Данни за застрахователния пазар към 31.07.2020 г.


    Представените данни от отчетите на застрахователите по общо застраховане и животозастраховане към края месец юли 2020 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Пазари”, „Застрахователен пазар”, „Статистика”.

Решения от заседание на КФН на 26.11.2020 г.


На заседанието си на 26.11.2020 г. КФН реши:

1. Вписва емисия акции с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа, издадена от „Елана фонд за земеделска земя“ АДСИЦ. Емисията е в размер на 8 262 885 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и е в резултат на увеличаване на капитала на дружеството от 700 000 лв. на 8 962 885 лв. Вписва емисията в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
2. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Честийм“ ЕООД, гр. София, за закупуване чрез инвестиционен посредник „Юг Маркет“ АД, гр. Пловдив, на 20 198 броя акции (9,97%) от капитала на „Пазарджик БТМ” АД, гр. Пазарджик, от останалите акционери на дружеството.
 
3. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Кап Нор” ЕООД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Капман” АД на 48 650 броя акции от капитала на „Вапцаров” АД от останалите акционери на дружеството.
 
4. Одобрява Георги Паскалев за прокурист на управляващо дружество „Астра Асет Мениджмънт“ АД.
 
5. Одобрява промените в устава на „Елана фонд за земеделска земя“ АДСИЦ.
 
6. Вписва Константин Генчев в регистъра на обвързаните агенти, воден от КФН.

Решения от заседание на КФН на 26.11.2020 г.


На заседанието си на 26.11.2020 г. КФН реши:

1. Вписва емисия акции с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа, издадена от „Елана фонд за земеделска земя“ АДСИЦ. Емисията е в размер на 8 262 885 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и е в резултат на увеличаване на капитала на дружеството от 700 000 лв. на 8 962 885 лв. Вписва емисията в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
2. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Честийм“ ЕООД, гр. София, за закупуване чрез инвестиционен посредник „Юг Маркет“ АД, гр. Пловдив, на 20 198 броя акции (9,97%) от капитала на „Пазарджик БТМ” АД, гр. Пазарджик, от останалите акционери на дружеството.
 
3. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Кап Нор” ЕООД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Капман” АД на 48 650 броя акции от капитала на „Вапцаров” АД от останалите акционери на дружеството.
 
4. Одобрява Георги Паскалев за прокурист на управляващо дружество „Астра Асет Мениджмънт“ АД.
 
5. Одобрява промените в устава на „Елана фонд за земеделска земя“ АДСИЦ.
 
6. Вписва Константин Генчев в регистъра на обвързаните агенти, воден от КФН.

КФН е предоставила съгласие за прехвърляне на застрахователния портфейл от “The United Kingdom Mutual Steam Ship Assurance Association (Europe) Limited” към “UK P&I Club” NV


    Комисията за финансов надзор е уведомена от компетентния орган на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (Prudential Regulation Authority) за предстоящо прехвърляне на застрахователен портфейл от “The United Kingdom Mutual Steam Ship Assurance Association (Europe) Limited” (със седалище в Обединеното кралство) към “UK P&I Club” NV (със седалище в Кралство Нидерландия). След преглед на представените документи КФН взе решение за изпращане на писмо до националния компетентен орган на Обединеното кралство относно предоставянето на съгласие за прехвърляне на застрахователния портфейл от “The United Kingdom Mutual Steam Ship Assurance Association (Europe) Limited” към “UK P&I Club” NV.

Решения от заседание на КФН на 24.11.2020 г.


На заседанието си на 24.11.2020 г. КФН реши:

1. Одобрява проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени от „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД. Емисията е в размер до 2 000 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка една, които ще бъдат издадени в резултат на увеличаване на капитала на дружеството. Вписва посочената емисия акции, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
2. Не издава окончателна забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от „Потамиро Лимитид“, Република Кипър, за закупуване чрез инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз“ АД на 34 622 броя акции от капитала на „София Хотел Балкан“ АД от останалите акционери на дружеството.
 
