така и финансова стабилност на сектора.“

Планирана годишна техническа профилактика на информационен портал „е-Register” и портал “Новини от е-Регистър“

Поради планирана годишна техническа профилактика на информационните системи, действащи в Комисия за финансов надзор, Ви уведомяваме, че за периода от 09.00 часа до 18.00 часа на дата 09.08.2019 г. /петък/,  информационен портал „e-Register” за  разкриване на информация от Публични дружества, емитенти на ценни книжа, АДСИЦ и Управляващи дружества, както и публичен регистър „Новини от е-Регистър“, няма да бъдат достъпни за подаване на данни и справочна информация.

Предварително се извиняваме за причиненото неудобство!

Коментар на Г-жа Илиана Христова – заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“ за в-к „24 часа

    Г-жа Илиана Христова – заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“
Илиана Христова

    „Комисията за финансов надзор и управление “Застрахователен надзор” имат за приоритет на първо място да осъществяват регулаторна и надзорна политика, включваща прилагане на всички възможни мерки и инструменти, чрез които да се създаде предвидима регулаторна и надзорна среда в областта на застраховането.
    На второ място, наш приоритет е откритата комуникация и активния диалог с всички заинтересовани страни, имащи отношение към въпросите, свързани със застраховането. Една от тези страни за нас е и Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA). Срещата с тях беше в контекста на дискусия за начините ни на партниране, реакция в случай на проблемна ситуация и възможни области, за които можем да разчитаме на подкрепа от тяхна страна. Нямаше нищо изненадващо в тази среща, тъй като ние я очаквахме вече четири месеца, още от встъпването ми в длъжност.
    Категорично искам да заявя, че имаме прозрачна и директна комуникация с европейския надзорен орган. Както те казаха, вярвам че ще бъдат безкомпромисни към нарушаващите правилата поднадзорни лица. И това е ясна подкрепа и към работата на КФН. Ние от наша страна, също носим отговорност да бъдем контролиращата и ако се наложи санкциониращата страна спрямо установени нередности при поднадзорните ни лица.
    По отношение на създалата се ситуация между в-к „Капитал“ и застрахователна компания „Лев Инс“, искам ясно да кажа, че казусът за публикациите на едната страна и възможните последствия за имиджа на другата, касае изцяло тези две страни и КФН не е част от тази полемика.
    По отношение на актуалната ситуация на застрахователна компания „Лев Инс“, както вече отговорих и на други ваши колеги, ще ви кажа, същото, което бих казала за всяко поднадзорно лице, а именно, че цялата налична информация е конфиденциална.“
    Целият материал можете да видите тук.