„ОМЕГА ИНШУРЪНС БРОКЕР” ЕООД и „РАПИД БРОКЕРС” ООД са вписани в регистъра на застрахователните брокери

Емил Атанасов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", издаде решения, с които вписва „ОМЕГА ИНШУРЪНС БРОКЕР” ЕООД (в процес на учредяване) и „РАПИД БРОКЕРС” ООД, гр. София, в регистъра на застрахователните брокери.
Решенията 392 и 399 са публикувани в раздел „Административни документи”.

Проведе се конференция на тема „Повишаване инвестиционната култура на потребителите на финансови услуги в България”, 29 Юни 2010 г.

konferencia_29_06_2010. Размерите на това изображение са намалени. Кликнете, за да го видите в пълните му размери.Днес, 29 юни 2010 г., в хотел „Радисън”, София, се проведе конференция на тема „Повишаване инвестиционната култура на потребителите на финансови услуги в България”, организирана от Комисия за финансов надзор. Конференцията беше открита от новоизбрания председател на КФН Стоян Мавродиев. В изказването си той акцентира върху необходимостта от финансово обучение, тъй като то спомага за по-голямата защита на потребителите. „Именно поради тази причина е необходимо държавните институции да се ангажират с повишаване на финансовата култура на потребителите на банкови, инвестиционни, пенсионни и застрахователни услуги” – посочи г-н Мавродиев. Конференцията се организира в рамките на българо-италианския туининг проект “По-нататъшно укрепване на административния капацитет на Комисията за финансов надзор с цел ефективно прилагане достиженията на правото на ЕС”, който се изпълнява от КФН и Министерство на икономиката и финансите на Република Италия. На конференцията присъстваха и италианският посланик Н.Пр. Стефано Бенацо и Карло Бианкери, постоянен туининг съветник по проекта.
Лектори бяха изтъкнати специалисти от Централната Банка на Италия (Banca d’Italia), регулаторите на ценни книжа (CONSOB), застраховането (ISVAP) и пенсионното осигуряване (COVIP) на Италия. Във финансовия форум участваха като лектори и преподавателите от Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), София – Апостол Апостолов и Марио Каменов.
Конференцията предизвика голям интерес – присъстваха около 150 души, представители на италианското посолство в София, Италианската търговска камара, Министерство на образованието, младежта и науката, Министерство на финансите, Българска народна банка, Българска фондова борса и браншовите асоциации, от висши учебни заведения, експерти от комисията, както и журналисти от телевизии, печатни издания и електронни медии.
Конференцията имаше за цел да запознае българските институции и граждани с италианския опит, да предизвика дебат относно необходимостта от провеждане на държавна политика за финансово образование в България.
Програмата на конференцията, както и презентациите на лекторите са публикувани в раздел „Събития”.

Проведе се конференция на тема „Повишаване инвестиционната култура на потребителите на финансови услуги в България”

konferencia_29_06_2010. Размерите на това изображение са намалени. Кликнете, за да го видите в пълните му размери.Днес, 29 юни 2010 г., в хотел „Радисън”, София, се проведе конференция на тема „Повишаване инвестиционната култура на потребителите на финансови услуги в България”, организирана от Комисия за финансов надзор. Конференцията беше открита от новоизбрания председател на КФН Стоян Мавродиев. В изказването си той акцентира върху необходимостта от финансово обучение, тъй като то спомага за по-голямата защита на потребителите. „Именно поради тази причина е необходимо държавните институции да се ангажират с повишаване на финансовата култура на потребителите на банкови, инвестиционни, пенсионни и застрахователни услуги” – посочи г-н Мавродиев. Конференцията се организира в рамките на българо-италианския туининг проект “По-нататъшно укрепване на административния капацитет на Комисията за финансов надзор с цел ефективно прилагане достиженията на правото на ЕС”, който се изпълнява от КФН и Министерство на икономиката и финансите на Република Италия. На конференцията присъстваха и италианският посланик Н.Пр. Стефано Бенацо и Карло Бианкери, постоянен туининг съветник по проекта.
Лектори бяха изтъкнати специалисти от Централната Банка на Италия (Banca d’Italia), регулаторите на ценни книжа (CONSOB), застраховането (ISVAP) и пенсионното осигуряване (COVIP) на Италия. Във финансовия форум участваха като лектори и преподавателите от Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), София – Апостол Апостолов и Марио Каменов.
Конференцията предизвика голям интерес – присъстваха около 150 души, представители на италианското посолство в София, Италианската търговска камара, Министерство на образованието, младежта и науката, Министерство на финансите, Българска народна банка, Българска фондова борса и браншовите асоциации, от висши учебни заведения, експерти от комисията, както и журналисти от телевизии, печатни издания и електронни медии.
Конференцията имаше за цел да запознае българските институции и граждани с италианския опит, да предизвика дебат относно необходимостта от провеждане на държавна политика за финансово образование в България.
Програмата на конференцията, както и презентациите на лекторите са публикувани в раздел „Събития”.konf_29_06_2010. Размерите на това изображение са намалени. Кликнете, за да го видите в пълните му размери.konf_29_06_2010_07. Размерите на това изображение са намалени. Кликнете, за да го видите в пълните му размери.Financial Education. Размерите на това изображение са намалени. Кликнете, за да го видите в пълните му размери.