3. Отписва „Далия” ЕАД, София, като публично дружество и издадената от дружеството емисия ценни книжа в размер на 400 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
4. Прекратява образуваното производство, инициирано от инвестиционния посредник „Трейдинг 212” ЕООД, за извършване на дейност чрез установяване на клон на територията на Федерална Република Германия по искане на заявителя.
 
5. Изпраща писмо до управляващото дружество „Стратегия Асет Мениджмънт“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на прокурист на дружеството.

6. Изпраща писмо до „АВЕСТА ТРЕЙД“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с придобиване на 100% квалифицирано участие в капитала на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ МЕДИКО – 21“ АД от „АВЕСТА ТРЕЙД“ АД.

Решения от заседание на КФН на 24.11.2020 г.


На заседанието си на 24.11.2020 г. КФН реши:

1. Одобрява проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени от „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД. Емисията е в размер до 2 000 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка една, които ще бъдат издадени в резултат на увеличаване на капитала на дружеството. Вписва посочената емисия акции, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
2. Не издава окончателна забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от „Потамиро Лимитид“, Република Кипър, за закупуване чрез инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз“ АД на 34 622 броя акции от капитала на „София Хотел Балкан“ АД от останалите акционери на дружеството.
 
3. Отписва „Далия” ЕАД, София, като публично дружество и издадената от дружеството емисия ценни книжа в размер на 400 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
4. Прекратява образуваното производство, инициирано от инвестиционния посредник „Трейдинг 212” ЕООД, за извършване на дейност чрез установяване на клон на територията на Федерална Република Германия по искане на заявителя.
 
5. Изпраща писмо до управляващото дружество „Стратегия Асет Мениджмънт“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на прокурист на дружеството.

6. Изпраща писмо до „АВЕСТА ТРЕЙД“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с придобиване на 100% квалифицирано участие в капитала на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ МЕДИКО – 21“ АД от „АВЕСТА ТРЕЙД“ АД.

КФН публикува списък с интернет страници на лица, които нямат право да предоставят инвестиционни услуги на територията на Република България


    Лицата са длъжни да преустановят предлагането на инвестиционни услуги и дейности в 3-дневен срок от публикуването на списъка
    
Със свое решение от 19.11.2020 г. Комисията за финансов надзор оповести интернет страници, чрез които се предоставят инвестиционни услуги от лица, които нямат това право. Решението е взето на основание чл. 13, ал. 1, т. 30 от Закона за Комисията за финансов надзор във връзка с чл. 281, ал. 1 и 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти. В Решение № 862 – ИП е публикуван списък с интернет страниците, чрез които не следва да се предоставят инвестиционни услуги.
Публикуването на решението се счита за уведомление относно задължението на лицата да преустановят предлагането на инвестиционни услуги и дейности чрез оповестените интернет-страници в 3-дневен срок, считано от датата на публикуване на решението със списъка.

Решения от заседание на КФН на 19.11.2020 г.

На заседанието си на 19.11.2020 г. КФН реши:

1. Вписва емисия акции, издадена от „Алтерко“ АД, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.
Емисията е в размер на 2 999 999 броя нови обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и е в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 15 000 000 лева на 17 999 999 лева.

2. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от “Ню Уеб Маркет” ЕАД за закупуване чрез инвестиционен посредник “АВС ФИНАНС” АД на 1 362 425 броя (47.97%) акции от капитала на “Уеб Медия Груп” АД от останалите акционери на дружеството.

3. Разширява обхвата на издадения лиценз на управляващото дружество „ЕФ Асет Мениджмънт” АД.

4. Изпраща нотификации до компетентните органи на Австрия, Хърватия, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения и Швеция относно намерението на инвестиционния посредник „Юропиън Брокеридж Хаус” ООД да извършва дейност при условията на свободно предоставяне на услуги на техните територии, без да открива клон.

