Решения от заседание на КФН на 30.04.2019 г.


На заседанието си на 30.04.2019 г. КФН реши:
 
1. Вписва „Борг Финанс” АД в регистъра, воден от КФН, като лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове.
 
2. Определя съществена трета държава САЩ във връзка с прилагане на ниво на антицикличен капиталов буфер за експозиции за кредитен риск към трети държави съгласно чл. 117 от Наредба № 50. Нивото на антицикличния буфер за първото и второ тримесечие на 2019 г. към експозиции в тази държава е 0%.
 
3. Заличава застрахователните агенти „Балкан Къмпани” ЕООД и „Консулт БГ 2012” ЕООД от регистъра, воден от КФН.

Решения от заседание на КФН на 30.04.2019 г.


На заседанието си на 30.04.2019 г. КФН реши:
 
1. Вписва „Борг Финанс” АД в регистъра, воден от КФН, като лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове.
 
2. Определя съществена трета държава САЩ във връзка с прилагане на ниво на антицикличен капиталов буфер за експозиции за кредитен риск към трети държави съгласно чл. 117 от Наредба № 50. Нивото на антицикличния буфер за първото и второ тримесечие на 2019 г. към експозиции в тази държава е 0%.
 
3. Заличава застрахователните агенти „Балкан Къмпани” ЕООД и „Консулт БГ 2012” ЕООД от регистъра, воден от КФН.

Решения от заседание на КФН на 25.04.2019 г.

На заседанието си на 25.04.2019 г. КФН реши:
 
1. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени от „Слънце Стара Загора – Табак“ АД, гр. Стара Загора.
Размерът на емисията е 1 650 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 10,80 лева всяка. Емисията е в резултат на увеличаване на капитала на дружеството, съгласно решение на съвета на директорите.
Вписва горепосочената емисия акции, в процес на емитиране, във водения от Комисията за финансов надзор регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.
 
2. Заличава застрахователния агент ЕТ „Тони 04 – Антон Калчев” от регистъра, воден от КФН.  
 
3. Утвърждава „Ейч Ел Би България“ ООД за одиторско дружество на „Обединен здравноосигурителен фонд Доверие Застрахователно акционерно дружество“ АД, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г. и на годишните справки, доклади и приложения по чл. 126, ал. 1, т. 2 от КЗ на застрахователното дружество, на основание чл. 101, ал. 1 от КЗ.
 
4. Уведомява Люксембургската Комисия за надзор на финансовия сектор (CSSF), че управляващото дружество Amundi Luxembourg S.A., Luxembourg, може да започне да предлага на територията на Република България 20 класa ценни книжа на 20 подфондa на инвестиционното дружество AMUNDI FUNDS.
 
5. Изпраща писмо до „Софихо“ АД  с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на дружеството в регистъра на застрахователните брокери.
 
6. Изпраща писмо до „Българска фондова борса” АД (БФБ АД) с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение за изменения и допълнения на Правилника за дейността на БФБ АД, приети от Съвета на директорите на дружеството.

Решения от заседание на КФН на 25.04.2019 г.


На заседанието си на 25.04.2019 г. КФН реши:
 
1. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени от „Слънце Стара Загора – Табак“ АД, гр. Стара Загора.
Размерът на емисията е 1 650 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 10,80 лева всяка. Емисията е в резултат на увеличаване на капитала на дружеството, съгласно решение на съвета на директорите.
Вписва горепосочената емисия акции, в процес на емитиране, във водения от Комисията за финансов надзор регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

2. Утвърждава „Ейч Ел Би България“ ООД за одиторско дружество на „Обединен здравноосигурителен фонд Доверие Застрахователно акционерно дружество“ АД, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г. и на годишните справки, доклади и приложения по чл. 126, ал. 1, т. 2 от КЗ на застрахователното дружество, на основание чл. 101, ал. 1 от КЗ.
 
3. Уведомява Люксембургската Комисия за надзор на финансовия сектор (CSSF), че управляващото дружество Amundi Luxembourg S.A., Luxembourg, може да започне да предлага на територията на Република България 20 класa ценни книжа на 20 подфондa на инвестиционното дружество AMUNDI FUNDS.

