Допълнителна информация относно срока за предявяване на вземане към ЗК „Олимпик“ АД, Република Кипър

    На 26.09.2019 г. в сградата на Комисията за финансов надзор (КФН) бе проведена среща между КФН и ликвидаторите на застрахователна компания ЗК „Олимпик“ АД, Република Кипър. Целта на срещата бе получаването на допълнителна информация от ликвидаторите относно хода на производството по ликвидацията на кипърското застрахователно дружество.
    На срещата бе обсъдена необходимостта от предоставяне на информация и разяснения с оглед гарантиране на правата на българските кредитори със застрахователни вземания спрямо ЗК „Олимпик“. В тази връзка ликвидаторите увериха представителите на КФН, че според кипърското законодателство първоначалният срок от 35 дни, изтекъл на 26.09.2019 г., за предявяване на вземане към застрахователното дружество може да бъде удължен от ликвидаторите след представяне на обосновано искане от кредитора.
    В резултат на срещата ликвидаторите на ЗК „Олимпик“ поеха ангажимент да информират публично всички заинтересовани лица за възможността да предявят вземанията си и след първоначалния срок, обявен от ликвидаторите.
    Ликвидаторите са публикували информацията на интернет страницата на дружеството: https://www.olympicins.bg/index.html?lang=en. В публикуваната информация се посочва, че всички кредитори на ЗК „Олимпик“ все още могат да предявяват своите вземания, дори след изтичане на първоначалния срок, при условие, че обосноват забавянето.
 

Допълнителна информация за засегнатите лица в България относно процеса по ликвидация и предявяване на претенции към „Olympic Insurance Co. Ltd“

На 30 август 2019 г. и повторно на 17 септември 2019 г. председателят на КФН, г-н Бойко Атанасов изпрати писмо до назначените ликвидатори на „Olympic Insurance Co. Ltd“ и Кипърския надзорен орган върху застраховането, с копие до Министерство на финансите на Република Кипър,  с искане за предоставяне на допълнителна информация по процеса на ликвидация, както и за всички други подробности, които могат да са от полза и значение за засегнатите лица по този казус в България. На 23 септември 2019 г. КФН  получи отговор от Кипърския надзорен орган върху застраховането, а вчера следобед в Комисията бе получен отговор и от ликвидаторите на „Olympic Insurance Co. Ltd“.
Кипърският надзорен орган подчертава, че съгласно разпоредбите на Закона за застрахователния и презастрахователния бизнес и другите, свързани с това въпроси, Кипърският надзорен орган върху застраховането, след започване на производството по ликвидация,  няма правомощия и не осъществява надзор върху ликвидаторите, тъй като компетентният орган по прекратяването е Официалният синдик на Републиката по Закона за дружествата. Съгласно разпоредбите на Директива 2009/138/ЕО относно платежоспособността II и разпоредбите от Закона, ликвидаторите по подходящ начин ще информират регулярно кредиторите за напредъка на процеса по ликвидацията. Кипърският надзорен орган върху застраховането, съгласно Закона, ще предоставя информация за развитието на процедурата по ликвидация и на други надзорни органи на държавите-членки, при поискване.
Следователно всяка информация, насочена към широката общественост ще бъде разпространявана официално от двамата ликвидатори в пресата или на уебсайта на посоченото дружество, в случая www.olympicins.bg
Ликвидаторите на „Olympic Insurance Co. Ltd“, Република Кипър, в своето писмо от 24 септември 2019 г. предоставят следните отговори по поставените въпроси:
 
1. Кредиторите задължени ли са да представят застрахователните си претенции под формата на удостоверение, заверено само от нотариус или секретар на Съда на Република Кипър? Ще бъдат ли приети от ликвидаторите в рамките на производството по ликвидация нотариални заверки, направени от български нотариус?
 
Да. Нотариално удостоверяване от нотариус в България е допустимо.
 
2. Какъв е предметът на нотариалната заверка, изисквана в производството по ликвидация – подпис на кредитора, дата на декларацията и други? В случай на предявяване на вземанията и приложените документи от упълномощено от кредитора лице, има ли други доказателства, които трябва да бъдат представени пред нотариуса за проверка на упълномощаването и в каква форма трябва да бъде то – писмено пълномощно, подписано само от кредитора, или нотариално заверено пълномощно, друго?
 
В нотариалната заверка се посочва, че декларацията под клетва е била направена пред него на дата X.
 
