Наложена е принудителна административна мярка ня “Бора Инвест” АД, гр. София

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, наложи ПАМ на “Бора Инвест” АД, гр. София за следното:
1. В петдневен срок от решението за прилагане на настоящата принудителна административна мярка да приключи счетоводна сметка 422 “Подотчетни лица”, като по тази сметка останат суми в размер не по-голям от възникналите към момента на приключването й задължения към клиенти по сключени сделки.
2. След приключването на счетоводна сметка 422 “Подотчетни лица” съгласно т. 1, инвестиционният посредник да извършва плащания на суми към подотчетните лица единствено по банкови сметки, по които титуляр е “Бора Инвест” АД и от които подотчетните лица имат право да извършват тегления. По посочените сметки да бъдат превеждани само суми за извършване на следните плащания:
– в полза на клиенти по възникнали техни вземания от инвестиционния посредник по сключени сделки;
– в полза на подотчетни лица по техни вземания от инвестиционния посредник (възнаграждения, разноски и др. вземания възникнали с оглед изпълнението на сключения между инвестиционния посредник и подотчетното лице договор).
3. Счетоводното отчитане на операциите на инвестиционния посредник, свързано с подотчетните му лица, да се извършва в съответствие с принципа за предимство на съдържанието пред формата, установен в чл. 4, ал. 2, т. 3 от Закона за счетоводството, а именно: сделките и събитията да се отразяват счетоводно, съобразно тяхното икономическо съдържание, същност и финансова реалност, а не формално според правната им форма. 
4. В срок от 6 месеца от решението за прилагане на настоящата принудителна административна мярка, инвестиционният посредник да поддържа на каса сума в размер не повече от 10 на сто от всички паричните средства. 
5. В 14-дневен срок от решението за прилагане на настоящата принудителна административна мярка да представи в КФН одитирани финансови отчети за първото тримесечие на 2005 г. по месеци”.

 Пълния текст на решение 292 може да намерите в раздел "Документи".
 

Няма промени във формата на месечния счетоводен баланс относно отчитаните от инвестиционните посредници клиентски активи

І. С оглед предстоящото обнародване и влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за публично предлагане на ценни книжа и по-конкретно на Глава пета, Раздел ІV “Компенсиране на инвеститорите”, след създаването на Фонда за компенсиране на инвеститорите от Комисията за финансов надзор (КФН) ще се изисква да предоставя достоверна информация за състоянието и размера на клиентските активи, предоставени на инвестиционните посредници, с цел определяне на дължимата годишна вноска от всеки един от тях. От друга страна, самите инвестиционни посредници ще бъдат задължени да представят до 10-то число на всеки месец справка за клиентските активи към последния ден на предходния месец по образец, одобрен от Заместник-председателя, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”. В този смисъл е необходимо да се осигури съпоставимост на съдържащите се в нея данни с информацията в изискваните и представяни в КФН месечни финансови отчети на инвестиционните посредници и съответно заверения годишен финансов отчет (ГФО).
Предвид гореизложеното до приемане на справката по образец, инвестиционните посредници са длъжни да представят в КФН, на основание чл. 28, ал. 1 във връзка с чл. 27, ал. 1 от Наредба № 6, счетоводен баланс в одобрената форма от Заместник-председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, посочена на интернет страницата на КФН (раздел “Документи”; “Форми и образци на документи”; “Oбразци на месечни и годишни финансови отчети на инвестиционните посредници”).

ІІ. Във връзка с отправено през м. март 2005 г. от Института на дипломираните експерт-счетоводители обръщение до неговите членове, в което се посочва, че ГФО на инвестиционните посредници ще се съставят на бланка на дружеството в съответствие с МСФО, и от представените за отчетната 2004 г. в КФН одитирани ГФО на инвестиционните посредници се констатира следното:
1. изготвените  годишни финансови отчети на инвестиционните посредници са с различна форма и съдържание, а именно такива:
– в които клиентските активи въобще не са отразени и за тях липсва информация в пояснителните бележки към отчета;
– включващи счетоводен баланс, в който предоставените ценни книжа и/или парични средства са отчетени балансово и/или като условни активи и пасиви.
2. От една страна, така събраната в КФН информация води до извода, че между самите дипломирани експерт-счетоводители няма единно становище и практика, а от друга – налице е невъзможност за сравнимост в съдържанието на финансовите отчети.
ІІІ. Във връзка със значимостта на наличието в КФН на информация за размера и стойността на предоставените на инвестиционните посредници клиентски активи /ценни книжа и парични средства/, беше отправено запитване до Министерство на финансите за становище относно счетоводното отчитане на клиентските активи с оглед уеднаквяване на практиката и въвеждане на еднакви критерии в изготвяните финансови отчети от инвестиционните посредници.

