ИД “КД ПЕЛИКАН“ АД получи разрешение да инвестира до десет на сто от активите си в акции на “ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ” АД, “ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД и “АЛБЕНА” АД

  Управление “Надзор на инвестиционната дейност” издаде разрешение на ИД “КД ПЕЛИКАН“ АД да инвестира до десет на сто от активите си в акции на “ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ” АД, “ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД и “АЛБЕНА” АД, при спазване на ограничението общата стойност на инвестициите до 10 на сто да не надвишава 20 на сто от активите на инвестиционното дружество.

Одобрени са промени в програмното осигуряване на инвестиционни посредници

Управление “Надзор на инвестиционната дейност” издаде одобрения  за промени в програмното осигуряване съгласно проекти, представени в комисията, на следните инвестиционни посредници :
 
“Фико–Инвест” ООД
“Капитал Инженер Проект” ООД
 “Метрик” АД
 “ДЗИ ИНВЕСТ" АД
“EЛАНА ТРЕЙДИНГ" АД
“Позитива” АД

Наложена е принудителна административна мярка на ИП “Евро Гарант” АД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, наложи ПАМ на ИП “Евро Гарант” АД, гр. София, да осигури възможност на клиентите си по сключени договори за доверително управление да получат дължимите им парични средства и представят доказателства за това.

  Пълния текст на решение 98 може да намерите в раздел "Документи".

Образци на справки на здравноосигурителните дружества

Изготвени са образци на справки за финансовото състояние и данни за здравноосигурителния портфейл на здравноосигурителните дружества, които трябва да се попълват ежемесечно от дружествата и да се представят в КФН до края на следващия месец.

Образците може да намерите на интернет страницата на комисията в раздел “Статистика”- “Статистика на пазара по доброволно здравно осигуряване” за 2005 г.

Решения от заседание на КФН от 21.02.2005 г.

1. Потвърждава проспект за вторично публично предлагане на емисия корпоративни облигации в размер на 1 000 000 (един милион) евро, разпределени в
1 000 (хиляда) броя обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, корпоративни облигации, с номинална и емисионна стойност 1 000 (хиляда) евро всяка една, със срок до падежа 36 (тридесет и шест) месеца, с плаваща лихва в размер на шестмесечния EURIBOR плюс 5,5 % годишна добавка, с лихвени плащания на всеки 6 (шест) месеца, издадени от “ХипоКредит” АД, гр. София.
Вписва “ХипоКредит” АД като емитент и посочената емисия в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.
  2. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Химимпорт” АД, гр. София за закупуване чрез инвестиционен посредник „Реал Финанс” АД, гр. Варна на акции на „Проучване и добив на нефт и газ” АД, гр. София от останалите акционери на дружеството

 3. Одобри промени в устава на  „БенчМарк Фонд Имоти” АДСИЦ. 

 4. Издава разрешение на „Елана Високодоходен Фонд” АД да извършва следната дейност като инвестиционно дружество от отворен тип: инвестиране в ценни книжа на парични средства, набрани чрез публично предлагане на акции при спазване на принципа на разпределение на риска.

 5. Прие на първо четене Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 за начина и реда за определяне на минималната доходност при управление на активите на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване за покриване на разликата до минималната доходност и за формиране и използване на резервите за гарантиране на минималната доходност.
Проектът ще  бъде изпратен за съгласуване със заинтересованите лица и организации и ще бъде  публикуван  на интернет страницата и комисията. 

 

 

Холдинг “Нов век” АД, гр. София, трябва да отстрани непълнотите в представения годишен отчет за 2003 г.

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължи Холдинг “Нов век” АД, гр. София, да отстрани непълнотите в представения годишен отчет за 2003 г.

Пълния текст на решение 54 може да намерите в раздел "Документи".

Наложени са принудително административни мерки на “Фактори” АД, гр. София и на “Югоизточен холдинг” АД, гр. Нова Загора

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, взе решение  да наложи принудително административни мерки на “Фактори” АД, гр. София и на “Югоизточен холдинг” АД, гр. Нова Загора.

Пълния текст на решение 74 и 83 може да намерите в раздел "Документи".

Шест публични дружества задължени да представят тримесечни отчети за трето тримесечие на 2004 г.

Зам.-председателят на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, наложи принудителна административна мярка, с която задължи следните публични дружества в 7-дневен срок от получаване на настоящото решение да представят в КФН и в БФБ-София тримесечен отчет за трето тримесечие на 2004 г.
– „Инструменти и изделия” АД
– Сердика – Кула” АД
– „Кюстендилски плод” АД
– “Химко” АД
– „Винарска изба Врачанска теменуга” АД
– “Дружба – стъкларски заводи” АД

Одобрени са промени в програмното осигуряване на инвестиционни посредници

Зам.-председателят на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде одобрения  за промени в програмното осигуряване съгласно проекти, представени в комисията, на следните инвестиционни посредници :

“БУЛ ТРЕНД БРОКЕРИДЖ” ООД
“БУЛИНВЕСТМЪНТ” АД
„ИНТЕРКАПИТАЛ  МАРКЕТС” АД
“КЕПИТЪЛ МАРКЕТС” АД
“СОМОНИ 2001”
“ДЕЛТА СТОК” АД
“ДИЛИНГОВА ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ” АД
“ СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ” АД
“ФАВОРИТ  ” АД
„ЮНИТИ ИНВЕСТ” АД
“ ТИ БИ АЙ ИНВЕСТ ” ЕАД
“ ФИНА – С ” АД
“АВАЛ ИН АД
“ БАЛКАНСКА ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ” АД
“ КАПМАН” АД
“СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ” АД

 

 

Информация за изпитите за брокери на ценни книжа и инвестиционни консултанти

Комисията определи дати за провеждане на изпитите както следва :
28 май 2005  – изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер
29 май 2005 – изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант

Редът за провеждане на изпити през 2005 за г придобиване на право за извършване на дейност като брокер или инвестиционен консултант,  както и тематичните конспекти за изпитите са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел "Документи", подраздел "Указания и изисквания"

Кандидатите трябва да подадат заявление по образец с приложения към него в сектор “Деловодство” на Комисията за финансов надзор (КФН) в срок от 1 март до 28 март 2005 г.