За упълномощаване на представител, който да подпише Формуляр за предявяване на вземане (https://olympicins.bg/formBG.pdf)  от името на кредитора, се изисква писмено пълномощно, подписано от кредитора, проверено и заверено от нотариус.
 
3. (a) Има ли облекчена процедура за третиране на застрахователните вземания, които са регистрирани преди датата на откриване на производството по ликвидация?
 
Не няма.
За да бъдат разгледани от ликвидатора, законът изисква всички вземания да бъдат доказани чрез попълване на съответния формуляр, който да е подписан пред:
• съдебен секретар, ако е в Кипър;
• нотариус или длъжностно лице, което приема под клетва в Посолството, ако е в чужбина.
 
Едно от задълженията, които законът възлага на ликвидатора, е че трябва да приеме дълговете на Дружеството за участие в ликвидацията. По преценка на ликвидаторите, в зависимост от тяхната убеденост, се приема даден дълг и в какъв размер. Ликвидаторите не са обвързани от предходно решение на Дружеството, въпреки че такова решение ще бъде част от доказателствата, които ще бъдат взети предвид.
 
При попълването на формуляра относно съществуващо вземане не е необходимо да се подават отново документите, които вече са притежание на дружеството, достатъчно е да се даде справка за тях.
 
(б) Има ли възможност известните кредитори, чиито застрахователни вземания вече са обработени от застрахователя, да не представят отново своите вземания в ликвидационното производство?
 
Не. Вижте предишния въпрос 3 (а).
 
4. Какви ще бъдат правните последици в случай, че известните кредитори не потвърдят отново своите застрахователни вземания пред ликвидаторите в срока, определен в рамките на производството по ликвидация?
 
Ако те ИЗОБЩО не депозират Формуляр за предявяване на вземане (https://olympicins.bg/formBG.pdf) през целия период, в който ликвидацията е открита, известните кредитори няма да участват в разпределението, извършено от ликвидатора.
 
Преди да предприеме разпределение, ликвидаторът ще иска инструкции от съда относно най-добрия начин за уведомяване на всеки, който не е предявил вземане, за да го направи до определена дата или ще бъде изключен от това разпределение. Уведомяването може да включва съобщение в печатно издание и/или писма до известните кредитори, че не са предявили своите вземания.
 
5. (a) Има ли възможност известните кредитори да не чакат отделните известия от ликвидаторите, а да предявят застрахователните си вземания преди получаването на индивидуалната покана?
 
Да, кредиторите не трябва да чакат индивидуални покани, преди да предявят вземанията си.
 
(б) Какви са правните последици от отделните покани, ако тези покани са получени от кредиторите след изтичане на крайния срок за предявяване на застрахователните вземания в рамките на производството по ликвидация?
 
Ако отделните покани не бъдат получени от кредитора в рамките на 35-дневния срок за предявяване на вземания, тогава това ще бъде основание кредиторът да поиска и по всяка вероятност да получи удължаване на 35-дневния срок.
 
6. Как кредиторите, които все още не са предявили застрахователните си вземания пред предприятието, трябва да го направят в рамките на производството по ликвидация?
 
а. Чрез подаване на Формуляр за предявяване на вземане (https://olympicins.bg/formBG.pdf) заедно с цялата необходима съпътстваща документация;
б. Те също трябва да се свържат с компанията на съответния имейл за допълнителни инструкции относно вида на необходимата съпътстваща документация.
 
7. (a). Как кредиторите ще узнаят, че те се приемат за „известни кредитори“ или съответно за „неизвестни кредитори“ в производството по ликвидация?
 
Известен кредитор е всеки, за когото ликвидаторите имат информация, че е кредитор на дружеството. Ликвидаторите няма да общуват с известни кредитори. Заинтересованите страни могат да се свържат с дружеството на имейл адрес с всякакви запитвания по темата, които биха могли да имат.
 
(б) Ликвидаторите ще приготвят ли публично достъпен списък на известните кредитори или ликвидаторът лично ще информира кредиторите, че те се считат за „известни кредитори“ с индивидуалните покани, изпратени до тях?
 
Няма да бъде подготвен публично достъпен списък.
 
(в) Как лицата с право на вземане ще бъдат информирани за размера на претенцията, който да впишат във Формуляр за предявяване на вземане ?
 
