Данни за пазара по доброволно здравно осигуряване към края на месец април 2010 г.

Данните от отчетите на дружествата по доброволно здравно осигуряване към края на месец април 2010 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН – www.fsc.bg, в раздел „е-библиотека”, “Статистика”, „Пазар по доброволно здравно осигуряване”.
Брутният премиен приход към края на месец април 2010 г., реализиран от дружествата по доброволно здравно осигуряване, възлиза на 19 229 хил. лв., с което се наблюдава ръст от  11,2 % на годишна база.
Най-висок относителен дял в премийния приход по доброволно здравно осигуряване заемат пакетите „Други здравноосигурителни пакети” (33,5 %) и „Извънболнична медицинска помощ” (22,6 %).
 Изплатените претенции от здравноосигурителните дружества са в размер на 7 742 хил. лв., при 6 844 хил. лв. към края на същия период на 2009 г., с което се отчита ръст от 13,1 % на годишна база.
Броят на здравноосигурените лица по действащи договори към 30.04.2010 г. възлиза на 191 567, при 352 423 към края на април 2009 г.