Допълнителна информация относно срока за предявяване на вземане към ЗК „Олимпик“ АД, Република Кипър

    На 26.09.2019 г. в сградата на Комисията за финансов надзор (КФН) бе проведена среща между КФН и ликвидаторите на застрахователна компания ЗК „Олимпик“ АД, Република Кипър. Целта на срещата бе получаването на допълнителна информация от ликвидаторите относно хода на производството по ликвидацията на кипърското застрахователно дружество.
    На срещата бе обсъдена необходимостта от предоставяне на информация и разяснения с оглед гарантиране на правата на българските кредитори със застрахователни вземания спрямо ЗК „Олимпик“. В тази връзка ликвидаторите увериха представителите на КФН, че според кипърското законодателство първоначалният срок от 35 дни, изтекъл на 26.09.2019 г., за предявяване на вземане към застрахователното дружество може да бъде удължен от ликвидаторите след представяне на обосновано искане от кредитора.
    В резултат на срещата ликвидаторите на ЗК „Олимпик“ поеха ангажимент да информират публично всички заинтересовани лица за възможността да предявят вземанията си и след първоначалния срок, обявен от ликвидаторите.
    Ликвидаторите са публикували информацията на интернет страницата на дружеството: https://www.olympicins.bg/index.html?lang=en. В публикуваната информация се посочва, че всички кредитори на ЗК „Олимпик“ все още могат да предявяват своите вземания, дори след изтичане на първоначалния срок, при условие, че обосноват забавянето.
 

Решения от заседание на КФН на 26.09.2019 г.


На заседанието си на 26.09.2019 г. КФН реши:
 
1. Изпраща искане до председателя на Софийския районен съд за издаване на разпореждане до всички предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, да спрат достъпа от територията на Република България до интернет страниците, посочени в Решение № 1045-ИП от 17.09.2019 г., които не са преустановили предлагането на инвестиционни услуги и дейности от лица, които нямат право да предоставят такива услуги.
Списъка на интернет страниците, за които има искане за преустановяване на достъп, може да намерите тук.
 
2. Вписва емисия акции в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, издадена от „Софарма имоти” АДСИЦ, гр. София, с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 461 984  броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и е в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 20 953 944 лева на 21 415 928 лева.
 
3. Вписва „ДЕЛТАСТОК ЗБ“ ООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
4. Одобрява Цанко Илиев Коловски, Росен Николов Николов и Ясен Борисов Георгиев за членове на Съвета на директорите на инвестиционния посредник  „Д.И.С.Л. Секюритийс“ АД.
 
5. Одобрява Огнян Йорданов Смилянов за член на Съвета на директорите на управляващото дружество „Астра Асет Мениджмънт“ АД.
 
6. Изпраща писмо до инвестиционния посредник „София Интернешънъл Секюритиз“ АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на Мартин Радосветов Петров за изпълнителен директор и на Светозар Светозаров Абрашев за прокурист на дружеството.
 
7. Изпраща писмо до „Устрем Холдинг” АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от дружеството.
 
8. Изпраща писмо до „ГРУПАМА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с придобиване на квалифицирано участие от дружеството в „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ЕКСПРЕС ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ“ АД.

Решения от заседание на КФН на 26.09.2019 г.


На заседанието си на 26.09.2019 г. КФН реши:
 
1. Изпраща искане до председателя на Софийския районен съд за издаване на разпореждане до всички предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, да спрат достъпа от територията на Република България до интернет страниците, посочени в Решение № 1045-ИП от 17.09.2019 г., които не са преустановили предлагането на инвестиционни услуги и дейности от лица, които нямат право да предоставят такива услуги.
Списъка на интернет страниците, за които има искане за преустановяване на достъп, може да намерите тук.
 
2. Вписва емисия акции в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, издадена от „Софарма имоти” АДСИЦ, гр. София, с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 461 984  броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и е в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 20 953 944 лева на 21 415 928 лева.
 
