Решения от заседание на 28.02.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява Тодор Тодорински за член на съвета на директорите и изпълнителен директор на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ДАЛЛБОГГ:ЖИВОТ И ЗДРАВЕ“ АД.

2. Одобрява изменения и допълнения в договор на „Алтерон“ АДСИЦ, гр. Варна, с трето лице по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС.

3. Издава разрешение на управляващо дружество „Аркус Асет Мениджмънт“ АД да организира и управлява договорен фонд (ДФ) „Навигатор Плюс”. Вписва ДФ „Навигатор Плюс” в регистъра на колективните инвестиционни схеми, воден от КФН. Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове на ДФ „Навигатор Плюс”.

4. Вписва „Алфастар Венчърс“ АД като лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, което управлява европейски фонд за рисков капитал „Алфастар Кепитъл“ КДА, в регистъра на лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, воден от КФН. Изпраща уведомления до компетентните органи на Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия, Чехия и Швеция, във връзка с намерението на „Алфастар Венчърс“ АД да предлага европейски фонд за рисков капитал „Алфастар Кепитъл“ КДА на територията на съответните държави.

5. Утвърждава „ГРАНТ ТОРНТОН” ООД като одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2023 г. на Гаранционния фонд.

6. Признава придобитата от Мартин Ганчев и съответно от Кристиан Пенев квалификация за упражняване на дейност като инвестиционен консултант.

Резултати от промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурени лица от един в друг съответен пенсионен фонд за четвъртото тримесечие и 2022 г.

Управление “Осигурителен надзор” на Комисията за финансов надзор обяви резултатите от промяната на участие и прехвърляне на средства на осигурени лица от един в друг съответен пенсионен фонд за четвъртото тримесечие и 2022 г. Данните са получени на база на справките, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор.

През четвъртото тримесечие на 2022 г. в пенсионноосигурителните дружества са подадени общо 110 521 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средствата от един пенсионен фонд в друг.

Общо 88 392 осигурени лица от подалите заявления през четвъртото тримесечие на 2022 г. са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. Общата сума на прехвърлените средства в друг пенсионен фонд от съответния вид е 363 845 947 лв.

Осигурените лица, възползвали се от правото си за промяна на участие и прехвърляне на средства от индивидуалните партиди през 2022 г. са общо 360 347. Общият размер на прехвърлените средства за подалите заявление през годината е 1 466 500 436 лв.

Резултатите от промяната на участие и прехвърлянето на средства от един в друг съответен пенсионен фонд за четвъртото тримесечие и 2022 г. може да намерите в раздел: Осигурителна дейност/ Статистика / Статистика и анализи/ 2022.

Решения от заседание на 23.02.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Издава временна забрана за публикуване на предложение от „Инвест Пропърти“ АДСИЦ, гр. Враца, за обратно изкупуване на собствени акции при условията и по реда на търгово предлагане във връзка с взето решение от общото събрание на акционерите на дружеството за отказ от издадения лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел.

2. Одобрява Силвия Лозанова за ръководител на функцията по вътрешен одит на „БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД.

3. Одобрява Атанас Панчов за член на управителния съвет и изпълнителен директор на „ЗК БЪЛГАРИЯ ИНШУРЪНС“ АД.

4. Вписва „ГВТ“ ЕООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

5. Заличава „ЛЕО БРОКЕР“ ЕООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

6. Изпраща уведомления до компетентните органи на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия във връзка с намерението на „АЛИАНТ ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР“ ЕООД да извършва дейност по застрахователно посредничество при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на съответните държави.

Краен срок за оповестяване на публично уведомление на консолидирана основа за финансово състояние за четвърто тримесечие на 2022 г.

Краен срок за оповестяване на публично уведомление на консолидирана основа за финансово състояние за четвърто тримесечие на 2022 г., отчет по чл.100е, ал.2 или по чл.100б, ал. 8  от Закона за публичното предлагане на ценни книжа  за изпълнение на задълженията на емитентите на облигации съгласно условията на облигационната емисия на консолидирана база за четвърто тримесечие на 2022 г.  и доклад от довереника на облигационерите на индивидуална база за четвърто тримесечие на 2022 г.

Комисията за финансов надзор (КФН) обръща внимание, че съгласно чл. 100о1, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) емитентът, който изготвя консолидиран годишен финансов отчет, е длъжен да разкрива на КФН и обществеността публично уведомление на консолидирана основа за финансовото си състояние в срок до 60 дни от края на съответното тримесечие. Съгласно чл. 100 о1, ал. 7 от ЗППЦК изискванията на чл. 100 о1, ал. 1 – 6 от ЗППЦК не се прилагат, в случай че емитентът разкрива публично тримесечни консолидирани финансови отчети за дейността си и при съответното прилагане на чл. 100o, ал. 2, 5, 6 и 7 от ЗППЦК.

