„ДИВАС АРТ” ЕООД, гр. Варна, е вписано в регистъра на застрахователните брокери

Емил Атанасов, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление "Застрахователен надзор", издаде решение, с което се вписва „ДИВАС АРТ” ЕООД, гр.Варна,  в регистъра на застрахователните брокери.
Решение 328-ЗБ/27.05.2010 г. е публикувано в раздел „Административни документи”.
 

Подписан е Меморандум за взаимна помощ и обмяна на информация между Комисията за финансов надзор и Агенция за застрахователен надзор на Република Македония

Днес, 31 май 2010 г.,  в Комисията за финансов надзор  официално  беше  подписан Меморандум за разбирателство, за взаимна помощ и обмяна на информация по въпросите на надзора на застраховането между Комисията за финансов надзор и Агенция за застрахователен надзор на Република Македония.
Д-р Климе Попоски, Президент на експертния съвет на македонската агенция, изрази надеждата си за ползотворно сътрудничество с българския надзор, още повече, че македонският застрахователен надзор е съвсем млада институции, от 7 месеца са самостоятелна агенция и се надяват на  компетентна помощ от страна на българските си колеги в усъвършенстването на надзорните практики. Г- н Петър Чобанов, председател на КФН, изрази готовност за взаимно сътрудничество с цел подобряване на надзорните практики и ефективност на двете институции.
Агенция за застрахователен надзор на Македония и Комисията за финансов надзор изразяват чрез подписването на Меморандума желанието си за сътрудничество на базата на взаимно доверие и разбирателство при надзора на застрахователни компании, регистрирани в България и в Република Македония. При обмен на информация и опит, ще се провеждат и конкретни разследвания на отделни  застрахователни компании, които извършват дейност на територията на двете страни.
Основната цел на Меморандума е да се разработят и усъвършенстват механизмите за обмяна на опит и информация  във връзка със застрахователните компании и регулацията на застрахователните пазари в България и Македония. Меморандумът ще гарантира и по-голяма защита на клиентите на застрахователни услуги и ще способства за честността, стабилността и ефективността на застрахователната индустрия.
MMoU Macedonia 1. Размерите на това изображение са намалени. Кликнете, за да го видите в пълните му размери.MMoU Macedonia 2. Размерите на това изображение са намалени. Кликнете, за да го видите в пълните му размери.MMoU Macedonia 3. Размерите на това изображение са намалени. Кликнете, за да го видите в пълните му размери.

Констатирани непълноти във финансовите отчети на емитентите на ценни книжа за 2009 година

Управление „Надзор на инвестиционната дейност” извърши проверка на годишните финансови отчети за 2009 г. на емитентите на ценни книжа, в резултат на която са констатирани 176 нарушения при представянето и разкриването на информация пред акционерите и обществеността.  Най-голямата група нарушения е при разкриването на изискуемата информация за програмите за корпоративно управление, като 13 дружества въобще не са представили такава програма, а други 104 дружества не са представили необходимата информация как спазват собствената си програма за корпоративно управление, или как прилагат и спазват принципите за корпоративно управление, въведени от Националния кодекс за корпоративно управление. Изискването за приемане и прилагане на програма за корпоративно управление е въведено в Закона за публичното предлагане на ценни книжа по отношение на всички публични дружества, както и по отношение на емитентите на облигации и други ценни книжа и има за цел да създаде по-високи гаранции за прозрачно и ефективно управление на дружествата в интерес на акционерите им и на обществеността.
Другите нарушения, установени при проверката на отчетите на 404-те публични дружества и други емитенти на ценни книжа, се изразяват в:
• 15 дружества не са представили, или са представили некоректни декларации от отговорните лица, че финансовият отчет отразява вярно и честно финансовото състояние на дружеството и че докладът за дейността съдържа достоверен преглед на развитието и резултатите от дейността на емитента;
• 1 дружество не е представило годишен доклад за дейността, а други 10 са представили доклад, чието минимално съдържание не отговаря на изискванията на закона и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
• при 8 дружества липсва информация за счетоводната политика и пояснителни бележки, като елемент от заверения от регистриран одитор финансов отчет за 2009 г, а от други 3 въобще не са представили одиторски доклад;
• при 7 дружества липсва информация относно структурата на капитала и контрола върху публичното дружество, съгласно Приложение № 11 от Наредба № 2;
• 3 дружества със специална инвестиционна цел не са разкрили необходимата пояснителна информация за притежаваните от тях активи съгласно изискванията на Наредба № 2;
• 3 дружества не са представили годишни справки за дейността си по утвърдения единен образец.