3. Вписва „ДЕЛТАСТОК ЗБ“ ООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
4. Одобрява Цанко Коловски, Росен Николов и Ясен Георгиев за членове на Съвета на директорите на инвестиционния посредник  „Д.И.С.Л. Секюритийс“ АД.
 
5. Одобрява Огнян Смилянов за член на Съвета на директорите на управляващото дружество „Астра Асет Мениджмънт“ АД.
 
6. Изпраща писмо до инвестиционния посредник „София Интернешънъл Секюритиз“ АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на Мартин Петров за изпълнителен директор и на Светозар Абрашев за прокурист на дружеството.
 
7. Изпраща писмо до „Устрем Холдинг” АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от дружеството.
 
8. Изпраща писмо до „ГРУПАМА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с придобиване на квалифицирано участие от дружеството в „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ЕКСПРЕС ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ“ АД.

Допълнителна информация за засегнатите лица в България относно процеса по ликвидация и предявяване на претенции към „Olympic Insurance Co. Ltd“


На 30 август 2019 г. и повторно на 17 септември 2019 г. председателят на КФН, г-н Бойко Атанасов изпрати писмо до назначените ликвидатори на „Olympic Insurance Co. Ltd“ и Кипърския надзорен орган върху застраховането, с копие до Министерство на финансите на Република Кипър,  с искане за предоставяне на допълнителна информация по процеса на ликвидация, както и за всички други подробности, които могат да са от полза и значение за засегнатите лица по този казус в България. На 23 септември 2019 г. КФН  получи отговор от Кипърския надзорен орган върху застраховането, а вчера следобед в Комисията бе получен отговор и от ликвидаторите на „Olympic Insurance Co. Ltd“.
Кипърският надзорен орган подчертава, че съгласно разпоредбите на Закона за застрахователния и презастрахователния бизнес и другите, свързани с това въпроси, Кипърският надзорен орган върху застраховането, след започване на производството по ликвидация,  няма правомощия и не осъществява надзор върху ликвидаторите, тъй като компетентният орган по прекратяването е Официалният синдик на Републиката по Закона за дружествата. Съгласно разпоредбите на Директива 2009/138/ЕО относно платежоспособността II и разпоредбите от Закона, ликвидаторите по подходящ начин ще информират регулярно кредиторите за напредъка на процеса по ликвидацията. Кипърският надзорен орган върху застраховането, съгласно Закона, ще предоставя информация за развитието на процедурата по ликвидация и на други надзорни органи на държавите-членки, при поискване.
Следователно всяка информация, насочена към широката общественост ще бъде разпространявана официално от двамата ликвидатори в пресата или на уебсайта на посоченото дружество, в случая www.olympicins.bg

Ликвидаторите на „Olympic Insurance Co. Ltd“, Република Кипър, в своето писмо от 24 септември 2019 г. предоставят следните отговори по поставените въпроси:
 
1. Кредиторите задължени ли са да представят застрахователните си претенции под формата на удостоверение, заверено само от нотариус или секретар на Съда на Република Кипър? Ще бъдат ли приети от ликвидаторите в рамките на производството по ликвидация нотариални заверки, направени от български нотариус?
 
Да. Нотариално удостоверяване от нотариус в България е допустимо.
 
2. Какъв е предметът на нотариалната заверка, изисквана в производството по ликвидация – подпис на кредитора, дата на декларацията и други? В случай на предявяване на вземанията и приложените документи от упълномощено от кредитора лице, има ли други доказателства, които трябва да бъдат представени пред нотариуса за проверка на упълномощаването и в каква форма трябва да бъде то – писмено пълномощно, подписано само от кредитора, или нотариално заверено пълномощно, друго?
 
В нотариалната заверка се посочва, че декларацията под клетва е била направена пред него на дата X.
 
За упълномощаване на представител, който да подпише Формуляр за предявяване на вземане (https://olympicins.bg/formBG.pdf)  от името на кредитора, се изисква писмено пълномощно, подписано от кредитора, проверено и заверено от нотариус.
 
3. (a) Има ли облекчена процедура за третиране на застрахователните вземания, които са регистрирани преди датата на откриване на производството по ликвидация?
 