4. Заличава застрахователния агент ЕТ „Тони 04 – Антон Калчев” от регистъра, воден от КФН.
 
5. Изпраща писмо до „Софихо“ АД  с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на дружеството в регистъра на застрахователните брокери.
 
6. Изпраща писмо до „Българска фондова борса” АД (БФБ АД) с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение за изменения и допълнения на Правилника за дейността на БФБ АД, приети от Съвета на директорите на дружеството.

Комисията за финансов надзор започна проверки на „Еврохолд България“ АД


Предвид високия обществен интерес към сделката за придобиването на активите на ЧЕЗ Груп в България, Комисията за финансов надзор се самосезира и започва проверки в „Еврохолд България“ АД и в основни дружества от финансовия холдинг. Основната цел на Комисията е да провери финансовото състояние и капацитет на холдинга с оглед бъдещите придобивания, включително на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД  и „ЧЕЗ Електро България“ АД.

По закон електроразпределителните дружества са част от националната европейска критична инфраструктура с пряко отношение към въпросите на националната сигурност. С предприетите от Комисията действия по проверка на получилия ексклузивност за придобиването на активите на ЧЕЗ Груп в България – „Еврохолд България“ АД, КФН спазва своето обещание за стриктен надзор по отношение на поднадзорните лица и публични дружества, както и прозрачна и навременна комуникация с обществеността.

За назначените проверки са информирани прокуратурата и ДАНС, като същите ще бъдат уведомени, както за резултатите от проверките, така и своевременно, ако се констатират факти и обстоятелства, навеждащи на заключения за извършени нарушения.
 

Решения от заседание на КФН на 23.04.2019 г.


На заседанието си на 23.04.2019 г. КФН реши:
 
1. Вписва емисия акции в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, издадена от „Браво пропърти фонд” АДСИЦ, гр. София, с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 36 050 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка. Емисията е издадена в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 650 000 лева на 36 700 000 лева.
 
2.Одобрява проект, съдържащ конкретни дейности, които да бъдат финансирани със средства от Гаранционния фонд (ГФ). Средствата, предвидени за инвестиционни разходи за 2019 г., възлизат на 1 800 197 лева и са предназначени за финансиране на конкретни дейности по безопасност на движението по пътищата. Разпоредбата на чл. 560 от Кодекса за застраховането (КЗ) предвижда 5 % от средствата на Гаранционния фонд (ГФ) за незастраховани МПС, набрани през предходната година от вноски по задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, да се изразходват за инвестиционни разходи за техника и информационни и комуникационни технологии за подобряване състоянието на безопасността на движението по пътищата.
 
3. Определя индивидуалните годишни вноски за 2019 г. във Фонда за преструктуриране на инвестиционните посредници. За всеки инвестиционен посредник с пълен лиценз вноската е 1000 евро.
 
4. Издава одобрение за промени в уставите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, гр. София, и на „Софарма имоти” АДСИЦ, гр. София.
 
5. Уведомява Люксембургската Комисия за надзор на финансовия сектор (CSSF), че
управляващото дружество Schroder Investment Management S.A., Luxembourg, може да започне да предлага на територията на Република България 4 класа ценни книжа на подфонд GLOBAL TARGET RETURN на инвестиционно дружество Schroder International Selection Fund.
 
6. Изпраща писмо до „Еврохолд България“ АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на привилегировани акции, които ще бъдат издадени от дружеството.
 
7. Изпраща писмо до „Морнингсайд Хил” ООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на дружеството като лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд.
 
8. Изпраща писмо до инвестиционния посредник „София Интернешънъл Секюритиз” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка със заявлението на дружеството за частичен отказ от лиценз и добавяне на допълнителна услуга в лиценза на инвестиционния посредник.
 

Решения от заседание на КФН на 23.04.2019 г.


На заседанието си на 23.04.2019 г. КФН реши:
 
1. Вписва емисия акции в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, издадена от „Браво пропърти фонд” АДСИЦ, гр. София, с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 36 050 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка. Емисията е издадена в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 650 000 лева на 36 700 000 лева.
 