За всички констатираните непълноти и несъответствия на дружествата ще бъдат съставени актове за установяване на административни нарушения, както и ще бъдат предприети действия по прилагане на принудителни административни мерки по чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.

Решения от заседание на КФН от 27 май 2010 г.

1. Потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни обезпечени облигации, издадени от „Технологичен център – Институт по микроелектроника /ТЦ – ИМЕ/” АД, гр. София, в размер на 15 млн. евро, разпределени в 15 хил. броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, обезпечени облигации, с номинална и емисионна стойност 1000 евро всяка, с фиксирана лихва в размер 8 %, с лихвени плащания на всеки 12-месечен период  и срок на облигационния заем от 5 години, считано от 29.09.2009 г., с падеж 29.09.2014 г. Вписа горепосочената емисия облигации във водения от КФН регистър и вписва „Технологичен център – Институт по микроелектроника /ТЦ – ИМЕ/” АД, гр. София, като емитент .

2. Одобри коригирано търгово предложение от „Радита” ООД, Търговище, за закупуване чрез инвестиционен посредник „Авал Ин” АД, гр. София, на акции на „Поляница” АД,  Търговище, от останалите акционери на дружеството. Предложената цена за една акция е 14,95 лв.

3. Одобри търгово предложение от „Арома” АД, гр. София за закупуване чрез инвестиционен посредник „Булброкърс” ЕАД, гр. София на акции на „Астера Козметикс” АД, гр. София от останалите акционери на дружеството. Предложената цена за една акция е 6, 80 лв.

4. Издаде одобрение на „Пи Ар Си” АДСИЦ, гр. София, за замяна на банката депозитар „Юробанк И Еф Джи България” АД, гр. София с „Банка ДСК” ЕАД, гр. София.

5. Издава одобрение за промени в устава на „Хелт енд Уелнес” АДСИЦ, гр. София, във връзка с увеличение на капитала на дружеството.

6. Отнема лиценза за извършване на дейност като управляващо дружество на „Булдев Асет Мениджмънт” АД, гр. Варна.

Квестор е назначен в италианско застрахователно дружество, което има право да извършва застрахователна дейност и в България

Уведомяваме всички заинтересовани лица, че на 20.05.2010 г. КФН е получила информация за откриване на производство по назначаване на квестор по отношение на застрахователното дружество от Италия:  Arfin Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. с адрес Milan, viale Nazario Sauro 14. Отнети са временно правомощията на изпълнителните органи на дружеството.
Датата на влизане в сила на решението е 14 април 2010 г. Назначеният квестор е: Mr. Angelo Cremonese
Институцията, която осъществява финансов надзор върху застрахователя и надзор в производството е Институцията за застрахователен и пенсионен надзор на Италия – ISVAP – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo Via del Quirinale, 21 00187 Roma.
Приложимият закон в производството по принудителна ликвидация е law n. 576 of 12 August 1982.
Решението е публикувано в the Italian Official Journal и в бюлетина ISVAP и уеб-страницата.
Уведомяваме заинтересованите лица, тъй като това дружество има право да извършва застрахователна дейност и в България при свободата за предоставяне на услуги.

Данни за застрахователния пазар и пазара по доброволно здравно осигуряване към края на месец март 2010 г.

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователите и на дружествата по доброволно здравно осигуряване към края на месец март 2010 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН – www.fsc.bg, в раздел „е-библиотека”, “Статистика”, „Застрахователен пазар”.

