Одобрени са промени в устава на “Капитал Директ – 1” АДСИЦ

На заседание от 27.04.2005 г. Комисията издаде одобрение на промени в устава на “Капитал Директ – 1” АДСИЦ. Промените са приети от Общото събрание на акционерите, проведено на 13.04.2005 г., и се отнасят до конкретизиране на източниците на фонд „Резервен” на дружеството.