5. Изпраща писмо до инвестиционния посредник „МК Брокерс” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с намерението на дружеството за придобиване на квалифицирано участие в управляващото дружество „Делтасток управление на активи” ЕАД.

6. Изпраща писмо до „Алфа България “ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобряване на проспект за публично предлагане на варанти.

Решения от заседание на КФН на 19.11.2020 г.


На заседанието си на 19.11.2020 г. КФН реши:

1. Вписва емисия акции, издадена от „Алтерко“ АД, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.
Емисията е в размер на 2 999 999 броя нови обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и е в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 15 000 000 лева на 17 999 999 лева.

2. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от “Ню Уеб Маркет” ЕАД за закупуване чрез инвестиционен посредник “АВС ФИНАНС” АД на 1 362 425 броя (47.97%) акции от капитала на “Уеб Медия Груп” АД от останалите акционери на дружеството.

3. Разширява обхвата на издадения лиценз на управляващото дружество „ЕФ Асет Мениджмънт” АД.

4. Изпраща нотификации до компетентните органи на Австрия, Хърватия, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения и Швеция относно намерението на инвестиционния посредник „Юропиън Брокеридж Хаус” ООД да извършва дейност при условията на свободно предоставяне на услуги на техните територии, без да открива клон.

5. Изпраща писмо до инвестиционния посредник „МК Брокерс” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с намерението на дружеството за придобиване на квалифицирано участие в управляващото дружество „Делтасток управление на активи” ЕАД.

6. Изпраща писмо до „Алфа България “ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобряване на проспект за публично предлагане на варанти.

Списъците на застрахователните дружества и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България, са актуализирани


    През месец октомври 2020 г. в КФН са получени 33 (тридесет и три) уведомления от компетентни органи на държави членки по отношение извършването (вписване или прекратяване на нотификацията) на застрахователна дейност от застрахователни дружества и застрахователни посредници със седалище в други държави членки на ЕС, в т.ч. уведомления за разширяване обхвата на извършваната дейност или предоставяне на информация за промяната на адреси и представители и прехвърляне на застрахователни портфейли.  
    За периода 01.10.2020 г. – 31.10.2020 г. в КФН е получено едно уведомление по отношение намерението на застрахователно дружество със седалище в Обединеното кралство да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги.
    Към края на месец октомври 2020 г. броят на застрахователните дружества със седалище в други държави членки на ЕС и ЕИП, за които са изпратени уведомления в КФН за намерението им да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги, нараства на 654 (шестстотин петдесет и четири).
    През месец октомври 2020 г. в КФН са вписани 16 (шестнадесет) уведомления от компетентни органи на държави членки на ЕС относно застрахователни посредници, които имат намерение да извършват дейност в България.
    Застрахователните посредници, за които е получено уведомление от компетентни органи на държави членки на ЕС, за намерението им да преустановят извършването на дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги или правото на установяване, са 7 (седем).
    Към 31 октомври 2020 г. застрахователните посредници от държави членки, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги или правота на установяване (чрез клон), са 3088 (три хиляди осемдесет и осем).
    През месец октомври 2020 г. КФН не е изпращала уведомления за намерение на застрахователни дружества със седалище в Република България да извършват дейност на територията на държави членки на ЕС и ЕИП при условията на свободата на предоставяне на услуги или правото на установяване.
    Общият брой на застрахователните дружества със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС при условията на свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 18.  
    За периода 01.10.2020 г. – 31.10.2020 г. КФН не е изпращала уведомления до компетентните надзорни органи на държавите членки на ЕС и ЕИП относно намерението на застрахователни посредници със седалище в Република България да извършват на тяхна територия дейност по застрахователно посредничество при условията на свободата на предоставяне на услуги или правото на установяване.  
    В края на периода общият брой на застрахователните посредници със седалище в Република България, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС при условията на правото на установяване или свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 51 (петдесет и един).  
    Актуализираните списъци с уведомленията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.