Приложена е принудителна административна мярка спрямо „Розахим” АД, гр. Горна Оряховица

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, приложи принудителна административна мярка спрямо „Розахим” АД, гр. Горна Оряховица, с което задължава управляващия и представляващ публичното дружество да не предприема действия по изпълнение на взетото решение от страна на редовното общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 10.06.2010 г. със следното съдържание:
„ОСА да даде съгласието си и да упълномощи Съвета на директорите на дружеството да извърши проучване и отдаване под наем или продажба на активите в инсталация с. Брест и Обнова – Плевенско и с. Камен – В. Търновско при спазване на съответните изисквания и процедури.”
Въпросната точка не е била включена в предварително обявения дневен ред на събранието.
Решение 396 може да намерите в раздел "Административни документи".

Данни за пазара по доброволно здравно осигуряване към края на месец април 2010 г.

Данните от отчетите на дружествата по доброволно здравно осигуряване към края на месец април 2010 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН – www.fsc.bg, в раздел „е-библиотека”, “Статистика”, „Пазар по доброволно здравно осигуряване”.
Брутният премиен приход към края на месец април 2010 г., реализиран от дружествата по доброволно здравно осигуряване, възлиза на 19 229 хил. лв., с което се наблюдава ръст от  11,2 % на годишна база.
Най-висок относителен дял в премийния приход по доброволно здравно осигуряване заемат пакетите „Други здравноосигурителни пакети” (33,5 %) и „Извънболнична медицинска помощ” (22,6 %).
 Изплатените претенции от здравноосигурителните дружества са в размер на 7 742 хил. лв., при 6 844 хил. лв. към края на същия период на 2009 г., с което се отчита ръст от 13,1 % на годишна база.
Броят на здравноосигурените лица по действащи договори към 30.04.2010 г. възлиза на 191 567, при 352 423 към края на април 2009 г.

Издава се одобрение на УД „Елана Фонд Мениджмънт” АД за промяна в Правилата на ДФ „Елана Балансиран Евро Фонд”

Ралица Агайн-Гури, заместник-председател, ръководещ Управление "Надзор на инвестиционната дейност", взе решение, с което се издава одобрение на УД „Елана Фонд Мениджмънт” АД, гр. София, за промяна в Правилата на ДФ „Елана Балансиран Евро Фонд”, приети с решение на Съвета на директорите на УД Елана Фонд Мениджмънт" АД.

Решение №384–ДФ/21.06.2010 г. може да бъде намерено в раздел "Административни документи".

Отписват се емисия ценни книжа и “ФеърПлей Интернешънъл” АД, като емитент, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа

Ралица Агайн-Гури, заместник-председател, ръководещ Управление "Надзор на инвестиционната дейност", взе решение, с което се отписват емисия ценни книжа и “ФеърПлей Интернешънъл” АД, гр. София, като емитент, от водения от КФН регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

Решение №383–E/21.06.2010 г. може да бъде намерено в раздел "Административни документи".

„БРОКЕР АН” ЕООД, гр. Добрич, се вписва в регистъра на застрахователните брокери

Емил Атанасов, заместник-председател, ръководещ Управление "Застрахователен надзор" взе решение, с което „БРОКЕР АН” ЕООД, гр. Добрич, управлявано и представлявано от Александър Михнев Тодоров, се  вписва в регистъра на застрахователните брокери.

Решение №382-ЗБ/18.06.2010 г. може да бъде намерено в раздел "Административни документи".

Павел Фукс е одобрен за член на Управителния съвет на „ДЖИ ПИ ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД

Емил Атанасов, заместник-председател, ръководещ Управление "Застрахователен надзор" взе решение, с което се одобрява Павел Фукс за член на Управителния съвет на „ДЖИ ПИ ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД, гр. София.

Решение №381-03/18.06.2010 г. може да бъде намерено в раздел "Административни решения".

КФН посрещна журналисти от 11 държави

Днес, 18 юни 2010 г., журналисти от 11 държави, специализирани в областта на застраховането и осигуряването, посетиха Комисия за финансов надзор. Гостите  бяха запознати с дейността и структурата на Комисията, спецификата на трите управления, отговарящи за застрахователния,  пенсионноосигурителния  и  капиталовия пазар. Г-жа Ралица Агайн, заместник председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, представи институцията, а експерти  от трите управления изнесоха презентации.
Чуждестранните журналисти са членове на   The Presse Internationale des Assurances (PIА) – международната организация на специализираните средства за масово осведомяване, работещи в областта на застраховането и осигуряването и са представители на водещи икономически медии от 11 държави – Гърция, Сърбия, Румъния, Полша, Словакия, Хърватия, Испания, Италия, Холандия, Германия и САЩ. Тяхното посещение у нас е във връзка с 56-тия конгрес на The Presse Internationale des Assurances, който се провежда в София от 17 до 19 юни 2010 година, тъй като България бе удостоена с честта да бъде избрана за страна-домакин на таз годишния конгрес. На годишната среща на  PIА се коментираха проблемите на финансовите пазари в контекста на международните икономически предизвикателства; регионалните особености на бизнеса и основните глобални въпроси, които стоят пред застрахователния и осигурителния сектор. От българска страна представител в организацията е INSURANCE.BG.