2.Одобрява проект, съдържащ конкретни дейности, които да бъдат финансирани със средства от Гаранционния фонд (ГФ). Средствата, предвидени за инвестиционни разходи за 2019 г., възлизат на 1 800 197 лева и са предназначени за финансиране на конкретни дейности по безопасност на движението по пътищата. Разпоредбата на чл. 560 от Кодекса за застраховането (КЗ) предвижда 5 % от средствата на Гаранционния фонд (ГФ) за незастраховани МПС, набрани през предходната година от вноски по задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, да се изразходват за инвестиционни разходи за техника и информационни и комуникационни технологии за подобряване състоянието на безопасността на движението по пътищата.
 
3. Определя индивидуалните годишни вноски за 2019 г. във Фонда за преструктуриране на инвестиционните посредници.
 
4. Издава одобрение за промени в уставите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, гр. София, и на „Софарма имоти” АДСИЦ, гр. София.
 
5. Уведомява Люксембургската Комисия за надзор на финансовия сектор (CSSF), че
управляващото дружество Schroder Investment Management S.A., Luxembourg, може да започне да предлага на територията на Република България 4 класа ценни книжа на подфонд GLOBAL TARGET RETURN на инвестиционно дружество Schroder International Selection Fund.
 
6. Изпраща писмо до „Еврохолд България“ АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на привилегировани акции, които ще бъдат издадени от дружеството.
 
7. Изпраща писмо до „Морнингсайд Хил” ООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на дружеството като лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд.
 
8. Изпраща писмо до инвестиционния посредник „София Интернешънъл Секюритиз” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка със заявлението на дружеството за частичен отказ от лиценз и добавяне на допълнителна услуга в лиценза на инвестиционния посредник.
 

Актуални форми на тримесечни справки и отчети във връзка с изменение и допълнение на Наредба № 53

    Във връзка с изменението и допълнение на Наредба № 53 от 23.12.2016 г. за изискванията към отчетността, оценката на активите  и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите презастрахователите и гаранционния фонд (обн. в ДВ бр. 2 от 04.01.2019 г.) са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор актуални форми на тримесечни справки и отчети. Същите могат да бъдат изтеглени от раздел административни документи, форми и образци, застрахователен пазар.

Данни за застрахователния пазар към 28.02.2019 г.

    Представените данни от отчетите на застрахователите по общо застраховане и животозастраховане към края месец февруари 2019 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”.

Решения от заседание на КФН на 18.04.2019 г.

На заседанието си на 18.04.2019 г. КФН реши:

 
1. Определи минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 31.03.2017 г. до 29.03.2019 г. Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност за посочения 24-месечен период над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фонд. Пълният текст на решения № 616 – УПФ от 18.04.2019 г. и № 615 – ППФ от 18.04.2019 г. може да намерите в раздел „Административни документи”. Данни за доходността за 24-месечния период (на годишна база) и определената минимална доходност може да намерите в раздел „Статистика”, ”Статистика и анализи на осигурителния пазар”.
 
2. Издава одобрение на управляващото дружество „Тренд Асет Мениджмънт” АД за промяна в договора за депозитарни услуги, сключен за сметка на управляваните от него договорни фондове „Тренд Фонд Акции”, „Тренд Балансиран Фонд” и „Тренд Фонд Консервативен”, от една страна, и „Юробанк България” АД в качеството ѝ на депозитар, от друга страна.
 
3. Издава одобрение на управляващото дружество „Астра Асет Мениджмънт” АД за прекратяване на дейността на управлявания от него договорен фонд „Астра Динамик“.

4. Одобрява Александър Виктор Проценко за член на Управителния съвет на ПОД „Алианц България“ АД.
 
5. Заличава застрахователения агент  „Адванс Вижън” ЕООД от регистъра, воден от КФН.
 
6. Прекратява откритото производство по заличаване на застрахователен агент „СНС Консултинг” ЕООД от регистъра, воден КФН.
 
7. Изпраща писмо до „Слънце Стара Загора-Табак“ АД, гр. Стара Загора, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.
 
8. Прекратява производството за разширяване обхвата на издадения лиценз на инвестиционния посредник (ИП) „Реал Финанс” АД.
 
9. Изпраща писмо до „Биодит“ АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.