Не няма.
За да бъдат разгледани от ликвидатора, законът изисква всички вземания да бъдат доказани чрез попълване на съответния формуляр, който да е подписан пред:
• съдебен секретар, ако е в Кипър;
• нотариус или длъжностно лице, което приема под клетва в Посолството, ако е в чужбина.
 
Едно от задълженията, които законът възлага на ликвидатора, е че трябва да приеме дълговете на Дружеството за участие в ликвидацията. По преценка на ликвидаторите, в зависимост от тяхната убеденост, се приема даден дълг и в какъв размер. Ликвидаторите не са обвързани от предходно решение на Дружеството, въпреки че такова решение ще бъде част от доказателствата, които ще бъдат взети предвид.
 
При попълването на формуляра относно съществуващо вземане не е необходимо да се подават отново документите, които вече са притежание на дружеството, достатъчно е да се даде справка за тях.
 
(б) Има ли възможност известните кредитори, чиито застрахователни вземания вече са обработени от застрахователя, да не представят отново своите вземания в ликвидационното производство?
 
Не. Вижте предишния въпрос 3 (а).
 
4. Какви ще бъдат правните последици в случай, че известните кредитори не потвърдят отново своите застрахователни вземания пред ликвидаторите в срока, определен в рамките на производството по ликвидация?
 
Ако те ИЗОБЩО не депозират Формуляр за предявяване на вземане (https://olympicins.bg/formBG.pdf) през целия период, в който ликвидацията е открита, известните кредитори няма да участват в разпределението, извършено от ликвидатора.
 
Преди да предприеме разпределение, ликвидаторът ще иска инструкции от съда относно най-добрия начин за уведомяване на всеки, който не е предявил вземане, за да го направи до определена дата или ще бъде изключен от това разпределение. Уведомяването може да включва съобщение в печатно издание и/или писма до известните кредитори, че не са предявили своите вземания.
 
5. (a) Има ли възможност известните кредитори да не чакат отделните известия от ликвидаторите, а да предявят застрахователните си вземания преди получаването на индивидуалната покана?
 
Да, кредиторите не трябва да чакат индивидуални покани, преди да предявят вземанията си.
 
(б) Какви са правните последици от отделните покани, ако тези покани са получени от кредиторите след изтичане на крайния срок за предявяване на застрахователните вземания в рамките на производството по ликвидация?
 
Ако отделните покани не бъдат получени от кредитора в рамките на 35-дневния срок за предявяване на вземания, тогава това ще бъде основание кредиторът да поиска и по всяка вероятност да получи удължаване на 35-дневния срок.
 
6. Как кредиторите, които все още не са предявили застрахователните си вземания пред предприятието, трябва да го направят в рамките на производството по ликвидация?
 
а. Чрез подаване на Формуляр за предявяване на вземане (https://olympicins.bg/formBG.pdf) заедно с цялата необходима съпътстваща документация;
б. Те също трябва да се свържат с компанията на съответния имейл за допълнителни инструкции относно вида на необходимата съпътстваща документация.
 
7. (a). Как кредиторите ще узнаят, че те се приемат за „известни кредитори“ или съответно за „неизвестни кредитори“ в производството по ликвидация?
 
Известен кредитор е всеки, за когото ликвидаторите имат информация, че е кредитор на дружеството. Ликвидаторите няма да общуват с известни кредитори. Заинтересованите страни могат да се свържат с дружеството на имейл адрес с всякакви запитвания по темата, които биха могли да имат.
 
(б) Ликвидаторите ще приготвят ли публично достъпен списък на известните кредитори или ликвидаторът лично ще информира кредиторите, че те се считат за „известни кредитори“ с индивидуалните покани, изпратени до тях?
 
Няма да бъде подготвен публично достъпен списък.
 
(в) Как лицата с право на вземане ще бъдат информирани за размера на претенцията, който да впишат във Формуляр за предявяване на вземане ?
 
Това зависи от кредиторите, предявяващи вземанията си, но ако желаят допълнителна информация от дружеството (например размера на възстановимата премия, която им се дължи), те могат да направят запитването си по имейл.
 
