Наложена е принудителна административна мярка ня “Бора Инвест” АД, гр. София

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, наложи ПАМ на “Бора Инвест” АД, гр. София за следното:
1. В петдневен срок от решението за прилагане на настоящата принудителна административна мярка да приключи счетоводна сметка 422 “Подотчетни лица”, като по тази сметка останат суми в размер не по-голям от възникналите към момента на приключването й задължения към клиенти по сключени сделки.
2. След приключването на счетоводна сметка 422 “Подотчетни лица” съгласно т. 1, инвестиционният посредник да извършва плащания на суми към подотчетните лица единствено по банкови сметки, по които титуляр е “Бора Инвест” АД и от които подотчетните лица имат право да извършват тегления. По посочените сметки да бъдат превеждани само суми за извършване на следните плащания:
– в полза на клиенти по възникнали техни вземания от инвестиционния посредник по сключени сделки;
– в полза на подотчетни лица по техни вземания от инвестиционния посредник (възнаграждения, разноски и др. вземания възникнали с оглед изпълнението на сключения между инвестиционния посредник и подотчетното лице договор).
3. Счетоводното отчитане на операциите на инвестиционния посредник, свързано с подотчетните му лица, да се извършва в съответствие с принципа за предимство на съдържанието пред формата, установен в чл. 4, ал. 2, т. 3 от Закона за счетоводството, а именно: сделките и събитията да се отразяват счетоводно, съобразно тяхното икономическо съдържание, същност и финансова реалност, а не формално според правната им форма. 
4. В срок от 6 месеца от решението за прилагане на настоящата принудителна административна мярка, инвестиционният посредник да поддържа на каса сума в размер не повече от 10 на сто от всички паричните средства. 
5. В 14-дневен срок от решението за прилагане на настоящата принудителна административна мярка да представи в КФН одитирани финансови отчети за първото тримесечие на 2005 г. по месеци”.

 Пълния текст на решение 292 може да намерите в раздел "Документи".