Това зависи от кредиторите, предявяващи вземанията си, но ако желаят допълнителна информация от дружеството (например размера на възстановимата премия, която им се дължи), те могат да направят запитването си по имейл.
 
8. Как ще бъдат уведомени кредиторите за получаването на техните формуляри за предявяване на вземане?
 
Тези, които предявят формуляра на ръка, обикновено получават обратно подпечатано копие.
Тези, които го изпращат по пощата, ще получават известие за получаване по електронна поща, при условие че при попълване на формуляра посочат своя имейл адрес.
 
9. Как ще се третират в хода на процедурата по ликвидация застрахователните претенции, които са предмет на оспорване пред българските съдилища към датата на откриване на производството по ликвидация? Как ще бъдат решени правните спорове между кредиторите и застрахователя, ако българските съдилища не постановят окончателните си решения по тези дела, докато производството по ликвидация все още е открито?
 
Ликвидацията няма да бъде приключена, докато не бъдат разрешени всички висящи дела, било чрез споразумение между страните или с окончателно съдебно решение.
 
10. Необходимо е допълнително разяснение относно застрахователните вземания, които подлежат на изключване или редуциране по размер по заявление от ликвидаторите или кредитора.
 
Ако по мнение на ликвидатора е предявено вземане срещу дружеството в ликвидацията в размер, който според Ликвидатора е прекомерен, ликвидаторът или, ако не той, всеки кредитор може да отправи искане към съда по ликвидацията да изключи вземането или да намали неговия размер.
 
11. Кога ликвидаторите ще подготвят и публикуват първоначалния си отчет за състоянието на застрахователното предприятие? Очаква ли се ликвидаторите да изготвят такъв отчет в два варианта – един от тях да бъде публично достояние, а друг по-подробен вариант, предназначен за използване от компетентния съд и надзорния орган в областта на застраховането? Каква информация и анализ трябва да бъдат предоставени от ликвидаторите в този доклад?
 
Очаква се първоначалният доклад да бъде изготвен през първата половина на октомври. Законът не регламентира точното съдържание на доклада. Законът изисква единствено Ликвидаторът да представи доклада си на наблюдаващия орган, който в този случай е Надзорният орган върху застраховането на Република Кипър.
 
Комисията за финансов надзор ще публикува информацията за засегнатите лица в България от ликвидацията на застрахователно дружество „Olympic Insurance Co. Ltd“, Република Кипър, на следния адрес:
https://www.fsc.bg/bg/za-potrebitelya/upatvane-za-kreditori-za-podavane-na-pretentsii-spryamo-olimpik/
 
 
 

КФН публикува списък с интернет страници на лица, които нямат право да предоставят инвестиционни услуги на територията на Република България

 
Лицата са длъжни да преустановят предлагането на инвестиционни услуги и дейности в 3-дневен срок от публикуването на списъка


Със свое решение от 17.09.2019 г. Комисията за финансов надзор оповести интернет страници, чрез които се предоставят инвестиционни услуги от лица, които нямат това право. Взетото решение е на основание разпоредби от Закона за Комисията за финансов надзор и Закона за пазарите на финансови инструменти. В Решение №1045 -ИП е публикуван списък с интернет страниците,  чрез които не следва да се предоставят инвестиционни услуги.
 
Публикуването на решението се счита за уведомление относно задължението на лицата да преустановят предлагането на инвестиционни услуги и дейности чрез оповестените интернет-страници в 3-дневен срок, считано от датата на публикуване на решението със списъка.
 

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България, са актуализирани


    За периода 01.08.2019 г. – 31.08.2019 г. в Комисията за финансов надзор (КФН) е получено уведомление от надзорната институция на Федерална Република Германия за намерението на едно застрахователно дружество да извършва застрахователна дейност на територията на България. Същевременно е получено едно уведомление от компетентния надзорен орган на Обединеното кралство, с което един застраховател преустановява извършването на дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на Република България. Към 31 август 2019 г. застрахователите от държави членки, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на Република България се запазва на 645.
    През месец август 2019 г. в КФН са получени уведомления от компетентни органи на държави членки на ЕС за намерението на 11 (единадесет) нови застрахователни посредници от държави членки да извършват дейност в България, както и за 5 (пет) застрахователни посредници, които са преустановили извършването на дейност. В края на периода застрахователните посредници от държави членки, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България, са 2563.
    През месец август КФН е изпратила 3 (три) уведомления до компетентни органи на държави членки на ЕС за намерението на застрахователни дружества със седалище в Република България да извършват дейност на тяхна територия. Общият брой на застрахователните дружества със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС, нараства на 17.  
    През месец август КФН е изпратила уведомление до компетентните органи на държавите членки на ЕС за намерението на 1 (един) застрахователен посредник със седалище в Република България да извършва дейност на тяхна територия. Към края на периода общият брой на действащите застрахователни посредници със седалище в Република България, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС при условията на свободата на предоставяне на услуги или правото на установяване, нараства на 44.        
    Актуализираните списъци с уведомленията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.
 