Брутният премиен приход за първото тримесечие на 2010 г., реализиран от застрахователите със седалище в Република България, възлиза на 408 421 хил. лв., като се наблюдава спад от 5,2 % на годишна база.
Брутният премиен приход, реализиран от дружествата по общо застраховане за периода януари – март 2010 г., възлиза на 344 859 хил. лв., с което е реализиран спад от 6,8 % на годишна база.
На пазара по общо застраховане делът на автомобилните застраховки се увеличава до 74,9 % (първо тримесечие на 2009 г: 71,2 %) от брутния премиен приход, реализиран в сектора, като застраховка „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (39,8 %) изпреварва по дял застраховка „Автокаско” (35,1 %).
Брутният премиен приход, реализиран от животозастрахователите за периода януари – март 2010 г., възлиза на 63 562 хил. лв., с което е реализиран ръст от 4,4 % на годишна база.
Най-висок относителен дял в премийния приход по животозастраховане заема застраховка „Живот” и рента – 78,9 %.
Размерът на получените премии по активно презастраховане се изчислява на 60 327 хил. лв., от които 1 596 хил. лв. са записани от застрахователите, извършващи дейност по общо застраховане. Записаният брутен премиен приход от животозастрахователите е реализиран изцяло от директен бизнес.
Най-голям дял на пазара по активно презастраховане заемат имуществените застраховки („Пожар и природни бедствия” и „Други щети на имущество”) и автомобилните застраховки („Автокаско” и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС”), съответно от 43,3 % и 41,0 %.
Възникналите претенции по общо застраховане са в размер на 189 118 хил. лв., като нарастват с 1,3 % на годишна база.
Изплатените претенции от животозастрахователите са в размер на 20 993 хил. лв., като се отчита спад от 3,7 % на годишна база.
Сумата на активите на застрахователите към края на март 2010 г. нараства с 10 % на годишна база и възлиза на 2 852 228 хил. лв., в т.ч. 64,2 % на застрахователите по общо застраховане и 35,8 % на застрахователите по животозастраховане.
Сумата на активите на презастрахователя „Джи Пи Презастраховане” ЕАД към края на март 2010 г. е 1 406 158 хил. лв. при 1 063 623 хил. лв. година по-рано. 
Общият размер на собствения капитал на застрахователите нараства с 14,3 % на годишна база и достига 974 446 хил. лв., в т.ч. 510 584 хил. лв. на застрахователите, извършващи дейност по общо застраховане, и 463 862 хил. лв. на животозастрахователите.
Размерът на брутните технически резерви, заделени от дружествата по общо застраховане нараства със 7,1 % на годишна база и достига 1 313 633 хил. лв.
Размерът на брутните технически резерви, заделени от животозастрахователите към 31.03.2010 г., нараства с 9,1 % на годишна база и достига 518 525 хил. лв.
Дружествата в сектора по общо застраховане отчитат положителен технически резултат от 8 935 хил. лв. към края на март 2010 г. при 5 332 хил. лв. към края на март 2009 г., съответно положителен финансов резултат от 17 737 хил. лв. към края на март 2010 г. при 11 772 хил. лв. за същия период на 2009 г.
Отчетеният от животозастрахователите технически резултат за първото тримесечие на 2010 г. е 13 624 хил. лв. при 2 788 хил. лв. за първото тримесечие на 2009 г., а финансовият резултат е 15 663 хил. лв. за първото тримесечие на 2010 г., при 6 310 хил. лв. за първото тримесечие на 2009 г.
Брутният премиен приход по доброволно здравно осигуряване за периода януари – март на 2010 г., съгласно агрегирания отчет за доходите, е 16 471 хил. лв., с което е реализиран ръст от 15,1 % на годишна база.
Най-висок относителен дял в премийния приход по доброволно здравно осигуряване заемат пакетите  „Други здравноосигурителни пакети” от 32,3 % и „Извънболнична медицинска помощ” от 23,1 %.
Изплатените претенции в доброволното здравно осигуряване са в размер на 5 522 хил. лв., като се отчита ръст от 11,0 % на годишна база.
Сумата на активите на здравните дружества към края на март 2010 г. нараства с 11,3 % на годишна база и възлиза на 73 517 хил. лв.
Общият размер на собствения капитал на здравноосигурителните дружества нараства с 13,7 % на годишна база и достига 47 122 хил. лв.
Размерът на здравноосигурителните резерви нараства с 4,0 % на годишна база и достига 16 625 хил. лв.
За първото тримесечие на 2010 г. дружествата в сектора по доброволното здравно осигуряване отчитат положителен технически резултат от 1 251 хил. лв., при 2 301 хил. лв. отчетен  за първото тримесечие на 2009 г., съответно положителен финансов резултат от 1 629 хил. лв., при 2 289 хил. лв. в края на март 2009 г.
Броят на здравноосигурените лица по действащи договори към 31.03.2010 г. на дружествата по доброволно здравно осигуряване възлиза на 188 273 при 349 375 в края на март 2009 г.