 

Одобрени са изменения и допълнения в правилниците на управляваните от ПОД „Алианц България” АД пенсионни фондове

     Управление "Осигурителен надзор" одобри изменения и допълнения в Правилниците за организацията и дейността на управляваните от ПОД „Алианц България” АД  пенсионни фондове  – „Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България”,  „Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България” и ДП Ф "Алианц България"
Пълния текст на Решения № 289, 290 и 291 може да намерите в раздел "Документи".

Одобрени са промени в устава на “Капитал Директ – 1” АДСИЦ

На заседание от 27.04.2005 г. Комисията издаде одобрение на промени в устава на “Капитал Директ – 1” АДСИЦ. Промените са приети от Общото събрание на акционерите, проведено на 13.04.2005 г., и се отнасят до конкретизиране на източниците на фонд „Резервен” на дружеството.

Наложени са принудителни административни мерки на “Българска роза Пловдив” АД и на “Искър Транспорт” АД, гр. Варна

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, наложи принудителни административни мерки на “Българска роза Пловдив” АД и на “Искър Транспорт” АД, гр. Варна, във връзка с точки от дневния ред на общите им събрания. 
Пълния текст на решение 281 и 282 може да намерите в раздел "Документи".

Одобрени са изменения и допълнения в правилниците на управляваните от „Ай Ен Джи пенсионноосигурително дружество” ЕАД пенсионни фондове

  Г-н Бисер Петков, заместник-председател на КНФ, ръководещ управление "Осигурителен надзор", одобри изменения и допълнения в Правилниците за организацията и дейността на управляваните от „Ай Ен Джи пенсионноосигурително дружество” ЕАД  пенсионни фондове – „Ай Ен Джи УПФ”, „Ай Ен Джи ППФ” и „Ай Ен Джи ДПФ”
Пълния текст на Решения № 278, 279 и 280 може да намерите в раздел "Документи".

Спрямо три дружества е започнала процедура по принудително събиране на непогасени вземания – такса за 2004 г.

Димана Ранкова, Заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление "Надзор на инвестиционната дейност", взе решение за публикуване в интернет страницата на КФН на съобщение относно дружествата "Малък Искър" АД, “Слънчеви лъчи” АД, „Венец” АД (л) във връзка с решения за установяване на публично държавно вземане – такса за 2004 г., дължима на КФН.
Дружествата не са получили изпратените решения на посочения от тях адрес и е започнала процедура по връчването им чрез поставяне на съобщенията с приложените решения на табло в сградата на КФН и качването им на електронната страница. Ако до влизане в сила на решенията лицата не предприемат съответните правни действия, съобщенията с приложените решения се смятат за редовно връчени  и ще бъдат приложени към досиетата на дружествата в КФН.
При неплащане в срока за доброволно изпълнение преписката се изпраща в Агенцията за държавни вземания за предприемане на действия по принудително събиране на непогасените вземания. Дължимите суми от дружествата следва да бъдат внесени на каса в КФН или да се преведат по банкова сметка.
Пълния текст на съобщението по чл. 50, ал. 2 от ДПК и дължимите суми може да намерите в раздел "Поднадзорни лица", рубрика" Съобщение по чл. 50, ал. 2 от ДПК".

 

Одобрени са изменения и допълнения в правилниците на управляваните от ПОК „Доверие” АД пенсионни фондове

 Г-н Бисер Петков, заместник-председател на КНФ, ръководещ управление "Осигурителен надзор", одобри изменения и допълнения в Правилниците за организацията и дейността на управляваните от ПОК „Доверие” АД  пенсионни фондове – УПФ"Доверие, ППФ"Доверие и ДПФ "Доверие.
Пълния текст на Решения № 275, 276 и 277 може да намерите в раздел "Документи".

Одобрени са изменения и допълнения в правилниците на управляваните от „ДЗИ–ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ” АД пенсионни фондове

 Г-н Бисер Петков, заместник-председател на КНФ, ръководещ управление "Осигурителен надзор", одобри изменения и допълнения в Правилниците за организацията и дейността на управляваните от „ДЗИ–ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ” АД пенсионни фондове – „ДЗИ-Универсален пенсионен фонд”, „ДЗИ-Професионален пенсионен фонд” и „ДЗИ-Доброволен пенсионен фонд”.
Пълния текст на Решения № 268-УПФ, № 269-ППФ и № 270-ДПФ може да намерите в раздел "Документи".
 

Одобрени са изменения и допълнения в Правилника на “БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА–СОФИЯ” АД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, одобри изменение и допълнение на Правилника на “БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА–СОФИЯ” АД,  съгласно проект, представен в Комисията за финасов надзор.

Пълния текст на решение 276 може да намерите в раздел "Документи".