8. Как ще бъдат уведомени кредиторите за получаването на техните формуляри за предявяване на вземане?
 
Тези, които предявят формуляра на ръка, обикновено получават обратно подпечатано копие.
Тези, които го изпращат по пощата, ще получават известие за получаване по електронна поща, при условие че при попълване на формуляра посочат своя имейл адрес.
 
9. Как ще се третират в хода на процедурата по ликвидация застрахователните претенции, които са предмет на оспорване пред българските съдилища към датата на откриване на производството по ликвидация? Как ще бъдат решени правните спорове между кредиторите и застрахователя, ако българските съдилища не постановят окончателните си решения по тези дела, докато производството по ликвидация все още е открито?
 
Ликвидацията няма да бъде приключена, докато не бъдат разрешени всички висящи дела, било чрез споразумение между страните или с окончателно съдебно решение.
 
10. Необходимо е допълнително разяснение относно застрахователните вземания, които подлежат на изключване или редуциране по размер по заявление от ликвидаторите или кредитора.
 
Ако по мнение на ликвидатора е предявено вземане срещу дружеството в ликвидацията в размер, който според Ликвидатора е прекомерен, ликвидаторът или, ако не той, всеки кредитор може да отправи искане към съда по ликвидацията да изключи вземането или да намали неговия размер.
 
11. Кога ликвидаторите ще подготвят и публикуват първоначалния си отчет за състоянието на застрахователното предприятие? Очаква ли се ликвидаторите да изготвят такъв отчет в два варианта – един от тях да бъде публично достояние, а друг по-подробен вариант, предназначен за използване от компетентния съд и надзорния орган в областта на застраховането? Каква информация и анализ трябва да бъдат предоставени от ликвидаторите в този доклад?
 
Очаква се първоначалният доклад да бъде изготвен през първата половина на октомври. Законът не регламентира точното съдържание на доклада. Законът изисква единствено Ликвидаторът да представи доклада си на наблюдаващия орган, който в този случай е Надзорният орган върху застраховането на Република Кипър.
 
Комисията за финансов надзор ще публикува информацията за засегнатите лица в България от ликвидацията на застрахователно дружество „Olympic Insurance Co. Ltd“, Република Кипър, на следния адрес:
https://www.fsc.bg/bg/za-potrebitelya/upatvane-za-kreditori-za-podavane-na-pretentsii-spryamo-olimpik/
 
 
 

Решения от заседание на КФН на 24.09.2019 г.

На заседанието си на 24.09.2019 г. КФН реши:
 
1. Одобрява Боян Николаев Миленков за член на Съвета на директорите на  инвестиционен посредник „Ди Ви Инвест“ ЕАД.
 
2. Одобрява Мартин Петков Търпанов за член на Управителния съвет на инвестиционен посредник „Делтасток“ АД.
 
3. Утвърждава „ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ“ ООД и „БЕЙКЪР ТИЛИ КЛИТУ И ПАРТНЬОРИ“ ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г. и на годишните справки, доклади и приложения на „ГРАВЕ БЪЛГАРИЯ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД.
 
4. Одобрява Симеон Георгиев Личев за член на Надзорния съвет на “БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ /БАЕЗ/“ ЕАД, както и Панайот Ивов Филипов и Момчил Йорданов Ройнев за изпълнителни членове на Управителния съвет на същото дружество.
 
5. Отписва „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ (в несъстоятелност) и „Балканика имоти“ АДСИЦ (в несъстоятелност) от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа и издадените от дружествата емисии ценни книжа.
 
6. Открива административно производство по издаване на индивидуален административен акт за заличаване на „СИС ТЕХ ИНС“ ЕООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
7. Открива административно производство по издаване на индивидуален административен акт за заличаване на „ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР КРЕДИТ КО“ ЕООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
8. Изпраща писмо до „ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с намерението на дружеството да извършва дейност при условията на свобода на предоставяне на услуги по определени класове застраховки на територията на Република Румъния.
 