*Поради това, че един животозастраховател е променил счетоводната си политика по отношение на отчитане на премийния приход, статистиката за януари  и февруари 2010 г. е актуализирана. 

Решения от заседание на КФН от 21 май 2010 г.

На свое заседание от 21 май 2010 г. КФН взе следните решения:

1. Потвърди проспект за първично публично предлагане на емисия акции, издадени от „Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ, гр. София. Емисията е в размер на  7 999 992 лева, разпределени в 148 148  броя обикновени, безналични, поименни акции, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 54 лева всяка. Вписа посочената емисия акции и във водения от КФН регистър.

2. Издава временна забрана за търгово предложение от „Алфа дивелопмънтс” ЕАД, гр. София, за закупуване чрез инвестиционен посредник „Булброкърс” ЕАД, гр. София, на акции на „Пиринхарт” АД, гр. Разлог, от останалите акционери на дружеството.

3. Издава одобрение на „Изи Инс – Първи интернет застрахователен брокер” ЕООД, гр. София, да осъществява дейност като застрахователен брокер на територията на всички държави членки на ЕС. КФН ще изпрати уведомления до компетентните органи на съответните страни за намерението на брокера да извършва дейност на техните територии.

4. Поправя допусната очевидна фактическа грешка в Решение № 244-ОА от 14.04.2010 г. на КФН, в което е сгрешено, че Рени Енгибарова е допусната до изпит за признаване на частична правоспособност на отговорен актюер в областта на допълнителното пенсионно осигуряване, а не в областта на животозастраховането, здравното осигуряване и общото застраховане, както е в подаденото заявление.

Иво Груев е одобрен за член на УС на „ЗАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп”” АД и за член на УС на ЗК „Български имоти” АД

Емил Атанасов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", издаде две решения, с които одобри Иво Груев за член на Управителния съвет на „ЗАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп”” АД и за член на Управителния съвет на ЗК „Български имоти” АД
Решенията 295 и 296 са публикувани в раздел „Административни документи”.

Лука Савино е одобрен за независим член на НС на ЗАД„ВИКТОРИЯ”

Емил Атанасов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", издаде решение, с което одобрява Лука Савино за независим член на Надзорния съвет на ЗАД„ВИКТОРИЯ”.
Решение № 293 е публикувано в раздел „Административни документи”.

„ЕМБОРИО” ЕООД, „ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ПАНДА” ООД, „САЛИДА БЪЛГАРИЯ” ООД и „БУЛ БРОКЕР” ООД са вписани в регистъра на застрахователните брокери

Емил Атанасов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", издаде решения, с които вписва „ЕМБОРИО” ЕООД, „ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ПАНДА” ООД, „САЛИДА БЪЛГАРИЯ” ООД и „БУЛ БРОКЕР” ООД  в регистъра на застрахователните брокери
Решенията 281,286, 287 и 298 са публикувани в раздел „Административни документи”.