Комисията за финансов надзор, фондация „А. Буров“ и Министерство на образованието и науката проведоха образователна програма за ученици от 9 до 13 септември 2019 г.

От 9-ти до 13-ти септември 2019 г. се проведе образователната програма „Небанковият финансов сектор в България” организирана от Комисията за финансов надзор (КФН) в партньорство с Министерството на образованието и науката (МОН) и  фондация „Атанас Буров”. В XVII-то издание на програмата участваха двайсет ученици от XI-ти клас и петима учители от средните професионални училища с икономически и финансов профил.

Програмата „Небанковият финансов сектор в България” е уникална за страната ни и е една от най-дългосрочните инициативи на Комисията за финансов надзор, стартирала още от самото ѝ създаване. Целта на програмата е в синхрон с една от стратегическите цели на Комисията – защита на потребителите чрез финансово ограмотяване.
Образователната програма по финансова грамотност включваше лекции  за всеки един от небанковите пазари – капиталовия, застрахователния и пенсионноосигурителния, водени от експерти и опитни специалисти от КФН и бизнеса.  Следобедните модули се проведоха под формата на срещи с реалната бизнес среда чрез посещения в пенсионноосигурителни и застрахователни дружества, финансови групи, Българска фондова борса, Централен депозитар и Висшето училище по застраховане и финанси. За първи път в програмата тази година се включи и международна финансова медия, чиито експерти дадоха на младежите ценни съвети как да разпознаят фалшивите новини и откъде да се информират правилно.
 
Програмата беше закрита официално с връчване на удостоверения за участие и принос от председателя на КФН г-н Бойко Атанасов и от председателя на Управителния съвет на фондация „Атанас Буров" г-жа Виолина Маринова.
В рамките на закриването на програмата г-н Бойко Атанасов каза, че „В своята визия за развитие на Комисията за финансов надзор поставяме акцент и усърдно работим в посока за повишаване на финансовата грамотност на обществото. За мен като председател на КФН е изключителна гордост да бъдем съорганизатор на програмата „Небанковият сектор в България“, тъй като имаме възможност да запалим искрата на знанието в учениците, което неминуемо ще формира самосъзнание и отговорност в тях за бъдеще“.
На финала той отправи и посланието си към учениците: „Бих искал да Ви пожелая, когато се налага от тук нататък да вземате финансови решения да се възползвате от наученото, да мислите рационално и да избирате решението, което ще Ви даде възможност да получите удовлетворяващ резултат.“
Учениците споделиха, че поставени в реална среда са научили много за финансите в рамките на тази седмица.

Комисията за финансов надзор, фондация „А. Буров“ и Министерство на образованието и науката проведоха образователна програма за ученици от 9 до 13 септември 2019 г.

От 9-ти до 13-ти септември 2019 г. се проведе образователната програма „Небанковият финансов сектор в България”, организирана от Комисията за финансов надзор (КФН) в партньорство с Министерството на образованието и науката (МОН) и  фондация „Атанас Буров”. В XVII-то издание на програмата участваха двайсет ученици от XI-ти клас и петима учители от средните професионални училища с икономически и финансов профил от градовете Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Кюстендил, Мадан, Петрич, Пловдив, Разград, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора и Хасково.
Програмата „Небанковият финансов сектор в България” е уникална за страната ни и е една от най-дългосрочните инициативи на Комисията за финансов надзор, стартирала още от самото ѝ създаване. Целта на програмата е в синхрон с една от стратегическите цели на Комисията – защита на потребителите чрез финансово ограмотяване.
Образователната програма по финансова грамотност включваше лекции  за всеки един от небанковите пазари – капиталовия, застрахователния и пенсионноосигурителния, водени от експерти и опитни специалисти от КФН и бизнеса.  Следобедните модули се проведоха под формата на срещи с реалната бизнес среда чрез посещения в пенсионноосигурителни и застрахователни дружества, финансови групи, Българска фондова борса, Централен депозитар и Висшето училище по застраховане и финанси. За първи път в програмата тази година се включи и международна финансова медия, чиито експерти дадоха на младежите ценни съвети как да разпознаят фалшивите новини и откъде да се информират правилно.
 