Крайният срок за разкриване на уведомление на консолидирана основа за финансовото състояние на емитента или на тримесечен консолидиран финансов отчет за дейността си за четвърто тримесечие на 2022 г. чрез предоставянето ѝ на КФН и на обществеността изтича на 01.03.2023 г. Емитентът е длъжен да разкрива публично регулирана информация чрез предоставянето ѝ на КФН по реда на чл. 100т, ал. 4 от ЗППЦК, а именно чрез единната система за предоставяне на информация по електронен път – e-Register и на обществеността по начина, предвиден в чл. 100т, ал. 3 от ЗППЦК – чрез избрана от дружеството информационна агенция или друга медия.

Съгласно чл. 100е, ал. 1, т. 2 емитентът на облигациите е длъжен да предоставя на довереника на облигационерите до 30 дни от края на всяко тримесечие, а за емитент, изготвящ консолидирани отчети, който се е задължил да спазва финансови показатели на консолидирана база – в срок 60 дни от края на всяко тримесечие, отчет за изпълнение на задълженията си съгласно условията на облигационната емисия, включително за изразходване на средствата от облигационния заем, за спазване на определените финансови показатели и за състоянието на обезпечението. Съгласно чл. 100е, ал. 2 емитентът предоставя отчета по ал. 1, т. 2 на комисията и на обществеността по реда на чл. 100т, ал. 3 и 4, както и на регулирания пазар на ценни книжа, на който облигациите са допуснати до търговия. Чл. 100б., ал.8  от ЗППЦК гласи, че в случаите, когато емитентът не е сключил договор с довереник на облигационерите, той е длъжен да представи на регулирания пазар, където се търгуват облигациите, и на комисията тримесечен отчет за спазване на условията по облигационния заем в срок до 30 дни от края на всяко тримесечие, съответно в срок до 60 дни от края на всяко тримесечие – за емитент, изготвящ консолидирани отчети, който се е задължил да спазва финансови показатели на консолидирана база.

КФН обръща внимание, че отчетите на емитенти на облигации по чл.100е, ал.2 или по чл.100б, ал.8  от ЗППЦК  за четвърто тримесечие на 2022 г., които се изготвят на консолидирана база,  следва да бъдат представени в КФН, на обществеността и на регулиран пазар до 01.03.2023 г.

Срокът за представяне на доклад по чл. 100ж от ЗППЦК от довереника на облигационерите на индивидуална база за четвърто тримесечие на 2022 г. също изтича на 01.03.2023 г.

Данни за служебно разпределените лица във фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване през 2022 г.

Управление “Осигурителен надзор” на Комисията за финансов надзор публикува данни за служебно разпределените лица във фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване през 2022 г. Информацията е получена от протоколите за проведените през 2022 г. служебни разпределения на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

Служебно се разпределят лицата, за които е възникнало задължението да се осигуряват в универсален или професионален пенсионен фонд и които не са подали заявление за участие в предвидените за това срокове или са подали заявления за участие в повече от един фонд от съответния вид. През 2022 г. във фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване служебно са разпределени общо 96 433 лица, от които 85 926 лица в универсалните фондове и 10 507 лица в професионалните фондове. Служебно разпределените лица през 2022 г. съставляват 90,66 на сто от общия брой постъпили лица (от новоприети заявления и служебно разпределени) в универсалните фондове и 88,43 на сто в професионалните.

Информация за служебно разпределените лица през 2022 г. може да намерите в раздел Осигурителна дейност/ Статистика / Статистика и анализи / 2022.

Актуализация на списъците със застрахователи и застрахователните посредници, заявили намерение да извършват трансгранична дейност във Вътрешния пазар на Европейския съюз

Към 31.01.2023 г. в КФН са получени уведомления от компетентни органи на държави членки по отношение намерението на 40 (четиридесет) застрахователи и застрахователни посредници със седалище в други държави членки на ЕС, които извършват трансгранична дейност на територията на Република България, в т.ч. уведомления за разширяване обхвата на извършваната дейност или предоставяне на информация за промяната на адреси, представители или други обстоятелства.

През отчетния период в КФН e получено  уведомление относно намерението на 1 (едно) застрахователно дружество със седалище в държава членка на ЕС да извършва дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги, както и уведомление относно оттегляне на намерението на 2 (две) застрахователни дружества да извършват трансгранична дейност на територията на Република България. Към края на м. януари 2023 г. броят на застрахователните дружества със седалище в други държави членки на ЕС и ЕИП, за които в КФН са постъпили уведомления за намерението им да извършват дейност на територията на България при условията на свободата на предоставяне на услуги, възлиза на 419 (четиристотин и деветнадесет) дружества.

