Приложена е принудителна административна мярка на ПОАД “ЦКБ-СИЛА” АД

При извършената документална проверка на постъпилите в Комисията за финансов надзор годишни финансови  отчети за 2004г. и ежедневната информация по чл.23, ал.1 от Наредба № 9 от 19.11.2003г. на КФН,  представени от ПОАД “ЦКБ-СИЛА” АД,  се установи, че първоначалното признаване и последващата оценка на придобитите  от  УПФ „ЦКБ – СИЛА”, ППФ „ЦКБ – СИЛА” и ДПФ „ЦКБ – СИЛА” инвестиционни имоти са извършени в противоречие с  Наредба № 9 от 19.11.2003г. на КФН и приложимия МСС 40 ”Инвестиционни имоти”.
Със заповед № 294 – ПОД / 03.05.2005г. на Бисер Петков – заместник председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Осигурителен надзор”, на ПОАД “ЦКБ-СИЛА” АД  са дадени следните задължителни предписания:
 
ПОАД „ЦКБ – СИЛА” АД да коригира допуснатата грешка в годишните финансови отчети на УПФ „ЦКБ – СИЛА”, ППФ „ЦКБ – СИЛА” и ДПФ „ЦКБ – СИЛА” като отрази сумата на корекцията на грешката при определянето на финансовия резултат (дохода) на управляваните от дружеството пенсионни фондове  за текущия период 01.01. – 29.04.2005 г. и отрази извършената корекция при определяне на стойността на нетните активи на фондовете за 29.04.2005 г. и стойността на 1 дял, валидна за 03.05.2005 г.
ПОАД „ЦКБ – СИЛА” АД  следва да представи до 10.05.2005 г. в КФН финансовите отчети на УПФ „ЦКБ – СИЛА”, ППФ „ЦКБ – СИЛА” и ДПФ „ЦКБ – СИЛА”, изготвени към последния работен ден на месец април 2005 г. и приложенията към тях съгласно МСС 8.