9. Изпраща писмо до „ДЕЛТАСТОК ЗБ“ ООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на юридическото лице в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

Решения от заседание на КФН на 24.09.2019 г.

На заседанието си на 24.09.2019 г. КФН реши:
 
1. Одобрява Боян Миленков за член на Съвета на директорите на  инвестиционен посредник „Ди Ви Инвест“ ЕАД.
 
2. Одобрява Мартин Търпанов за член на Управителния съвет на инвестиционен посредник „Делтасток“ АД.
 
3. Утвърждава „ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ“ ООД и „БЕЙКЪР ТИЛИ КЛИТУ И ПАРТНЬОРИ“ ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г. и на годишните справки, доклади и приложения на „ГРАВЕ БЪЛГАРИЯ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД.
 
4. Одобрява Симеон Личев за член на Надзорния съвет на “БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ /БАЕЗ/“ ЕАД, както и Панайот Филипов и Момчил Ройнев за изпълнителни членове на Управителния съвет на същото дружество.
 
5. Отписва „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ (в несъстоятелност) и „Балканика имоти“ АДСИЦ (в несъстоятелност) от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа и издадените от дружествата емисии ценни книжа.
 
6. Открива административно производство по издаване на индивидуален административен акт за заличаване на „СИС ТЕХ ИНС“ ЕООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
7. Открива административно производство по издаване на индивидуален административен акт за заличаване на „ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР КРЕДИТ КО“ ЕООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
8. Изпраща писмо до „ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с намерението на дружеството да извършва дейност при условията на свобода на предоставяне на услуги по определени класове застраховки на територията на Република Румъния.
 
9. Изпраща писмо до „ДЕЛТАСТОК ЗБ“ ООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на юридическото лице в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

Решения от заседание на КФН на 19.09.2019 г.

На заседанието си на 19.09.2019 г. КФН реши:
 
1. Вписва емисия акции, издадена от „Слънце Стара Загора – Табак” АД, гр. Стара Загора, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 1 649 999 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев всяка и е в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 1 177 860 лева на 2 827 859 лева.
 
2. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от „Софарма Трейдинг“ АД. Емисията е в размер на 1 371 042 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 6,85 лева всяка и е в резултат на увеличаване на капитала на дружеството. Вписва посочената емисия акции, в процес на емитиране, във водения от Комисията за финансов надзор регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.
 
3. Одобрява Боян Николаев Миленков за член на Съвета на директорите на управляващо дружество „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД.
 
4. Одобрява изменения в Правилниците за организацията и дейността на Универсален  пенсионен фонд „ДСК – Родина”, Професионален пенсионен фонд „ДСК – Родина”, Доброволен пенсионен фонд “ДСК – Родина” и Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми “ДСК – Родина”, приети от Управителния съвет на Пенсионно осигурителна компания „ДСК – Родина.“
 
5. Спира производство по потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от „Уеб Медия Груп“ АД, както и производството по потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни необезпечени облигации, издадени от дружеството, до приключване на съдебното производство по търговско дело №1636 от 2019 г. по описа на Софийски градски съд.
 
6. Регистрира програма за обучение, конспект, процедурни правила за провеждане на изпит и правила за оценяване, представени от „Европейско висше училище по икономика и мениджмънт“ (ЕВУИМ), гр. Пловдив, като организация за провеждане на професионално обучение на лица, които постъпват на работа в застрахователен брокер.
 
7. Изменя Решение № 961-Н от 15.08.2019 г. на Комисията за финансов надзор, като възнамерява да спазва Препоръка 4 от Препоръките за застрахователния сектор на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване относно оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз.
 
8. Изпраща писмо до управляващо дружество „Астра Асет Мениджмънт“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на Огнян Смилянов за член на Съвета на директорите на дружеството.

Решения от заседание на КФН на 19.09.2019 г.

На заседанието си на 19.09.2019 г. КФН реши:
 
1. Вписва емисия акции, издадена от „Слънце Стара Загора – Табак” АД, гр. Стара Загора, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 1 649 999 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев всяка и е в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 1 177 860 лева на 2 827 859 лева.
 
2. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от „Софарма Трейдинг“ АД. Емисията е в размер на 1 371 042 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 6,85 лева всяка и е в резултат на увеличаване на капитала на дружеството. Вписва посочената емисия акции, в процес на емитиране, във водения от Комисията за финансов надзор регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.
 
3. Одобрява Боян Миленков за член на Съвета на директорите на управляващо дружество „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД.
 
4. Одобрява изменения в Правилниците за организацията и дейността на Универсален  пенсионен фонд „ДСК – Родина”, Професионален пенсионен фонд „ДСК – Родина”, Доброволен пенсионен фонд “ДСК – Родина” и Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми “ДСК – Родина”, приети от Управителния съвет на Пенсионно осигурителна компания „ДСК – Родина.“
 
5. Спира производство по потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от „Уеб Медия Груп“ АД, както и производството по потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни необезпечени облигации, издадени от дружеството, до приключване на съдебното производство по търговско дело №1636 от 2019 г. по описа на Софийски градски съд.
 
6. Регистрира програма за обучение, конспект, процедурни правила за провеждане на изпит и правила за оценяване, представени от „Европейско висше училище по икономика и мениджмънт“ (ЕВУИМ), гр. Пловдив, като организация за провеждане на професионално обучение на лица, които постъпват на работа в застрахователен брокер.
 
7. Изменя Решение № 961-Н от 15.08.2019 г. на Комисията за финансов надзор, като възнамерява да спазва Препоръка 4 от Препоръките за застрахователния сектор на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване относно оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз.
 
8. Изпраща писмо до управляващо дружество „Астра Асет Мениджмънт“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на Огнян Смилянов за член на Съвета на директорите на дружеството.

Решения от заседание на КФН на 17.09.2019 г.


На заседанието си на 17.09.2019 г. КФН реши:
 
1. Издава одобрение на управляващо дружество „Компас Инвест” АД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ, Правилата за оценка и управление на риска и Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на управляваните от него договорни фондове „Прогрес“ (със старо наименование „Компас Прогрес”), „Стратегия” (със старо наименование „Компас Стратегия”), „Евростабилност” (със старо наименование „Компас Евростабилност”) и „Плюс” (със старо наименование „Компас Плюс”).
 
2. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение  от „Вианд“ ЕАД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Карол” АД на 83 796 броя акции от капитала на „Свинекомплекс Николово“ АД, с. Николово, общ. Русе, от останалите акционери на дружеството.
 
3. Одобрява промени в устава на „БПД Индустриален фонд за недвижими имоти” АДСИЦ, гр. София.
 
4. Одобрява Изабела Маркова за член на Съвета на директорите и представляваща “Застрахователна компания Юроамерикан” АД.
 
5. Одобрява Методи Атанасов Методиев като лице, което ще ръководи функцията за съответствие на „Фи Хелт Застраховане“ АД по силата на договор за прехвърляне на ключова функция.
 
6. Утвърждава „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД и „ОДИТ-КОРЕКТ“ ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г. и на годишните справки, доклади и приложения на „ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНСТИТУТ” АД.
 
7. Утвърждава „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД и „ОДИТ-КОРЕКТ“ ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г. и на годишните справки, доклади и приложения на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС” АД.
 
8. Открива административно производство по издаване на индивидуален административен акт за заличаване на „СЪРВИС  ЕНД СЪЛЮШЪНС БРОКЕРС БЪЛГАРИЯ” ЕООД от регистъра на застрахователните брокери.
 
9. Открива административно производство по издаване на индивидуален административен акт за заличаване на „МАРТИКА“ ЕООД от регистъра на застрахователните брокери.
 