Програмата беше закрита официално с връчване на удостоверения за участие и принос от председателя на КФН, г-н Бойко Атанасов и от председателя на Управителния съвет на фондация „Атанас Буров" г-жа Виолина Маринова.
В рамките на закриването на програмата г-н Бойко Атанасов каза, че „В своята визия за развитие на Комисията за финансов надзор, поставяме акцент и усърдно работим в посока за повишаване на финансовата грамотност на обществото. За мен като председател на КФН е изключителна гордост да бъдем съорганизатор на програмата „Небанковият сектор в България“, тъй като имаме възможност да запалим искрата на знанието в учениците, което неминуемо ще формира самосъзнание и отговорност в тях за бъдеще“.
На финала той отправи и посланието си към учениците: „Бих искал да Ви пожелая, когато се налага от тук нататък да вземате финансови решения да се възползвате от наученото, да мислите рационално и да избирате решението, което ще Ви даде възможност да получите удовлетворяващ резултат.“
Учениците споделиха, че поставени в реална среда за научили много за финансите в рамките на тази седмица
Г-жа Виолина Маринова сподели с участниците в програмата: „В нашите професионални организации, където минава ежедневието ни – в банковата сфера, финансовия надзор или застрахователната дейност, ние имаме чудесни програми за кариерно развитие на студентите. Но за нас е много по-важно да поставим основите преди това, още в средното и основно образование, и дори в семейната среда, където се зараждат знанията и стремежите, и се формират личностните качества на младите хора. Затова програмата „Небанковият финансов сектор в България” има своята значима, обществена роля за кариерно ориентиране и повишаване на Вашата финансова грамотност, което ще Ви помогне в последствие за успешната Ви реализация.“
 

Данни за застрахователния пазар към 30.06.2019 г

Представените справки и отчети на застрахователите и презастрахователите по общо застраховане и животозастраховане съгласно Наредба № 53 от 23.12.2016 г. и тримесечни количествени справки съгласно Регламент (ЕС) 2015/2450 по чл. 304, параграф 1, буква "г" от Регламент (ЕС) 2015/35 към края на второто тримесечие на 2019 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, Застрахователен пазар”, „Статистика” – 2019 г.

Службата за контрол върху застрахователните компании на Република Кипър публикува допълнителни упътвания за кредиторите след откриване на производство по ликвидация на „Olympic Insurance Co. Ltd“

Службата за контрол върху застрахователните компании на Република Кипър публикува допълнителни упътвания за кредиторите след откриване на производство по ликвидация на „Olympic Insurance Co. Ltd“ –  дружеството, извършващо дейност на територията на Република България чрез „Застрахователна компания Олимпик – клон България”
След като на 30.07.2019 г., компетентният съд в гр. Никозия, Република Кипър постанови решение за откриване на производство по ликвидация на “Olympic Insurance Co. Ltd“, дружеството, извършващо дейност на територията на Република България чрез „Застрахователна компания Олимпик – клон България” КЧТ, ЕИК200737120, вече е публикувано и „Упътване (под формата на въпроси и отговори) за кредитори за подаване на претенции спрямо застрахователна компания „Олимпик“ за застрахователни поли, издадени в други държави членки на ЕС“ („Упътване“).
http://mof.gov.cy/en/publications/1-insurance-companies-control-service/2-announcements/119
Отговорността за определяне на масата на несъстоятелността, процесът по предявяване на претенции, както и изплащането на обезщетения са изцяло в юрисдикцията и прерогативите на кипърските органи, а именно Надзорния орган на Кипър и ликвидаторите, назначени в „Olympic Insurance Co. Ltd“. Въпреки това, Комисията за финансов надзор на Република България се стреми да комуникира активно с Надзорния орган върху застраховането на Кипър и да следи процеса по ликвидация, за да информира своевременно българските потребители за всяка важна информация, касаеща пострадали от фалита на „Застрахователна компания Олимпик – клон България”.
С оглед на това на страницата на КФН днес е публикуван неофициален превод на български език на „Упътването“ https://www.fsc.bg/bg/za-potrebitelya/upatvane-za-kreditori-za-podavane-na-pretentsii-spryamo-olimpik/, в което се съдържа информация за това какво се очаква от засегнатите лица, за да предявят техните претенции, регламентираните за това срокове, и документи, които трябва да се предоставят за доказване на претенциите си.
Всеки български гражданин, потребител на услуги от „Застрахователна компания Олимпик – клон България” и пострадал от фалита на компанията има възможност да прочете информацията и да предприеме нужните стъпки. В случай, че заинтересованите потребители не  предприемат необходимите действия е възможно да не могат да получат удовлетворение от имуществото на фалиралата компания.
Преводът на „Упътването“ включва линкове към поканата за предявяване на претенции и формуляра за предявяване на претенции на сайта на Надзорния орган върху застраховането в Кипър на английски език, както и линкове към сайта на ЗК Олимпик Клон България КЧТ, в който същата информация е публикувана и на английски и на български език.
Основни източници за актуална информация, която да бъде в полза на всички заинтересовани страни, продължава да се публикува на следните адреси:

http://mof.gov.cy/en/publications/1-insurance-companies-control-service/2-announcements
http://www.olympicins.bg/

Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) публикува онлайн публична консултация относно проект за насоки за аутсорсинг към доставчиците на облачни услуги

Проектът за насоките за аутсорсинг към доставчиците на облачни услуги е изготвен от EIOPA съгласно FinTech плана за действие на Европейската комисия, както е и в резултат на кръгла маса на EIOPA за използване на облачни изчисления от (пре-) застрахователни компании, провела се през април тази година, съвместно с бизнеса и с по-големите доставчици на облачно пространство в Европа.
 
Целта на насоките е да предоставят яснота и прозрачност на пазарните участници, както и да допринесе за надзорното сближаване по отношение на очакванията и процесите при аутсорсинга на облачни услуги.
 
Проектът за насоки обхваща следните теми:
 
  • Критерии за разграничаване дали облачните услуги трябва да се разглеждат в обхвата на аутсорсинга;
  • Принципи и елементи на управление на облачния аутсорсинг включващи документирани изисквания и списък с информация за нотификациите към надзорните органи;
  • Пре-аутсорсинг анализ, включващ материален оценка, оценка на риска и due diligence на доставчиците на услуги;
  • Договорни задължения;
  • Управление на правата за достъп и одит; сигурност на данните и системите, под-аутсорсинг, мониторинг и надзор и изходни стратегии за прекратяване на услугите;
  • Инструкции за националните компетентни органи относно надзора на споразуменията за аутсорсинг, включително, където е приложимо, на групово ниво.
 
Самият онлайн въпросник е активен до 30 септември 2019 година на следната страница:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Consultation_Cloud_GL_2019
 
Повече информация можете да намерите и на страницата на EIOPA:
https://eiopa.europa.eu/Pages/News/EIOPA-consults-on-guidelines-on-outsourcing-to-cloud-service-providers.aspx

Резултати от промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурени лица от един в друг съответен пенсионен фонд за второто тримесечие и първото полугодие на 2019 г.


    Управление “Осигурителен надзор” на Комисията за финансов надзор обяви резултатите от промяната на участие и прехвърляне на средства на осигурени лица от един в друг съответен пенсионен фонд за второто тримесечие и първото полугодие на 2019 г. Данните са получени на база на справките, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор.
    През второто тримесечие на 2019 година в пенсионноосигурителните дружества са подадени общо 61 799 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средства от един пенсионен фонд в друг.
Общо 53 884 осигурени лица от подалите заявления през второто тримесечие на 2019 г. са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. Общата сума на прехвърлените средства в друг пенсионен фонд от съответния вид е 174 199 753 лв.
    Осигурените лица, възползвали се от правото си за промяна на участие и прехвърляне на средства от индивидуалните партиди през първото полугодие на 2019 г. са общо 108 685. Общият размер на прехвърлените средства от началото на годината е 344 383 634 лв.
    Резултатите от промяната на участие и прехвърлянето на средства от един в друг съответен пенсионен фонд за второто тримесечие и първото полугодие на 2019 г. може да намерите в раздел: Поднадзорни лица / Статистика / Осигурителен пазар / Статистика и анализи / 2019.