За същия период в КФН са получени уведомления от компетентните надзорни органи на държави членки на ЕС относно намерението на 11 (единадесет) застрахователни посредници със седалище в държави членки на ЕС да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги, както и 7 (седем) уведомления относно преустановяване извършването на трансгранична дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България.  В резултат на това, към края на м. януари 2023 г. броят на застрахователните посредници със седалище в държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват трансгранична дейност в България се променя на 2 116 (две хиляди сто и шестнадесет).

Към м. януари 2023 г. КФН е изпратила 1 (едно) уведомление относно намерението на местен застраховател да извършва трансгранична дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги. Така общият брой на местните застрахователи, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки, е 19 (деветнадесет).

За същия период КФН е изпратила 2 (две) уведомления относно намерението на местни застрахователни посредници да извършват трансгранична дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги. Така, към края на м. януари 2023 г. общият брой на местните застрахователни посредници, заявили намерение да извършват трансгранична дейност, е 60 (шестдесет).

Актуализираните списъци с уведомленията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

КФН е предоставила съгласие за прехвърляне на част от застрахователния портфейл на “Societa Cattolica di Assicurazione S.p.A.” към “Generali Italia S.p.A.”

Комисията за финансов надзор беше уведомена от компетентния орган на Република Италия (IVASS) за предстоящо частично прехвърляне на застрахователния портфейл на “Societa Cattolica di Assicurazione S.p.A.” към “Generali Italia S.p.A.”, включващ застрахователни договори, по които Република България е държава членка, където е разположен рискът. След преглед на представените документи, КФН взе решение за изпращане на писмо до националния компетентен орган на Република Италия относно предоставянето на съгласие за прехвърляне на част от застрахователния портфейл на “Societa Cattolica di Assicurazione S.p.A.” към “Generali Italia S.p.A.”.

След прехвърлянето “Societa Cattolica di Assicurazione S.p.A.” и “Generali Italia S.p.A.” ще продължат да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги.

Решения от заседание на 21.02.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява Татяна Гунева, Емил Борисов и Елена Петрова за членове на Съвета на директорите на „Ексклузив Пропърти“ АДСИЦ.

2. Одобрява замяна на „Кей Би Си Банк България” ЕАД с „Тексим Банк“ АД като банка-депозитар на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ.

3. Вписва „ЕС ПИ ЕМ АДВАЙЗЪРИ ГРУП“ ЕООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

4. Изпраща уведомления до компетентните органи на Норвегия, Исландия и Лихтенщайн във връзка с намерението на ЗЕАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс груп“ ЕАД да извършва застрахователна дейност на техните територии при условията на свобода на предоставяне на услуги.

5. Изпраща уведомления до компетентните органи на Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Дания, Ирландия, Италия, Кипър, Люксембург, Лихтенщайн, Нидерландия, Полша, Румъния, Унгария, Франция и Хърватия във връзка с намерението на „АТЛАС ЗБ“ ООД да извършва дейност по застрахователно посредничество при свобода на предоставяне на услуги на техните територии.

6. Изпраща писмо до ЗД „Евроинс” АД, с което уведомява дружеството, че са спазени всички изисквания във връзка с прехвърляне на дейностите по предоставяне на информационни услуги на външен изпълнител.

7. Изпраща писмо до Застрахователно акционерно дружество „ДаллБогг: Живот и здраве“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на член на съвета на директорите и изпълнителен директор на дружеството.

Пакет за цифрово финансиране на ЕК

Пакетът за цифрово финансиране на ЕК включва: Регламент за пазарите на криптоактиви (MiCA), Регламент за цифрова оперативна устойчивост (DORA) и Регламент за пазарни инфраструктури, базирани на DLT (пилотен режим на DLT). Този пакет надгражда съществуващото законодателство на ЕС, като гарантира, че действащата правна рамка не създава пречки за използването на нови цифрови финансови инструменти, и същевременно дава гаранции, че тези нови технологии и продукти попадат в обхвата на финансовото регулиране и договореностите за управление на операционния риск на дружествата, осъществяващи дейност в ЕС. По този начин пакетът е предназначен да подпомогне иновациите и внедряването на нови финансови технологии, като същевременно осигури подходящо равнище на защита на потребителите и инвеститорите. Пакетът съдържа стратегия за цифровизиране на финансовите услуги, предложения относно пазарите на криптоактиви (MiCA), оперативната устойчивост на цифровите технологии (DORA) и технологията на децентрализирания регистър (DLT).

КФН публикува информационни материали относно инфлацията, подаване на жалби, застраховането и застрахователните услуги

В изпълнение на заложените в Програмата за защита на потребителите (2021 г. – 2024 г.) цели, КФН публикува три видеоматериала, повишаващи нивото на финансова грамотност и осведоменост относно инфлацията, подаване на жалби в КФН, застраховането и застрахователните услуги. Видеоматериалите са достъпни на интернет страницата на Комисията в рубриката “За потребителя”, раздел “Информация за потребителите“.