10. От разгледаните до 17.09.2019 г. заявления за допускане до изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и/или като инвестиционен консултант, които ще се проведат съответно на 23 и 24 ноември 2019 г., се допускат следните лица:
 
До изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер, насрочен за 23 ноември 2019 г.:

Емил Пасков Хубенов
Александър Михайлов Стойчев
Димитриос Ставрос Харалампидис
Десислава Валериева Илиева

До изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, насрочен за 24 ноември 2019 г.:

Константин Манолов Манолов
Димитриос Ставрос Харалампидис
Петър Петров Василев
Константин Чавдаров Палавеев
 
Обстоятелството, че кандидат, подал заявление за допускане до изпит, не е включен в списъка към определена дата не означава, че лицето не е допуснато до изпит, тъй като заявленията и документите се разглеждат според реда на подаването им. Всеки от кандидатите ще бъде уведомен лично на предоставения от него електронен адрес за допускането му до изпит.
 
11. Оповестява интернет страниците, чрез които се предлага предоставянето на инвестиционни услуги от лица, които нямат право да предоставят такива услуги на територията на Република България, като счита публикуването на решението за уведомление по чл. 281, ал.1 и 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти относно задължението на тези лица да преустановят предлагането на тези услуги чрез оповестените интернет страници.

Решения от заседание на КФН на 17.09.2019 г.


На заседанието си на 17.09.2019 г. КФН реши:
 
1. Издава одобрение на управляващо дружество „Компас Инвест” АД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ, Правилата за оценка и управление на риска и Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на управляваните от него договорни фондове „Прогрес“ (със старо наименование „Компас Прогрес”), „Стратегия” (със старо наименование „Компас Стратегия”), „Евростабилност” (със старо наименование „Компас Евростабилност”) и „Плюс” (със старо наименование „Компас Плюс”).
 
2. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение  от „Вианд“ ЕАД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Карол” АД на 83 796 броя акции от капитала на „Свинекомплекс Николово“ АД, с. Николово, общ. Русе, от останалите акционери на дружеството.
 
3. Одобрява промени в устава на „БПД Индустриален фонд за недвижими имоти” АДСИЦ, гр. София.
 
4. Одобрява Изабела Маркова за член на Съвета на директорите и представляваща “Застрахователна компания Юроамерикан” АД.
 
5. Одобрява Методи Методиев като лице, което ще ръководи функцията за съответствие на „Фи Хелт Застраховане“ АД по силата на договор за прехвърляне на ключова функция.
 
6. Утвърждава „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД и „ОДИТ-КОРЕКТ“ ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г. и на годишните справки, доклади и приложения на „ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНСТИТУТ” АД.
 
7. Утвърждава „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД и „ОДИТ-КОРЕКТ“ ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г. и на годишните справки, доклади и приложения на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС” АД.
 
8. Открива административно производство по издаване на индивидуален административен акт за заличаване на „СЪРВИС  ЕНД СЪЛЮШЪНС БРОКЕРС БЪЛГАРИЯ” ЕООД от регистъра на застрахователните брокери.
 
9. Открива административно производство по издаване на индивидуален административен акт за заличаване на „МАРТИКА“ ЕООД от регистъра на застрахователните брокери.
 
10. От разгледаните до 17.09.2019 г. заявления за допускане до изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и/или като инвестиционен консултант, които ще се проведат съответно на 23 и 24 ноември 2019 г., се допускат следните лица:
До изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер, насрочен за 23 ноември 2019 г.:

Емил Хубенов
Александър Стойчев
Димитриос Харалампидис
Десислава Илиева

До изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, насрочен за 24 ноември 2019 г.:

Константин Манолов
Димитриос Харалампидис
Петър Василев
Константин Палавеев
 
Обстоятелството, че кандидат, подал заявление за допускане до изпит, не е включен в списъка към определена дата не означава, че лицето не е допуснато до изпит, тъй като заявленията и документите се разглеждат според реда на подаването им. Всеки от кандидатите ще бъде уведомен лично на предоставения от него електронен адрес за допускането му до изпит.
 
11. Оповестява интернет страниците, чрез които се предлага предоставянето на инвестиционни услуги от лица, които нямат право да предоставят такива услуги на територията на Република България, като счита публикуването на решението за уведомление по чл. 281, ал.1 и 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти относно задължението на тези лица да преустановят предлагането на тези услуги чрез оповестените интернет страници.