Лука Савино е одобрен за независим член на НС на ЗАД„ВИКТОРИЯ”

Емил Атанасов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", издаде решение, с което одобрява Лука Савино за независим член на Надзорния съвет на ЗАД„ВИКТОРИЯ”.
Решение № 293 е публикувано в раздел „Административни документи”.